Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Զարուհի Սարգսի Միքայելյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1979-1989 թ.Ավ. Իսահակյանի անվան հ.16 մ/դ
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխ-մաթ ֆակուլտետի ուսանող
1994 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
թեկնածուական – «Կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաների կիրառումը տաուբերյան թեորեմներում, շարքերում և հատուկ ֆունկցիաներում», 2006, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1998-1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ժամավճարային կարգով ասիստենտ 1999-2003 թթ. Երևանի Ա. Շիրակացու անվան միջազգային հարաբերությունների համալսարանում` դասախոս
2001-2010 թթ. թիվ 120 դպրոցում `ուսուցչուհի
2007-2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի համատեղության կարգով ասիստենտ
2010-2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ 2012-ից թ.-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ - բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ - Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տաուբերյան թեորեմներ, հավանականությունների տեսություն, հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word, Excel

Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159
Շտեմարանի խնդիրների լուծման ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
2012 թ.
Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ
Հանգստացիր մաթեմատիկայի հետ
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010, 72 էջ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
2010 | Դասագիրք
Ռուսական 10 և 11-րդ դասարանների դասագրքի թարգմանություն և խմբագրում, Երևան, «Անտարես», 2010, 311 էջ, 211 էջ
Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8
|
Մաթեմատիկայի թեստեր
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 1-106
Օժանդակ կառուցումը որպես աշակերտի մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց
2007 | Հոդված/Article
Երևան, «Մաթեմատիկան դպրոցում», 2007, թիվ 1, էջ 17-23
Микаелян З. С. , Григорян Г.С.
Замечание к теореме Колмогорова о трех рядах
2004 | Հոդված/Article
Математика в высшей школе, No2, 2004, с.50-54
Երկրաչափության մի խնդրի լուծման մասին
2004 | Հոդված/Article
Երևան, «Մաթեմատիկան դպրոցում», 2004, թիվ 5-6, էջ 62-67
Критерии правильного изменения суммы функцио-нального ряда
2004 | Հոդված/Article
Ереван: Сб. “Информационные технологии и управ-ление”, 2004, No2, с.14-18
Одна тауберова теорема для хвостов функций распределения (Մեկ տաուբերյան թեորեմ բաշխման ֆունկցիաների պոչերի համար)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 12-21 (ռուսերեն)
|
Даниелян Э. А., Микаелян З.С.
О тауберовой теореме Караматы
1998 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, 1998, т. 33, No1, с.33-39
Одна тауберова теорема для хвостов функций распределения
1998 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, т.2, 1998, с.12-21
О тауберовой теореме Караматы для мер
1997 | Գիրք/Book
АМС, 1997
Микаелян Г. В., Микаелян З.С.
Вполне монотонность одного класса функций типа Миттаг-Леффлера
1997 | Գիրք/Book
Докл. НАН РА, т.97, No1, 1997, с.16-19
Вполне монотонность одного классса функций типа Миттаг – Леффлера
1997 | Հոդված/Article
Доклады НАН Арм. т.97, 1, 1997, 16-19
Даниелян Э. А., Микаелян З. С.
Об одном представлении функции Ep (z,m)
1996 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, 1996, т. 31, No5, с.86-90