Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Մեխանիկայի ամբիոն
Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Մաթեմատիկական հետազոտությունների կենտրոն
Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա