Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Մեխանիկայի ամբիոն
Մաթեմատիկական հետազոտությունների կենտրոն
Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա