Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թյուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Կիրառական արաբագիտություն
Թյուրքական պատմաբանասիրություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Արա Մաթևոսյան
Արաբերեն դիվանագիտական տերմինների կազմության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 67-76
|
Б.Пастернак в переводах Гр.Тамразяна // Б.Л.Пастернак: Русская и национальные литературы
2020 | Հոդված/Article
Б.Л.Пастернак: Русская и национальные литературы. Материалы международной научно-практической конференции. Октябрь, 2020 г./ ЕГУ им. В.Я.Брюсова. Ереван, 2020, С.5-18.
Ինքնության վերաիմաստավորումը իրանա-ամերիկյան սփյուռքի գեղարվեստական գրականության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊԼՀ, 2020, 1(52), Էջ 191-197
Գեղամյան Վ. , Էլբակյան Է.
Ժամանակակից Ադրբեջան
2020 | Գիրք/Book
Տեղեկագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 102 էջ
Субьективное время в современных армянских медиатекстах
2019 | Հոդված/Article
Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67
|