Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թյուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Կիրառական արաբագիտություն
Թյուրքական պատմաբանասիրություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Գեղամյան Վ. , Էլբակյան Է.
Ժամանակակից Ադրբեջան
2020 | Գիրք/Book
Տեղեկագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 102 էջ
Субьективное время в современных армянских медиатекстах
2019 | Հոդված/Article
Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67
|
Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19
|
The Armenian Plant Names ananux and nni, and Persian na’nā’ and nānxvāh
2019 | Հոդված/Article
Journal of Near Eastern Studies, 2019, Volume 78, Number 1, pp.113-117
Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 226-235