Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թյուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Կիրառական արաբագիտություն
Թյուրքական պատմաբանասիրություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ինքնության վերաիմաստավորումը իրանա-ամերիկյան սփյուռքի գեղարվեստական գրականության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊԼՀ, 2020, 1(52), Էջ 191-197
Գեղամյան Վ. , Էլբակյան Է.
Ժամանակակից Ադրբեջան
2020 | Գիրք/Book
Տեղեկագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 102 էջ
Субьективное время в современных армянских медиатекстах
2019 | Հոդված/Article
Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67
|
Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19
|
The Armenian Plant Names ananux and nni, and Persian na’nā’ and nānxvāh
2019 | Հոդված/Article
Journal of Near Eastern Studies, 2019, Volume 78, Number 1, pp.113-117