Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Թուրքական բանասիրություն
Օսմանագիտություն
Արաբական և սեմական լեզվաբանություն
Արաբական Արևելքի արդի հիմնախնդիրներ
Արաբամուսուլման քաղաքակրթությունների պատմություն և իսլամագիտություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Էլահե Թաղվաի
Իսֆահանի նահանգի տեղանունների տեղանվանակերտ ածանցները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-66
|
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ
The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century
2017 | Թեզիս/Thesis
Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Թեզիս/Thesis
The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15