Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Անի Համլետի Սարգսյան

Դասախոս | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2015 թ.բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական թեմա - «16-րդ դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատկությունները Բաքիի դիվանում» (արտասահմանյան գրականություն), Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ արևելագիտությանֆակուլտետիթուրքագիտությանմագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բակալավրիատ

Մասնագիտականգործունեություն
2015 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի ուսումնասիրության և նկարագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող
2010 թ.-ից մինչայժմ ԵՊՀ Հայագտության հետազոտությունների ինստիտուտի հայ –օսմանական առնչությունների բաժնի գիտաշխատող
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Թուրքմենիա

Օտարլեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, օսմաներեն

The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century
2017 | Թեզիս/Thesis
Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36
Об изучении армянографических тюркоязычных литературных памятников
2017 | Թեզիս/Thesis
Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 295-296
Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ (ըստ մատենադարանի արաբատառ ձեռագրաֆոնդի ուշ միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն բառարանների)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 39-46 էջ, Հայաստան
|
The Oldest Copies of the "Daqaiqal-haqaiq" and "Lugat-i Nimatullah" Medieval Bilingual Dictionaries of the Institute of Ancient Manuscripts-Matenadaran
2016 | Թեզիս/Thesis
The 6th International Symposium on Oriental ancient Documents Studies, 2016, p. 46
Բնության թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 97-108 էջ
|
Новый модус портрета возлюбленной в диване Бакы (по материалам рукописи)
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы тюркологических исследований. К 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, стр. 266-278
|
Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ
Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 119-134 էջ, Հայաստան
О перспективных направлениях сотрудничества туркменских и армянских медиевистов и востоковедов
2015 | Թեզիս/Thesis
“Образование и спорт в эпохумогущества и счастья, Asgabat, 12-14 November, 2015, pp. 377-378.(co-author Al. Safaryan)
Новый модус портрета возлюбленной в диване Бакы (по материалам рукописи)
2015 | Թեզիս/Thesis
Languages and Literatures of the Turkic Peoples,Saint Petersburg,26-28 October,2015, pp. 104-105
Некоторые особенности рукописей Махмута Бакы
2013 | Թեզիս/Thesis
Рукописи- первичный источник изучения национального наследия, Ashgabat, 2013, pp. 417-418
Образ Махмуда Газнави в “Маснави и Маанави” Мевляны Джелаледина Руми, Туркменская литература эпохи Газнавидов и духовная культура мира.
2013 | Թեզիս/Thesis
Ашхабад, 2013, стр.428-429, (նույնը` թուրքմ. էջ 133, անգլ. էջ 286-287)
Բաքիի` Երևանի Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող № 321 ձեռագիրը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2-3 (634-635), ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2012, էջ 442-446 (համահեղինակներ` Գ. Մելիքյան, Ալ. Սաֆարյան)
Ձիու թեմատիկան Բաքիի դիվանում, «Կանթեղ» Գիտական հոդվածների ժողովածու
2012 | Հոդված/Article
«Ասողիկ» հրատ.,Երևան, 2012, էջ 40-46 (համահեղինակ` Լ. Խաչատրյան)
16-րդ դարի թուրք բանաստեղծ Բաքիի դիվանի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, Հ.42-43,Երևան, 2010-2011, էջ 87-91
Բաքիի ստեղծագործությունների ուսումնասիրության պատմությունից
2010 | Հոդված/Article
Orientalia, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու, Պրակ 12, Երևան, 2010, էջ 47-55