Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ ստուգումների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն, 5-րդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն, 2-րդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն, 1-ին կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Ավարտական աշխատանքների պաշտպանության և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց (առկա և հեռակա)
   2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
  • Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց (առկա և հեռակա)
   2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար