Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նարինե Խաչատրյան , Սերոբյան Ա․, Գրիգորյան Ա․
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
2021 | Հոդված/Article
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.
Khachatryan N. , Grigoryan A., Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek
Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations
2021 | Հոդված/Article
Journal of Cross-Cultural Psychology, (Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek- main authors)
https://doi.org/10.1177/0022022121997997
Khachatryan N. , Grigoryan A.K., Kimmo Eriksson
Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies
2021 | Հոդված/Article
Nat Commun 12, 1481. (main author Kimmo Eriksson)
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9.
Khachatryan N.G. , Grigoryan A.K.
Does Culture Mediate the Effect of Promotion/Prevention Regulatory Focus on Subjective Well-Being? Evidence from an Armenian Sample
2021 | Հոդված/Article
Psychology in Russia: State of the Art, 14(3), 103-118.
Գևորգ Հակոբյան
Կորոնավիրուսային համավարակի խոսույթի իմացաբանական որակման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 44-54
|
Ա. Նադոյան , Ա. Վարդանյան
Ինֆորմացիոն հոգեբանական անվտանգություն և ինքնագնահատականի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
<<Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները>> գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<ԵՊՀ>> հրատ., 2021
Ա. Նադոյան , Գ. Մինասյան
Հոգեբանական անվտանգության դերը զինծառայության պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
<<Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները>> գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<ԵՀ>> հրատ., 2021
Տեղեկատվական հոգեբանական ներազդումը և հանրույթի հոգեբանական անվտանգությունը
2021 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՀ, Եր.: <<ԵՀ>> հրատ., 2021: Գիրք 12
Հովհաննիսյան Ս. Վ. , Խոնչանչյան Մ. Ա.
Անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հոգեբանական ազդեցության ուսումնասիրում (բանկի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1 (6), 61-70 էջ
Պապոյան Վ.Ռ. , Տոնիկյան Տ.Գ.
Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների եվ տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն
2020 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 117-122 էջ