Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սահակ Վիուլի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, իրավագիտության բակալավր, դիպլ. AB № 209313
1998 - 2001 թթ. ասպիրանտուրա, Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոն, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1995 - 1998 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, մարզչական ֆակուլտետ, Երևան, Հեծանվային սպորտի մարզիչ, ֆիզ. կուլտուրայի դասատու, դիպլ. Ա № 024293
1993 - 1995 թթ. Օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարան, Երևան, Սպորտի մարզիչ, դիպլ. Կ № 012828

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2016 թ-ին ԵՊՀ, Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր
2010 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
2009 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանկավարժահոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
1998 թ-ին «Սպորտի կիրառական հոգեբանության մեթոդներ» գործնական դասընթաց, «7 December 1988» ֆրանսիական բարեգործական ասոցիացիայի հայաստանյան մասնաճյուղ, համալսարանական դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան, կոչում
2009 թ-ին Հոգեբանության դոցենտ, Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ, Դիպլոմ Դ № 02052
2005 թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ, վկայագիր Ա № 02736

Զինվորական ծառայություն
2001-2003 թթ. ՀՀ ԶՈՒ, ԼՂՀ, ք. Մարտունի, թ. N զորամաս

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Մարդու հոգեշարժողական ընդունակություններ, Գործունեության մոդելավորում, Մասնագիտական կողմնորոշում, Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեախտորոշում, Սպորտի հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնակցությունը դրամաշնորհների
01.04.2017-ից առ այսօր՝ միջազգային դրամաշնորհ - «Անձը պատմության լույսի ներքո. Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության և հոգևոր կայացման առանձնահատկությունները հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀԴՀ-07
01.12.2015-ից առ այսօր՝ դրամաշնորհ - «Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 15T-5A212
2011 թ.-ին՝ դրամաշնորհ - «Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար». ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, OSCE, PO. 226723
01.07.2013 -30.06.2015 թթ. դրամաշնորհ - «Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 13-5A423
01.03.2011.-28.02.2013 թթ. դրամաշնորհ - «Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 11 – 5a563

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2007 - 2008 թթ. Սպորտային գիտությունների եվրոպական քոլեջ, ECSS (European College of Sport Science)

Պարգևներ, մրցանակներ
1996 թ-ին գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի հայ պրոֆեսիոնալների միություն
11.06.2014 թ-ին ԵՊՀ պատվոգիր` «Երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար»

s.hovhannisyan@ysu.am

Առողջ կենսակերպի և սեփական առողջության հանդեպ երիտասարդների արժեքային վերաբերմունքի գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրություն
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 72-83
|
Հովհաննիսյան Ս. Վ. , Խոնչանչյան Մ. Ա.
Անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հոգեբանական ազդեցության ուսումնասիրում (բանկի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1 (6), 61-70 էջ
Оганесян Саак Виулович , Григорян Армен Левонович, Векилян Констандин Мартинович, Мартиросян Ани Василевна
Психолого-Педагогические Аспекты Разработки Здоровьесберегающих Технологий Для Студенческой Молодежи
2019 | Հոդված/Article
Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, 2019, 4(15), 79-85 էջ
Оганесян С. В. , Минасян М. П.
Влияние национальных духовных связей на творчество Мартироса Сарьяна
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 555-561
|
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ
Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 52 էջ
|
Մասնագիտական գործունեության նոր պայմաններին անձի հարմարման հիմնախնդրի ուսումնասիրման մոտեցումների վերլուծություն
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», 2015, 39-43 էջ
|
Հեծանվորդի բարոյակամային պատրաստության հոգեբանական առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», 2015, 183-187 էջ
|
Трансформации пространственно-временного восприятия в современной профессиональной среде
2015 | Հոդված/Article
Ежемесячный научный журнал “Евразийский Союз Ученых” (ЕСУ), N 12 (21),2015, с. 99-103
|
Տեսողության խնդիրներով դեռահասների անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ՙՓորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում՚ գիտական հոդվածների ժողովածու: Էդիթ Պրինտ հրատ., Երևան, 2012, էջ 62-70:
Մասնագիտական գործունեության մոդելավորման հոգեբանական հիմունքներ
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, 172 էջ
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում
2012 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ
|
Հոգեախտորոշիչ համալիրների մշակման և կիրառման առանձնահատկությունները սպորտում
2011 | Հոդված/Article
ՙՏեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները՚ միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Էդիթ Պրինտ հրատ., Երևան, 2011, էջ 21-24
Մասնագիտական կողմնորոշման հայեցակարգերի հոգեբանական վերլուծության փորձ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 48-57
|
Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ
|
Психологические аспекты компьютерного моделирования в спорте
2010 | Հոդված/Article
Материалы VI Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения", Москва, 2010, стр. 354-356
Մարդու հոգեշարժողական զարգացման հիմնախնդիրը
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 116-120
Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ
|
Հոգեշարժողական ընդունակությունների ախտորոշման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 28-33
Մարդու հոգեշարժողական ընդունակություններ
2008 | Գիրք/Book
Դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 35 էջ
Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12
|
Հետազոտական սարքավորումների կիրառական նշանակությունը հոգեբանության առարկայի դասավանդման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 90-93
Ավագ դպրոցականի և ուսանողի առողջ կենսակերպը որպես բացարձակ և կենսական անփոխարինելի արժեք
2007 | Հոդված/Article
«Կրթության արդի հիմնախնդիրների գիտակիրառական տեսակետները», Երիտասարդ գիտնականների միջբուհական ժողովածու, Երևան, «ԿՄԱՀ» հրատ., 2007, էջ 37-41
Կենսաբանական հետադարձ կապի կիրառման հոգեբանական չափանիշները մոդելավորող գիտափորձում
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 71-80
С. Э. Акопян, С. В. Оганесян
Анализ удовлетворенности потребностей студентов в процессе занятий физической культурой и спортом
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, СПб, том 11, № 8, вып. 2, Ереван, 2006, с. 132-137
The improvement of the special preparation process of the cyclists in the simulating experiment
2005 | Հոդված/Article
10th Annual Congress of the ECSS, "Hosted by Sports Medicine Association of Serbia", Belgrade, 2005, Poster Session 39, p. 3-9
Հեծանվորդների հատուկ պատրաստության գործընթացի կատարելագործումը մոդելավորող գիտափորձում
2004 | Հոդված/Article
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների աշխատանքների ժողովածու, Եր., 2004, էջ 14-16
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության կարգավորման մեթոդիկայի կիրառումը սիրողական հեծանվասպորտում
2004 | Հոդված/Article
«Սպորտը բոլորի համար` դաստիարակության և զարգացման միջոց» (Կլոր սեղանի ծրագիր և նյութեր), ՀԱՕԿ, Երևան, 2004, էջ 14-16
Հեծանվորդի մարզումային և մրցակցական գործունեության մոդելավորման սկզբունքները
2004 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ, Երևան, 2004, 59 էջ
Մոդելավորող մարզումների համակարգի անհատականացումը հեծանվային սպորտում
2004 | Գիրք/Book
Սեղմագիր, Երևան, 2004, 25 էջ
Հեծանվորդի մարզումային պրոցեսում հեծանվադազգահի կիրառման հոգեբանական ասպեկտները
2001 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսներ Հանրապետական XXVIII գիտամեթոդական կոնֆերանսի՝ նվիրված Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին, Եր., 2001, էջ 38
Адаптация поведения спортсмена к предельно возможным режимам физической нагрузки
2001 | Հոդված/Article
Международный научно-практический рецензируемый журнал Вестник, МАНЭБ, СПб, Ереван, 2001, № 6 (42), вып. 2, с. 157-159
The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist
2001 | Թեզիս/Thesis
"Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185
Avoyan L., Sofyan T., Hovhannisyan S.
Application of the biological retroactive connection in the process of competitive stress control
2001 | Թեզիս/Thesis
22nd international conference STAR, Palma de Mallorca Balearic Islands, Spain, 2001, Parallel Session: 12
Հեծանվորդի գործունեության մոդելավորման հոգեբանական չափանիշների ուսումնասիրություն
2000 | Թեզիս/Thesis
«Սպորտի հոգեբանություն» միջազգային սեմինարի թեզիսներ, Երևան, 2000, էջ 33
Հեծանվորդի մրցակցական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների ուսումնասիրությունը
2000 | Թեզիս/Thesis
Հանրապետական XXVII գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան, 2000, էջ 51
Հեծանվորդի մարզումային և մրցումային գործունեության մոդելավորման յուրահատկությունները
1999 | Թեզիս/Thesis
Հանրապետական XXVI գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան, 1999, էջ 38