Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Անի Կամոյի Գրիգորյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
2018-ից առ այսօր. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսության և պատմության, անձի հոգեբանության» մասնագիտացում
2016-2018թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,
2012-2016թթ. Բակալավրի աստիճան, Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2019թ-ից առ այսօր դասախոս, Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2018թ.-ից առ այսօր, կրտսեր գիտաշխատող, Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Անձի հոգեբանության ամբիոնի «Անձ և սոցիալական միջավայր» լաբորատորիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (գործնական և լաբորատոր)
Անձի հոգեբանություն (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի սուբյեկտություն, անտիցիպացիայի ֆենոմենը հոգեբանության մեջ, հոգեբանական հետազոտությունների որակական և քանակական մեթոդներ, հոգեբանական հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, մաթեմատիկական վիճակագրությունը հոգեբանության մեջ:

Մասնագիտական դասընթացներ
“Human Rights and Global Health Challenges” ամառային դպրոց (հեռավար), Գրոնինգենի համալսարան, Նիդեռլանդներ (06/07/2020-11/07/2020)
«Որակական հետազոտությունը կլինիկական հոգեբանության մեջ» թրեյնինգային դասընթաց, (24ժամ) «Տեղ» միջսուբյեկտային հումանիտար-ճանաչողական նախաձեռնություն, Երևան, Հայաստան (02/2020-04/2020)
«Նույնականացման ինտեգրացում» թրեյնինգային դասընթաց (42 ժամ), «Փսիխոսինթեզ» հոգեբանական կենտրոն, Երևան, Հայաստան (02/2020-05/2020)
R ծրագրավորման դասընթաց (20ժամ)․ «Հզորացնելով գիտությունը» ծրագիր գիտնականների համար, Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն, Երևան, Հայաստան (11/2019-12/2019)
«Աշխատանք աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ»․ պրակտիկ դասընթաց, «Թի Էմ Էմ Ուսուցման և Զարգացման Կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Հայաստան (12/2016)
«Հոգեբանական հետազոտության հմտություններ» պրակտիկ դասընթաց, ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան (02/2015–04/2015)
«Խմբավարի հմտություններ խմբավարների համար» թրեյնինգային դասընթաց, «Նոր մտքով, նոր սերունդ» գիտամշակութային ՀԿ, Երևան, Հայաստան (06/2013-11/2013)

Մասնակցություն գիտաժողովների
7-րդ Միջազգային գիտաժողով և հատուկ աշխատաժողով՝ կազմակերպված ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի կողմից, Երևան, Հայաստան (10-13/10/2019)
Ցավի կառավարումը պալիատիվ խնամքում․ Հայաստանում ռեֆորմների կիրառում․ Երևան, Հայաստան (07-08/06/2019)
«Դատական հոգեբանություն» միջազգային գիտաժողով, ԵՊԲՀ, Հայաստան (20-21/09/2018)
«Տեսական և կիրառական հոգեբանույան ժամանակակից հիմնահարցերը» 4-րդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Հայաստան (10-13/10/2013)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel etc.), SPSS Statistics, SPSS AMOS, The PROCESS macro for SPSS, R programming

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհային ծրագրեր
Անձ և սոցիալական վարք. Քովիդ-19-ի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հոգեբանական հետևանքները Հայաստանում, Գիտության կոմիտե, ԿԳՄՍ նախարարություն (2020-2023)
Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքում, Գիտության կոմիտե, ԿԳՄՍ նախարարություն (2020-2022)

Կրթաթոշակներ
Հովհան Որոտնեցու անվան կրթաթոշակ, ԵՊՀ (2014-2017)
Networking and Travel Stipend from the European Association of Personality Psychology (EAPP) for implementing joint research at University of Wuppertal, and Max Planck Institute for Research on Collective Goods (Germany).

Արժեքային կողմնորոշումների փոփոխությունները երիտասարդների շրջանում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 70-80
|
Ուսանողների կյանքի դժվարությունների ուսումնասիրման հարցարանի մշակում և հոգեչափողական բնութագրերի վերլուծություն
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 63-74
|
«Ես գործում եմ և գիտեմ, որ գործողը ես եմ». ի՞նչ է ագենտությունը, և ինչպե՞ս է այն դրսևորվում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 75-83
|
Կյանքով բավարարվածությանը նպաստող գործոնների նշանակությունը Քովիդ-19 համավարակի պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 63-74
|
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
2021 | Հոդված/Article
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.
Grigoryan A. , Natasza Kosakowska‐Berezecka, Tomasz Besta
Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries
2020 | Հոդված/Article
European Journal of Social Psychology, 2020
Անի Գրիգորյան , Խաչատրյան Ն.
Մշակութային չափումների տեղայնացման փորձը «Արժանապատվության», «Պատվասիրության», «Դեմքը չկորցնելու» մշակույթների օրինակով
2020 | Հոդված/Article
2020 // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43007810&pf=1
Հոգեբանական իրավահավակնության և անձնային բնութագրերի հարաբերությունը
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան 2019, #2(4), էջ 316-322
Անի Գրիգորյան , Մանուսյան Ս․
Գործող անձն ու ժամանակային հեռանկարները․ էմպիրիկ ուսումնասիրության փորձ
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան, 2018, No 2, էջ 65-75
Անի Գրիգորյան , Գալստյան Ա․
Թեմատիկ ապերցեպցիոն թեստի հոգեչափողական և հոգեդիագնոստիկ բնութագրերը
2018 | Հոդված/Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես («Դատական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը» գիտաժողովի նյութեր),Երևան 2018, էջ 47-49
Անձնային իմաստների ժամանակային չափումը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտաժողովի նյութեր, 2015, Երևան, 2016, էջ 120-122
Անի Գրիգորյան , Գրիգորյան Ա․
Ինքնության հարցերը սոցիալական ակտիվիզմում․ Հայաստանում հոգեբանական հետազոտության ուղենիշներ
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը», 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 197-200