Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Դոցենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Փոխակերպվող հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային այլընտրանքների համակարգ», 2006 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Կիրառական փիլիսոփայություն
Գեղագիտություն
Տեղեկատվական հասարակություն
Սիրո մետաֆիզիկա
Հին Արևելքի բարոյական ուսմունքներ
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի սոցիոմշակութային փոխակերպումներ, Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, Արևելյան փիլիսոփայություն, Սոցիալական ձեռնարկատիրության հայեցակարգ և համայնքների զարգացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. ԳՊԿ
2010 - 2013 թթ. OSI RESET
2015 թ. Erasmus Mundus Action 2

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 10) 54-43-91 (ներքին 1-13)

Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը որպես հանրային քաղաքականության արդյունավետության ցուցիչ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 45-60
|
Տագնապը որպես արդի սոցիոմշակութային ճգնաժամի ախտանիշ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-14
|
Особенности социальной мифологии в переходных обществах
2018 | Հոդված/Article
Миф в истории, политике, культуре, 2018, стр. 357-362
|
Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ
Сострадание как основа взаимоотношений «Я – другой» в буддийской философии
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 72-77
|
Փիլիսոփայության հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ
|
Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 51-62
|
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը 50 տարեկան է
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-75
|
Functional Peculiarities of Social Memory in Transforming Society (Սոցիալական հիշողության գործառական առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 29-35
|
Առօրեականությունը որպես հոգևորի ձևավորման սոցիոմշակութային միջավայր
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 33-42
|
Անցումային հասարակություն. դիցերից դեպի սիմուլյակր
2013 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. հիիմնախնդիրներ, բարեփոխումներ», Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, «Սիմ» հրատ., 2013, էջ 25-40
Առօրեականությունը որպես իրականության կառուցարկման եղանակ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 20-27
|
Ոչ ձևական ցանցերի գործառութային փոխակերպման հիմնախնդիրը հետխորհրդային հասարակություններում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 16-23
|
Էթնիկ դիցերի սոցիալական գործառույթները
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 3-11
|
Սոցիալական դիցաբանությունը որպես փոխակերպվող հասարակության համակարաստեղծ գործոն
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 14-23
Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
Կայունությունը և անկայունությունը հասարակական զարացման համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 27-36
Ազատության հիմնախնդիրը փոխակերպվող հասարակությունում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 23-35
Հետխորհրդային հասարակությունների վերափոխման հայեցակարգի հիմնախնդիրը
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 23-42
Հետխորհրդային փոխակերպումների ինստիտուտային չափումը
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 27-35
Համակարային ճնաժամի դրսեւորումները փոխակերպվող հասարակություններում
2005 | Հոդված/Article
«Վասն արդարության», Իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3, Վանաձոր, 2005, էջ 15-19
Սոցիոմշակութային այլընտրանքայնությունը եւ ռիսկի վերարտադրության հիմնահարցը անցումային հասարակություններում
2004 | Հոդված/Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 175-189
Արևմտյան սոցիոմշակութային արժեքների համաշխարհայնացման պրոբլեմը արդի քաղաքակրթական գործընթացներում
2003 | Հոդված/Article
«Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա», Երիտասարդ հետազոտողների ընկերակցություն, Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Գիտություն», 2003, էջ 57-60
Սոցիոմշակութային անորոշությունը տրանսֆորմացիոն գործընթացների համատեքստում
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 89-104
Կեցության տրանսֆորմացիոն դինամիզմը անցումային հասարակություններում
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 105-119