Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Արմենուհի Համբերիկի Գալստյան

Ավագ լաբորանտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Սոցիալական հոգեբանություն» մասնագիտացում, հոգեբանության մագիստրոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բակալավր

Գիտական աստիճան
2013 թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, վկայագիր Ա № 06882

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն, Սոցիալական ընկալման հոգեբանություն, Տարածության և ժամանակի ընկալում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84
|
Հասունությունը որպես զարգացող անձի բնութագիր
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողով, 2015-10-23թ․, 67-71 էջ, Հայաստան
|
Индивидуально-психологические особенности контроля времени и качества выполнения тестовых заданий
2013 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 2013, с. 516-520
|
Ժամանակի գնահատման անձնային առանձնահատկությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո
2013 | Գիրք/Book
Հոգեբ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2013, 27 էջ
Տարբերակված մոտեցում ժամանակի ընկալման և գնահատման հիմնախնդրին
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, էջ 47-49
Ժամանակի վերահսկման, առաջադրանքի կատարման որակի և անձնային առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը
2013 | Գիրք/Book
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, «Պետական ծառայություն», Երևան, N 1, 2013, էջ 203-212
Տեղեկատվական միջավայրի անդրադարձը անձի ժամանակային ընկալման բնութագրերի վրա
2012 | Հոդված/Article
«Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս` արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում» միջազգային գիտագործնական համաժողովի հոդվածների ժողովածու, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2012, էջ 69-73
«Տեղեկատվական միջավայր-անձ-ժամանակի ընկալում» կառուցվածքի ուսումնասիրման հետազոտական համալիրի մշակում
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2012, էջ 27-34
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում
2012 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ
|
Տարածաժամանակային ընկալման հիմնախնդիրը ժամանակակից միջավայրում
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011, էջ 15-18
Տարածության ընկալման էկոհոգեբանական տեսանկյունները
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11-14
Մոդուլային սոցիոթեստի կիրառման փորձը կառավարչական խորհրդատվության գործընթացում
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 39-43
Կառավարչական գործունեության պայմաններում սոցիալական պերցեպցիայի առանձնահատկությունների հետազոտություն
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 19-23