Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Աստղիկ Կորյունի Սերոբյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Մասնագիտական կրթություն
2010 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսության և պատմության» մասնագիտացում, ասպիրանտ
2008 - 2010 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսություն և անձի հոգեբանություն» մասնագիտացում, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2020թ-մինչ այժմ «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ, վերլուծաբան, սոցիոլոգ
2019թ-մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2011 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Անձի հոգեբանության ամբիոնի «Անձ և սոցիալական միջավայր» լաբորատորիայում որպես կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2015 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնում որպես հոգեբան
2008 - 2012 թթ.Երևանի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության մեթոդական բաժնում, որպես մեթոդիստ

Մասնագիտական դասընթացներ
2007 հոկտեմբեր – 2008 Փետրվար Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում
2011թ. հուլիս 16-21 Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Ռոբուստ վիճակագրության մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները անձի և անհատական տարբերությունների ուսումնասիրման ընթացքում», Բերտինորո, Իտալիա (անգլերեն)
2012թ. փետրվար 20-21 Վիճակագրական վերլուծությունների հիմունքները սոցիալական հետազոտություններում` SPSS փաթեթի կիրառմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2012թ. մարտ 29-31 Հետազոտության կազմակերպում, ASCN,Թբիլիսի, Վրաստան (անգլերեն)
2013թ. ապրիլ 18-19 Հետազոտության հարցաթերթի կազմում և ճշգրտում՝ SQP ծրագրի օգտագործմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. հունիս 18 Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. Դեկտեմբեր 5-7 Տվյալների բազայի հավաքագրում. հարցարանի և ընտրանքի կազմում, ASCN, Երևան, Հայաստան (անգլերեն)
2014թ. սեպտեմբեր 9-հոկտեմբեր 13 “Explore Statistics with R” a course of study offered by KIx, an online learning initiative of Karolinska Institutet through edX. Issued October 23rd, 2014 /Verify the authenticity of this certificate at verify.edx.org
2014թ. նոյեմբեր 20,22 Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2014 նոյեմբեր 28 – 2015 փետրվար 6 “Foundations of Data Analysis” a course of study offered by UTAustinX, an online learning initiative of The University of Texas System through edX. Issued February 10th, 2015 verify.edx.org

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Հոգեդիագնոստիկա, Հոգեմետրիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրությունը հոգեբանության մեջ, Հոգեբանական հետազոտությունների քանակական և որակական մեթոդներ, Հոգեբանական թեստերի տեղայնացում և նորմավորում, Հոգեբանական հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, Սոցիալական հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet browsers, SPSS, R (statistical package)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհային ծրագրեր
 • Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. Առանձնահատկություններն ու դինամիկան ժամանակակից հայ հասարակությունում: (2011-2013) ASCN – կրտսեր գիտաշխատող
 • Առաջխաղացու՞մ թե խուսափում. կանանց ակադեմիական առաջխաղացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները. (2013-2014) CGLS - հետազոտող
 • Մետանորմերի միջազգային ուսումնասիրություն (2019), Շվեդիա, Սկոկհոլմի համալսարան- հետազոտող, կոորդինատոր
 • Մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն Հայաստանում (2020), UNDP Հայաստան – հոգեբան-փորձագետ
 • Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքային փուլում, ծածկագիր 20RF-164 (2021-2022), ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե և հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամ – հետազոտող, վերլուծաբան

 • Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
  2021 | Հոդված/Article
  Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.
  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի մշակման գործընթացը
  2021 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-88
  |
  HEXACO PI-R անձնային հարցարանի տեղայնացումը հայերի ընտրանքում
  2020 | Հոդված/Article
  «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, #2 (7), Երևան, 2020, էջ 63-72
  Անձնային գործոնների փոխկապվածության խնդիրը անձի ուսումնասիրման «Մեծ հնգյակ» եվ «Մութ եռյակ» մոդելներում
  2019 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 62-73
  |
  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի կարճ տարբերակի մշակման գործընթացը
  2019 | Հոդված/Article
  Արդի հոգեբանություն, 2019, 2 (5), 359-364 էջ
  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի կարճ տարբերակի մշակման գործընթացը
  2019 | Հոդված/Article
  «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, #2 (5), Երևան, 2019, էջ 359-363
  Serobyan A. , Khachatryan N.
  Armenian adaptation of NEO‐PI‐R five factor model: development of personality instrument
  2018 | Թեզիս/Thesis
  19th European Conference on Personality, 17-21th July, 2018, Zadar, Croatia. Book of abstracts, p. 342
  «Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի հուսալիության ստուգում
  2018 | Հոդված/Article
  «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, Nº 2, էջ 117-126
  Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
  2016 | Հոդված/Article
  Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129
  Создание и проверка надежности армяноязычной версии NEO-PI-R
  2016 | Հոդված/Article
  Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. lomonosov-msu.ru
  Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով
  2016 | Գիրք/Book
  Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227
  The relationship between life satisfaction and entitlement attitudes among Armenian students
  2016 | Թեզիս/Thesis
  European Conference on Personality. 2016, p. 309
  |
  «Ինքնակարգավորման ֆոկուս» հարցարանի հայալեզու տեղայնացում. հուսալիության ստուգում
  2015 | Հոդված/Article
  «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 23-25, 2015, էջ 272-275
  |
  Արժեքային կողմնորոշումների դերը երիտասարդների տնտեսական վարքում
  2015 | Հոդված/Article
  Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, միջազգային 3-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2015, էջ 141-148
  Ինքնակարգավորման մի քանի ժամանակակից տեսությունների համեմատական վերլուծություն
  2014 | Հոդված/Article
  Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, մայիսի 23-25, 2014թ., էջ 145-148
  Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society
  2014 | Գիրք/Book
  Yerevan, 2014, 140 pages
  Does culture matter in universal structure of social axioms? Factor analysis results from armenian sample
  2014 | Թեզիս/Thesis
  17th European Conference on Personality: Book of abstracts: 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland, p. 301
  Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում
  2014 | Գիրք/Book
  Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
  Factor analysis of social axioms: comparative results from Armenian sample
  2013 | Հոդված/Article
  Proceedings of the Biennial International Conference "Current Issues in Theoretical and Applied Psychology", 25-27 Oct. 2013, pp. 93-95
  Անձնային գծերը որպես ինքնակարգավորման վարքաձևերի ընտրության նախապայման
  2013 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 66-75
  |
  Սոցիալական աքսիոմների առանձնահատկությունները. ուսումնասիրություն հայկական ընտրանքի օրինակով
  2013 | Հոդված/Article
  «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 4-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 25-27, 2013, էջ 61-64
  Relationship between personality traits and self-regulation strategies
  2012 | Թեզիս/Thesis
  16th European Conference on Personality: Book of abstracts: Italy, 2012, p. 2012
  Coping Behaviour: An Analyze of Relations Both Personal and Sociocultural Factors with Copying Strategies
  2010 | Թեզիս/Thesis
  15th European Conference on Personality: Program and Abstracts: Czech Republic, 2010, p. 285-286
  Կյանքի դժվարությունների հաղթահարման հոգեբանական միջոցների ընտրության առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում
  2009 | Հոդված/Article
  «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009թ., 320 էջ, Էջ 308-319