Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Դիանա Յուրայի Սարգսյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթությունը
1999 - 2004 թթ. ԵՊՄԻ Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, Դիպլոմ՝ Հոգեբանություն և մանկավարժություն, որակավորումը` իրավաբանական հոգեբան, Հայաստան, Երևան

Հետբուհական կրթություն
19/07/2013 թ. ԺԹ.00.01 - «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանություն

Աշխատանքային գործունեություն
09/2019 – ներկա ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, ասիստենետ
01/2006 - ներկա Երևանի պետական համալսարան, Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, Կրտսեր գիտաշխատող
03/2009 - ներկա ՀՀ Արդարադատության նախարարության կից պետական իրավաբանական քոլեջ ՊՈԱԿ ՛՛Իրավաբանական հոգեբանություն՛՛ Դասախոս
02/2014 – 05/2018 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին, դասախոս

Մասնագիտական ձեռքբերումներ
01-07/11/2009 Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Գերմանիա, Ենա
02-08/10/2011 Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից Վրաստան, Թբիլիս
10-11/2008 ԵՊՀ Հետբուհական կրթության վարչություն Դասախոսների վերապատրաստում – հոգեբանություն 96 ժամ Հայաստան, Երևան

Մասնագիտական անդամակցություն
03/2014 – ներկա <Իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն> հասարակական կազամակերպություն

Մասնակցությունը գիտաժողովների
29/05/2006-31/05/2006 Երեխայի պաշտպանության միջազգային նստաշրջան ՛՛World Vision՛՛ Հայաստան
26/10/2007-27/10/2007 Միջազգային գիտական և կիրառական գիտաժողով ՛՛Հոգեբանության դասավանդման ուսումնասիրությունները բարձր և հետբուհական կրթության համակարգում՛՛, Երևանի պետական համալսարան
19/07/2008-21/07/2008 ՛՛Տրավմատիզմ, Հիշողություն և մշակույթ՛՛ Հայ-ֆրանսիական միջազգային գիտաժողով Երևան, Գյումրի, Հայաստան
01/11/2009-07/11/2009 ՛՛Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա՛՛ Գերմանիա, Ենա
23/09/2010 և /25/09/2013 Միջազգային գիտաժողով ՛՛Սթրեսի հոգեբանություն և վարքի հաղթահարման ուղիները ռուսական հասարակությունում՛՛ Կոստրամա, Ռուսաստան
14/04/2011-17/04/2011 ՛՛Համաշխարհային հոգեբուժության ասոցացիայի տարածքային գիտաժողով՛՛, Երևան, Հայաստան
02/10/2011 – 08/10/2011 ՛՛Տառապանքի հետազոտում և պրակտիկա՛՛ Վրաստան, Թբիլիսի
2009, 2011 և 2013 ՛՛Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները՛՛ շարունակական միջազգային գիտաժողովի կազմակերպչական կոմիտեի առաջատար անդամ Երևան, Հայաստան

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-2020թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
02-10/2014թ. ԲՀՀ-Հայասատան, <Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրություն>, ղեկավար
02/2014-12/2016թ. ԵԱՀԿ, <Համայնքային ոստիկանության կայացմանն աջակցություն>, փորձագետ
01/2015-12/2017թթ. ՀՀ ԳԿ, Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարով, կատարող
01/2013-12/2015թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, կատարող
01/2008-12/2012թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման հոգեբանական հետազոտում, կատարող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգեբանական անվտանգություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն, սահմանափակ կարողություններով անձնանց հոգեբանություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS, Corel Draw, Power Presentation

ԵՊՀ անձի եվ մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. պատմական ակնարկ
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 401-408 էջ
Проблема психологической безопасности личности пассажиров
2018 | Հոդված/Article
Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145
|
Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности
2018 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213
|
Դիանա Սարգսյան , Նարե Փարեմուզյան
Հոգեկանի օնտոգենետիկ զարգացման նկարագիրը Իբն Թուֆեյլի «Հայյ Իբն Յակզան»՝ «Արթունի որդի ողջը» գրքում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 2(18), էջ 116-124
|
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Սարգսյան Դ. Յ. , Բադալյան Մ. Է.
Ներառական կրթության կազմակերպման հոգեբանական խոչընդոտները
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 223-228
Ուղևորի տեղեկացվածությունը որպես հոգեբանական անվտանգության ապահովման նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 101-106
|
Саргсян Д. Ю. , Виласян Г. Г., Мнацаканян Б. Х.
Роль теории Л.С. Выготского в развитии психологической мысли Армении
2016 | Հոդված/Article
Культурно-историческая психология: от научной революции к преобразованию социальных практик: Материалы XVII Международных чтений памяти Л.С. Выготского. 2016, стр. 26-30
Психологический аспект формирования профессиональной компетентности у студентов вузов с учетом фактора самостоятельности
2016 | Հոդված/Article
Ввсшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 281-285
Տեսողության խնդիրներով դեռահասի անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման կարևորությունը
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: 2016, 102-107 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Քենեթ Գրեհմերի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի կերպարների հոգեբանական վերլուծություն (թարգմանության հոգելեզվաբանական հիմնախնդիր)
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները 5-րդ, 2015, 57-60 էջ
|
Ներառական կրթության կազմակերպման սոցիալ-հոգեբանական դժվարությունները
2015 | Հոդված/Article
«ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «ՍԻՄ տպագրատուն», Իջևան, 2015, էջ 199-203
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները գիտամեթոդական հանդես, N1., ԵՊՄՀ, Երևան, 2014, 43-48 specedu.am
Մասնագիտական ուղղորդման հոգեբանական տեխնոլոգիաների մշակման հիմնախնդիրը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 430-432
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը տարբեր մոտեցումներում
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 353 – 358
Տեսողության խնդիրներով դեռահասների անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ՙՓորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում՚ գիտական հոդվածների ժողովածու: Էդիթ Պրինտ հրատ., Երևան, 2012, էջ 62-70:
Սահմանափակ կարողություններով անձի նկատմամբ սոցիալական կարծրատիպերի հաղթահարման խնդիրը
2012 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում» համաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 45-47
Visual disability children’s psychological safety investigation
2011 | Թեզիս/Thesis
Armenian Journal of Mental Health, Regio¬nal Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, April 14-17, 2011, p. 97
Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
Իմացական գործընթացների դրսևորման առանձնահատկությունները տեսողության խնդիրների ժամանակ
2010 | Հոդված/Article
«Զանգակ-97», N 3-4, Երևան, 2010, 79-84 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Տեսողության խնդիրներով երեխաների ինքնասպասարկման հմտությունների հոգեբանական նշանակությունը
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 168-171 էջեր
Ս. Դ. Սարգսյան , Է. Ա. Մուրադյան
Ինքնիրացման հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» միջբուհական կոնսերցիումի գիտական հանդես, N-2, Երևան, 2009, էջ 125-131
Հատուկ գիշերօթիկ դպրոցում սովորողների հոգեբանական նկարագիրը
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», N 1-2, «Զանգակ -97», Երևան, 2008, 13-16 էջեր
Մասնագիտական ինքնաիրացման գործընթացի հոգեբանական հետազոտությունների արդիականությունը
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ, Երևան 2008, 54-56 էջեր
Կոմպենսացիայի հոգեբանական նշանակությունը տեսողության անկարողության ժամանակ
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, 200-204 էջեր
Արտթերապիան տեսողության խանգարումներով երեխաների հոգեբանական անվտանգության ապահովման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները հոդվածների ժողովածու», Երևան, 2007, 143-149 էջեր