Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Գայանե Միքայելի Շահվերդյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1975 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա
1989 թ. թեկնածուական աստիճան
1999 թ. դոկտորական աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1985 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, գիտաշխատող
1989 - 2001 թթ. Հոգեկան առողջության «Սթրես» կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեթերապիայի հիմունքներ, Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Մանկավաժական համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ

psychology@ysu.am

"Помешанные без помешательства". К феноменологии психопатий (Խելագարներն առանց խելագարության: Անձնային խանգարումների ֆենոմենոլոգիայի շուրջ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 55-70
|
Под управлением Молоха (Մողոքի կառավարման ներքո)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 43-57
|
Прозрения Рильке в область бессознательного
2017 | Հոդված/Article
Перспективы Науки и Образования. 2017, 2(26), стр. 32-44
|
Познавательное приключение (к 100-летию со дня смерти Ф. Брентано)v
2017 | Հոդված/Article
Перспективы Науки и Образования. 2017, 2 (26), стр. 45-51
|
Разрушение и компенсация защит в балинтовской работе
2016 | Հոդված/Article
Օգնող մասնագետների առողջության պահպանումը և բարելավումը. Բալինտյան շարժման դերը: 2016, 216-219 էջ, Հայաստան
|
Уровни рассмотрения жизнестойкости
2016 | Հոդված/Article
Стыки модерности: жизнестойкость личности и сообществ. 2016, стр. 62-67
|
Психология: истоки и перспективы развития
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական: 2015թ․, 12-32 էջ
|
Армения и ее супостат
2015 | Հոդված/Article
«Ցեղասպանության ախտահոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, էջ 96-121
|
Уроки демонизма для психологов
2014 | Հոդված/Article
"Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, N 3 (9), 2014, стр. 132-141
|
Право на социальное влияние и обязанность ответственности (Սոցիալական ներազդման իրավունքը և պատասխանատվության անհրաժեշտությունը)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 45-55
|
Ницше: пророк, безумец, терапевт
2014 | Հոդված/Article
"Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, N 2(8), март-апрель, 2014, стр. 137-150
|
Консультирование или психотерапия- light
2013 | Հոդված/Article
"Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, N 3, 2013 г., стр. 68-85
|
Интериоризированное людоедство
2013 | Հոդված/Article
"Перспективы науки и образования" сетевой научно-практический журнал, Москва, 2013 г., N 6, стр. 112-123
|
Զինվորական հոգեբանության սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները
2013 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 204-209
Подступы к психотехнике свободы
2012 | Գիրք/Book
Москва, изд. МГАДА, 2012 г., 410 стр.
Гаранты психологического здоровья школьников
2012 | Հոդված/Article
Теоретические и прикладные проблемы современной психологии коллекция научных статей, №2,2012,страницы 258-272
|
Ներքնայնացված հանիբալիզմ
2012 | Հոդված/Article
Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012 թ., էջ 71-72
The Spiritual Roots of Genocide
2011 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mental Health,V.2,2011,Yerevan, p.26
The activity of Separate Religious Organizations as Infringement of Human Rigths
2011 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mental Health,V.2,2011,Yerevan, p. 33-34
К проблеме мотивации социального влияния
2011 | Հոդված/Article
Международная конференция по современным проблемам теоретической и прикладной психологии, материалы, Ереван,2011,стр.252-253,
Имплицитная патогенность мыслительных операций (Մտածողական օպերացիաների իմպլիցիտ պաթոգենությունը)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 54-62
|
Образование как проблема и перспектива
2010 | Հոդված/Article
«Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում» ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2010, էջ 41-50
Հոգեբանության և աստվածաբանության մերձեցման հարցի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը» գիտաժողով, Երևան, 2010, էջ 24-27
Динамика и стагнация межличностных симпатий-антипатий (Միջանձնային համակրանք-հակակրանքի դինամիկան և ստագնացիան)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 58-67
|
Об одной особенности современного мышления (Ժամանակակից մտածողության մի առանձնահատկության մասին)
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 84-97
|
Основы психотерапии
2007 | Գիրք/Book
Монография, Москва, СПБ, ПИТЕР, 2007, 208 страниц
Մասնագիտացված կրթությունը մագիստրատուրայում
2006 | Գիրք/Book
Հոգեբանություն, «Ասողիկ» հրատ., 94 էջ, Երևան, 2006
К вопросу об автоматическом мышлении (“Аргументы от морали” на службе у безнравственности) (Ավտոմատիկ մտածողության հարցի շուրջ («Բարոյական փաստարկները» ի նպաստ անբարոյականության))
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 72-83
|
"Я" психологии как защита от сектантского "Мы"
2005 | Գիրք/Book
Учебное пособие
Изд-во ЕГУ, 56 стр., Ереван, 2005
Геноцид в свете психологии самосознания (Ցեղասպանությունը ինքնագիտակցության հոգեբանության խնդրի տեսանկյունից)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 37-47
|
Психология истерической личности: мифы и мистификации
2005 | Հոդված/Article
"Теоретические и прикладные проблемы современной психологии", Сборник научных статей, изд-во ЕГУ, Ереван, 2005, стр. 223-251
|
Հարմարման բժշկահոգեբանական տեսանկյուն. դեպքերի վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Ռազմական սոցիոլոգիա, «Ուսումնական նյութերի ժողովածու», 6 էջ, Երևան, 2005
Բանակում զինվորականների վարքը պայմանավորող գործոնները
2005 | Գիրք/Book
Ռազմական սոցիոլոգիա, «Ուսումնական նյութերի ժողովածու», 10 էջ, Երևան, 2005
Հոգեկան առողջության և բարոյականության հարաբերակցությունը
2001 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», N2, էջ 123-129, Երևան, 2001
Краеугольный камень науки о душе
2001 | Հոդված/Article
«Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը: Համագործակցում և հաղթահարում» (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 81-92, Երևան, 2001
Փոքր Մհերից դեպի Քրիստոս
2001 | Գիրք/Book
Երևան, 2001, 122 էջ
Женщина и психическое здоровье нации
1999 | Հոդված/Article
"Женщина и общество", стр. 275, Армения, 1999
Посттравматические стрессовые расстройства в волевой сфере
1999 | Հոդված/Article
Вестник "Международная Академия наук экологии и безопасность жизнедеятельности", N7(19), стр. 79-83, Санкт-Петербург, 1999
Психическое здоровье как экология и безопасность человека
1998 | Հոդված/Article
Вестник "Международная Академия наук экологии и безопасность жизнедеятельности", N3(15), стр.10-12, Санкт-Петербург, 1998
Ինչպես օգնել ծանր սթրեսներ տարած մարդկանց
1998 | Հոդված/Article
«Հոգի», հատոր Բ, էջ 86-87, Երևան, 1998
Травматический стресс. Психические расстройства и развитие личности
1998 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան, 1998, 300 էջ
Ребенок и бедствие
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 195-199, Ереван, 1996
Психологические механизмы образования тревожных расстройств и фобий
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 117-124, Ереван, 1996
Смысловая сфера и ПТСР
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 93-103, Ереван, 1996
Посттравматические стрессовые расстройства
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 70-93, Ереван, 1996
Страх и тревога
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 103-117, Ереван, 1996
Поэтическая антропология
1996 | Հոդված/Article
(о роли образа в работе практического психолога), Журнал "Человек", N2, стр. 27-41, Москва, 1996
Армянская семья. Истоки и перспективы
1996 | Հոդված/Article
"Коллективная монография Института психического здоровья и реабилитации", "Стрессология-наука о страдании", стр. 124-129, Ереван, 1996
Смыслы и посттравматические стрессовые расстройства
1994 | Հոդված/Article
"Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. Бехтерева", N3, стр. 131-132, 1994 г.
Роль индивидуальных детерминант в процессе формирования социальных установок
1987 | Հոդված/Article
"Вестник общественных наук" АН Арм. ССР, стр. 22-28, Ереван, 1987