Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հրաչյա Ռաֆայելի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ


Գիտական աստիճան
Հոգեբ. գիտ. թեկնածու, ատենախոսական աշխատանքի թեմա՝ «Փրկարարների հոգեկան հուսալիության դրսևորման առանձնահատկությունները», ժԹ.00.03, Երևան, 2004թ.

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2002 թթ. Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրների, արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտական կազմերի գործունեության հետ կապված մի շարք հետազոտությունների կատարում և ղեկավարում
2000 - 2003 թթ. Փրկարարների պատրաստման եվրոպական միջտարածաշրջանային կենտրոն (ՓՊԵԿ, Երևան)՝ որպես հոգեբան-խորհրդատու
Երևանի Հրաչյա Աճառյանի անվ. համալսարան` սոցիալական և կառավարման հոգեբանություն առարկաների դասվանդում
2001 թ-ից ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս և գիտաշխատող
2005 - 2011 թթ. գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, դասախոս
2006 - 2008 թթ. «Ուրարտու» համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2008 թթ. Անվտանգության աշխատակիցների պատրաստման «Վիշապի դպրոց», հոգեբան - խորհրդատու
Հոգեթերապևտների Եվրոպական Լիգայի անդամ
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2014 «Սատար» հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր-ղեկավար
2012 - 2014 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի «ճգնաժամային և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար:
2013-ից Դասավանդում է հոգեբանություն Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում և Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանության հիմունքներ, Հոգեճանաչում, Պատկերի հոգեբանություն, Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ, Փրկարարի անձի հոգեբանություն, Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության բնագավառի մոդելներ և տեխնոլոգիա, Պսիխոդիագնոստիկա, Ընկալման և մտապատկերի հոգեբանություն, Հոգեբանության հասկացութաբանություն:
Գիտամանկավարժական, գիտահետազոտական, հոգեշտկողական, խորհրդատվական: Զբաղվում է արտակարգ պայմաններում գործունեության հոգեբանական մոդելավորման, անձնակազմերի հոգեկան հուսալիության վերահսկման ու ապահովման հարցերով: Կատարում է հոգեմարզման, հոգեշտկման և խորհրդատվական աշխատանքներ` ուղղված անձնային ու աշխատանքային ճգնաժամերի հաղթահարմանը, մասնագիտական հուզական այրման կանխմանը, ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման հմտությունների զարգացմանը: Գիտական հետաքրքրությունների շարքում առանձնանում են պսիխոդիագնոստիկայի, ընկալման և մտապատկերի ուսումնասիրման տեսամեթոդաբանական ուսումնասիրությունները:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Արտակարգ իրավիճակներում գործող անձնակազմերի պատրաստման հոգեբանական տեխնոլոգիայի մշակում», ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ՀՀ պետական բյուջե, 2011 թ.

Պարգևատրումներ
2013 թ. - Պատվոգիր, ՀՀ ՊՆ 56265 «Արզնի» ավիացիոն զորամաս, ՀՀ Զինված ուժերում ավիացիոն հոգեբանության զարգացումը խթանելու համար
2014 թ. - ԵՊՀ պատվոգիր՝ «Երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար»

Համակարգչային իմացություն
MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer

Օտար լեզուների իմացություն
Ռուսերեն՝ գերազ., անգլերեն՝ բավ.

Զգալը որպես ինտեգրալ անդրադարձում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 48-58
|
Ճգնաժա՞մ, թե՞ կրիզիս: Կեղծ բեկման ապրումների հոգեբանական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 88-97
|
Образность. Опыт постижения реальности
2017 | Հոդված/Article
Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216
Կարեն Փոլադյան, Ռուստամ Մախմուդյան, Լուսինե Մաիլյան, Արթուր Մարտիրոսյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան
Դատական կարգադրիչների ծառայության հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 112 էջ
|
Պատկերայնությունը որպես իմացական հարմարվողականության դետերմինանտ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 63-75
|
Իրականությունը սուբյեկտիվ պատկերներով միջնորդավորելու հիմնահարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 56-66
|
Հովհաննիսյան Հ. Ռ. , Գումրույան Վ. Հ.
Սկսնակ օդաչուների որոշումներ ընդունելու հոգեբանական պատրաստությունը` որպես ռիսկային վարքի կարգավորիչ
2014 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 67-
Աբրահամյան Տ. Ա., Հովհաննիսյան Հ. Ռ.
Գունաձևայնության երկու ասպեկտ
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 349-351
|
Հոգեբանական հայալեզու եզրույթների ձևավորման հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 10-13
|
«Զարգացում» ֆենոմենի հոգեբանական բացատրության փորձ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 54-65
|
Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ
|
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ
2009 | Գիրք/Book
Դասընթացի ուսումնական ծրագիր (մեթոդական ուղեցույց),Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2009 թ., 24 էջ
Ֆունկցիոնալ և հոգեբանական պատրաստվածությունը որպես հոգեկան հուսալիության հենք
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009 թ., էջ 26-37
|
Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ
|
Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 5-6
Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12
|
Психологическое обучение в системе подготовки миротворческих сил на примере мировотворческого батальона республики Армения
2007 | Հոդված/Article
«Կրթության արդի հիմնախնդիրների գիտակիրառական տեսակետները» երիտասարդ գիտնականների միջբուհական հոդվածների ժողովածու, Կրթության միջազգային ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 61-65
|
Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները թեմայով միջազգային գիտաժողովի լուսաբանում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, հասարակական գիտություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, N 3 (123), էջ 231-233
Փրկարարի հոգեկան հուսալիության հետազոտումը որպես գիտամեթոդական և հոգեդիագնոստիկ հիմնախնդիր
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 3, «Զանգակ-97», 2007, էջ 77-82
Բառիմաստային վերլուծության դերը հոգեբանական հետազոտություններում և հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկայում
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 84-89
|
Ինֆորմացիոն գերհագեցվածությունը և կյանքի արագացման պատրանքը ժամանակակից հասարակությունում
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 4, «Զանգակ-97», 2005, էջ 89-91
Количественная оценка саморегуляции психо-сенсомоторных актов как показатель реакции спасателя
2004 | Հոդված/Article
"Комплексная безопасность России", Сборник международного симпозиума, Москва, 2004 г., стр. 260-263
|
Սթրեսային իրավիճակներում գործող մասնագետի վարքային բնորոշ փոփոխությունները
2004 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 67-73
|
Հրաչյա Հովհաննիսյան , Մելս Մկրտումյան, Աշոտ Հովհաննիսյան
Սենսոմոտոր-5 (Մարդու զգայաշարժողական ակտերի գրանցման 5-պարամետրանոց, համակցված, դյուրակիր էլեկտրոնային ստենդ)
2003 | Հոդված/Article
«Գիտություն և տեխնիկա», N 10 (482, 2003, էջ 10-13
|
Արտակարգ իրավիճակներում գործող մասնագետների հոգեկանի ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմնախնդիրը
2003 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ-97», Երևան, 2003, էջ 38-39
Հոգեկան հուսալիության հիմնախնդիրը փրկարարի գործունեությունում
2001 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 34-35
Հ. Ռ. Հովհաննիսյան , Ա.Վ. Բալասանյան
Ներդաշնակության զգացումը որպես հոգեբանական մեխանիզմ
2000 | Գիրք/Book
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», N 1, 2000, էջ 85-88
Պրոպորցիայի կարևորությունը գեշտալտ համակարգում
2000 | Թեզիս/Thesis
«Աշխարհի մեծ մշակույթները (Գերմանիայի մշակույթը)» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 11