Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան

Ասիստենտ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավր
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ։

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա, Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ, PR-տեխնլոգիաների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2005 թթ. «Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
Анжела Элибегова, Изабелла Казарян
К проблеме суицидов и суицидального поведения в современном Азербайджане (Ինքնասպանությունների և ինքնասպանության վարքագծի դրսևորման հիմնախնդիրը ժամանակակից Ադրբեջանում)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 62-70
|
Применение методики театр архетипов в психологическом коснультировании и преподавании
2016 | Հոդված/Article
Театр архетипов в профессиональной практике: психотерапия, консультирование, коучинг, тренинг. Сборник статьей. 2016, стр. 56-61
|
Քաղաքական հոգեբանության մեթոդաբանության խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական: Գիտաժողովի նյութեր:, 2015թ․, 111-115 էջ
|
Անհատական հոգեթերապիայի դերը հոգեբաննների մասնագիտական պատրաստման գործում
2012 | Հոդված/Article
<<Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում>> hամաժողովի նյութեր, Երևան,2012 թ.,էջ 35-38
Էլեկտորալ վարքի դրսևորումները` որպես ընտրողների սոցիալական ինքնազգացողության չափանիշ
2012 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու,N2,2012,էջ 193-198
|
Ինքնավերլուծության և ինքնաներկայացման հմտությունների զարգացման թրեյնինգների գործառնության առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
<<Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում>> hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 48-50
Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2012, 16 էջ
Քաղաքական իմիջի ներազդման առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 222-224
Հոգեբանական ներազդման տեսակները
2010 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով», էջ 45-46, Երևան, 2010
Навыки эффективной самопрезентации как один из факторов самореализации личности
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 293-295
Ա. Մասլոուի սոցիալ-քաղաքական հայացքները
2009 | Հոդված/Article
«Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (Գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 24-26
От образа к имиджу: казаться, а не быть (историко-философский обзор взглядов на проблему)
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», «Ասողիկ» հրատ., էջ 235-243, Երևան, 2009
Имидж в структуре Я-концепции
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» (Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու), «Զանգակ-97» հրատ., էջ 56-61, Երևան, 2007
Динамика развития представлений об образе политического деятеля в архаическом мире
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» (Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու),Երևանի Համալսարանի հրատ., էջ 142-147, Երևան, 2006
Имидж как обьект изучения психологии
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2005, էջ 175-181
7-9-րդ դասարանի աշակերտների ինտելեկտուալ և կրեատիվ կարողությունների համեմատական վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 106-116, Երևան, 2005
Psychology of Image
2005 | Հոդված/Article
9th European Congress of Psychology, Granada, Spain, 2005, p. 167
Проективные методы исследования личности
2002 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հարնարպետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2003, էջ 84-87