Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լիանա Ստեփանի Սարգսյան

Դասախոս | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանության հիմունքներ (դասախոսություն), Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (գործնական, լաբորատոր), Անձի հոգեբանություն (գործնական), Անձի տեսություններ (գործնական), Անձնային աճի պրակտիկում (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի արժեքային կողմնորոշիչներ, Մոտիվացիայի հոգեբանություն, Սպառողական վարքի հոգեբանություն, Տնտեսագիտական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գալավարյան Լ.Կ., Սարգսյան Լ.Ս.
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների ինքնավերաբերմունքի եվ սոցիոմետրիկ կարգավիճակի փոխկապվածությունը
2019 | Հոդված/Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 171-180 էջ
Մովսեսյան Ք.Ա., Սարգսյան Լ..Ս.
Դպրոցական տագնապայնության եվ ուսումնական մոտիվացիայի փոխկապվածությունը կրտսեր դպրոցական տարիքում
2019 | Հոդված/Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 498-507 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների եվ սպառողական վարքի դրդապատճառների փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, #2(4), 396-402 էջ
The role of value orientations in consumer buying behavior of Armenian young adults
2018 | Թեզիս/Thesis
19th European Conference on Personality (ECP 19), Croatia, Zadar, 2018, p. 341
Սպառողական վարքի դրդապատճառները հայ երիտասարդների շրջանում
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն (գիտական հանդես №1), 2018, էջ 109-117
|
Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 84 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների և տնտեսական ինքնության փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016թ․, 113-127 էջ, Հայաստան
Սպառողական վարքը որպես հոգեբանական ուսումնասիրության հիմնահարց
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2015, 259-262
Երիտասարդների արժեքային կողմնորորոշումների հոգեբանական բնութագիրը
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 284-287