Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լիանա Ստեփանի Սարգսյան

Դասախոս | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (գործնական, լաբորատոր), Անձի հոգեբանություն (գործնական), Անձի տեսություններ (գործնական), Անձնային աճ և ինքնակարգավորման հմտություններ (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի արժեքային կողմնորոշիչներ, Պահանջմունքային-մոտիվացիոն ոլորտ, Սպառողական վարքի հոգեբանություն, Տնտեսագիտական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գալավարյան Լ.Կ., Սարգսյան Լ.Ս.
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների ինքնավերաբերմունքի եվ սոցիոմետրիկ կարգավիճակի փոխկապվածությունը
2019 | Հոդված/Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 171-180 էջ
Մովսեսյան Ք.Ա., Սարգսյան Լ..Ս.
Դպրոցական տագնապայնության եվ ուսումնական մոտիվացիայի փոխկապվածությունը կրտսեր դպրոցական տարիքում
2019 | Հոդված/Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 498-507 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների եվ սպառողական վարքի դրդապատճառների փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, #2(4), 396-402 էջ
The role of value orientations in consumer buying behavior of Armenian young adults
2018 | Թեզիս/Thesis
19th European Conference on Personality (ECP 19), Croatia, Zadar, 2018, p. 341
Սպառողական վարքի դրդապատճառները հայ երիտասարդների շրջանում
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն (գիտական հանդես №1), 2018, էջ 109-117
|
Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 84 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների և տնտեսական ինքնության փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016թ․, 113-127 էջ, Հայաստան
Սպառողական վարքը որպես հոգեբանական ուսումնասիրության հիմնահարց
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2015, 259-262
Երիտասարդների արժեքային կողմնորորոշումների հոգեբանական բնութագիրը
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 284-287