Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լիլիթ Ալբերտի Գարգրցյան

Դոցենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Նախադպրոցականի սեռային ինքնագիտակցության և սոցիալական նախընտրության հարաբերակցությունը», ԺԹ.00.05 - 2007թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ - ին առընթեր գիտական աստիճաններ շնորհող ԲՈՀ - ի 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից մինչ այժմ Անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2007 - 2009 թթ. Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
07.01.2008 - 01.08.2008 Հայ Ամերիկյան Առողջության
կենտրոնում PR մասնագետ
06.2006 - 07.01.2008 «ՁԻԱՀ - ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ ԹՆՕ-ի ծրագրի հոգեբան
2006 - 2007 Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2003 ՅՈՒՆԵՍԿՕ - ի ամբիոն ՀՀ ԿԳՆ Բժշկակենսաբանական Միջազգային Ուսումնական կենտրոնի կոորդինատոր
2000 - 2001 Կրթամշակութային և աշխատանքային փոխանակման միջազգային ծրագրերի ընկերակցության (AIEP) ծրագրերի կոորդինատոր
1999 - 2000 «Սոցիոմետր» անկախ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի թեստավորման բաժնի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպում, Կրթության հոգեբանություն, Խմբային հոգեթերապիա, Սեռի հոգեբանություն, Աձի զարգացման փուլեր. Հասուն տարիքի հոգեբանություն, Պրենաթալ հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն, Գենդերային հոգեբանություն

Մասնակցությունը մասնագիտական գիտաժողովների
«Մանկավարժական գիտության և հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով գիտաժողով, Երևան 2000թ.
«Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողով», Երևան 2001թ.
«Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողով», Երևան 2003թ.
ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով «Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», Երևան, 2006թ.
«Ա. Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» Ա. Մասլոուի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան 2008թ.
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները” միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2009թ.
«Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում” ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան 2009թ.
Capacity Building workshop on ‘Bereavement Research and Practice’ Jena, Germany, November 1-7, 2009
«Մեծահասակների ուսուցում և շարունակական կրթություն» միջազգային գիտաժողով, ՀՀ, Աղավնաձոր Ապրիլ 2010,
Capacity Building workshop on “Intervention following Bereavement: Application and Training” Jena, Germany, October 17-22, 2010
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Երևան, Նոյեմբեր 2010
Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի ռեգիոնալ համաժողով «Հոգեկան առողջությունը փոփոխվող աշխարհում», Երևան, Ապրիլ 14-17, 2011
Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները: Միջազգային գիտաժողով, Երևան.: Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, 2012
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողով, Երևան 2013
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: ХXXIII Международной научно-практическая конференция. – Новосибирск 2013
«Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ»: Միջազգային գիտաժողով, Երևան 2014
«Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն» երրորդ միջազգային գիտաժողով, Երևան 2015
Աշխատաժողով «Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի բարձրագույն կրթական համակարգերի միջազգայնացման զարգացումը կառուցվածքային ու մշակութային փոփոխությունների միջոցով» (Internalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries though Cultural and Structural Adaptations”) - Tempus/PICASA, Երևան 2015

Մասնագիտական դասընթացներ
Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում: Բազային դասընթաց (1999-2000)
Կլինիկական հոգեբանություն: Բազային Դասընթաց (2007) – Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն
Արտ-թերապիա: Բազային Դասընթաց (2008) – ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
“Assertiveness in communication” – Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (2009)
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (2009) – ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
Խաղային հոգեթերապիա (2009) – ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
“Project fundraising and grant writing” – Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (2010)
Հետազոտական հմտություններ հասարակագետների համար – 90 ժամ/3 կրեդիտ –SOCIES էքսպերտային կենտրոն (2010)
Կորստի և տրավմայի հետ աշխատանքի մեթոդներ - “Intervention following Bereavement: Application and Training” IUPsyS, Գերմանիա, Յենա– (2009, 2010)
“Academic Writing” workshop - Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (2012)
"Engaging Men in Gender Equality, Caregiving and Prevention of Birth Masculinity" - PROMUNDO, MenEngage, World Vision, - Հայաստան 2014
«Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում» - Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան, 2015
«SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքները» - Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն - Հայաստան, 2016

Մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագերի
ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի 2014թ. փոքր դրամաշնորհային ծրագիր - «Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները հայկական ընտանիքներում»

Հետազոտական փորձ
«Նախադպրոցականի սեռային ինքնագիտակցության և սոցիալական նախընտրության հարաբերակցությունը» – թեկնածուական ատենախոսության ներքո իրականացված հետազոտություն
«ՀՀ-ում ՈւՊԳԽ տարածվածությունը 11-12 տարեկան դպրոցականների շրջանում» - “ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ
«Աշակերտների վարքային խնդիրները դպրոցում. Ուսուցչների տեսակետի ուսումնասիրում»- “ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ
«Գենդերային սպասումները վաղ, միջին և ուշ հասունության տարիքում» – ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
«Սուբյեկտիվ տարիքը հասունության փուլում. Որակական հետազոտություն» – Անհատական գիտական հետազոտություն
«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների և գենդերով պայմանավորված բռնության պատճառները Հայաստանում» – Վորլդ Վիժն Հայաստանի պատվերով
«Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները հայկական ընտանիքներում»- ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի 2014թ. փոքր դրամաշնորհային ծրագիր
«Պայքար սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների և գենդերով պայմանավորված բռնության դեմ» ծրագրի արդյունավետության գնահատում – Վորլդ Վիժն Հայաստանի պատվերով

Խմբավարության փորձ
Ուսումնական թրենինգներ հանրակարթական դպրոցների ուսուցիչների հետ («ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ):
Ծնողավարության թրենինգ - 10 քայլ («ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ):
Սոցիալական հմտությունների թրենինգներ վարքային խնդիրներով դեռահասների հետ («ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ):
«Հոգեբանական թրենինգի խմբավարի հմտություններ» ուսումնական թրենինգ (3 փուլից բաղկացած թրենինգ, ընդհանուր տևողությունը 104 ժամ) –ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
«Հետազոտական հմտություններ հոգեբանների համար» ուսումնական թրենինգ - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
«Ես ես եմ» ինքնաճանաչմանն ուղղված անձնային աճի թրենինգ - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
«Եղեք ազատ շփման մեջ» հաղորդակցական հմտությունների թրենինգ - ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Կնոջ և տղամարդու մասին կարծրատիպերը հայոց պատկերացումներում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 68-75
|
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: էլեկտրոնային հրատարակություն: 2017թ․, 22 էջ
Գարգրցյան Լ. , Հարությունյան Ի.
Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. հայ ընտանիքներում կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 174-192
|
Հայրապետյան Ա., Գարգրցյան Լ.
Կապվածության տեսակի և հոգեբանական բարեկեցության փոխկապվածությունը երիտասարդության տարիքում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 84-94
|
Սեփական տարիքի ընկալումն ու դրա նկատմամբ վերաբերմունքը հասունության փուլում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 33-41
|
Լիլիթ Գարգրցյան , Ինգա Հարությունյան
Գենդերային սոցիալականացում. գործընթացն ու արդյունքը
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 96 էջ
Հայաստանում արու զավակի նախապատվության պատճառները
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 255-258
Феноменологическое исследование субъективного возраста личности в период зрелости
2013 | Հոդված/Article
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник материалов ХXXIII Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новоси-бирск: Издательство ЦРНС, 2013. – 179 с. 34-39
Անձի սուբյեկտիվ տարիքի կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները հասունության փուլում
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Էդիթ Պրինտ հրատ., 2013թ., էջ 54-56
Դեպրիվացված երեխաների վախերի և տագնապայնության առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2, Երևան, 2012 թ., էջ 277-285
|
Դևիանտ վարքի հոգեբանական և հոգեբուժական ասպեկտները
2012 | Հոդված/Article
Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Երևան.: Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, 2012. Էջ 167-176
Գարգրցյան Լ. Ա. , Տոնոյան Մ. Թ.
Ծերության նկատմամբ վերաբերմունքը միջին հասունության շրջանում
2012 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 3-4, Երևան, 2012, էջ 69-73:
Հասուն տարիքի հոգեբանություն և խորհրդատվություն, դասընթացի մեթոդական ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2012, 68 էջ
Some difficulties in ADHD assessment
2011 | Հոդված/Article
Armenisn Journal of Mental Health:Official Journal of Armenian Psychiatric Association, Yerevan, 2011, pp. 71-72
Исследование распространенности и особенностей протекания ГРДВ в Армении
2010 | Հոդված/Article
"Отклоняющееся поведение человека в современном мире: проблемы и решения", Материалы международной заочной научно-практической конференции,ВГУ, 2010, стр. 144 - 146
Ղազարյան Ա. Հ., Գարգրցյան Լ. Ա.
Ուշադրության պակասի և գերշարժունության խանգարման տարածվածությունը և զուգակցվող խնդիրները վաղ դեռահասության շրջանում
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները», Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 79 - 82
Մոտիվացիոն հարցազրույցի կիրառումը հոգեբանական խորհրդատվության շրջանակներում
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները», Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 134-137
Актуальные задачи профессиональной подготовки возрастных психологов
2010 | Հոդված/Article
«Համալսարանական կրթությունը 21- րդ դարում», ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 61 - 64
Հոգեբանը կրթության հոգեբանական ուղեկցության համակարգում
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», Երևան, «Զանգակ 97» հրատ., 2010, էջ 123-127
Исследование распространенности и ососбенностей протекания ГРДВ в Армении
2010 | Թեզիս/Thesis
Отклоняющееся поведение человека в современном мире: проблемы и решения, Материалы международной заочной научно-практической конференции, ВГУ, 2010, 144-146
Սեռային նույնականության խանգարումը մանկական տարիքում
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009, էջ 300 - 308
Լինել սկզբունքը որպես ինքիրականացման պայման
2009 | Հոդված/Article
Ա. Մասլոուի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 19 - 21
Սեռային ինքնագիտակցությունը ձևավորող գործընթացները
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 51-54
Բաբախանյան Վ., Ղազարյան Ա., Գարգրցյան Լ.
Ուշադրության պակասի և գերշարժունության ու այլ վարքագծային խանգարումների տարածվածությունը 10-12 տ. դպրոցականների շրջանում
2009 | Հոդված/Article
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի 20-ամյակին նվիրված «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի արդիական հարցերը» հոբելյանական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 167-168
Тренинг социальной компетентности при поведенческих расстройствах
2009 | Հոդված/Article
"Актуальные проблемы клинической и прикладной психологии", Материалы первой международной научо-практической конференции, Владивосток, Владивостокский государственный медицинский университет, 2009, стр. 217-219
Նախադպրոցականի սեռային ինքնագիտակցության և սոցիալական նախընտրության հարաբերակցությունը
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, «Զանգակ 97», 2008, էջ 123 - 126
Սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2007, էջ 121-126
Սեռատարիքային նույնականության և սեռի կայունության գիտակցման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 37-41
Գործնական հանձնարարականներ երեխաների սեռային ինքնագիտակցության համարժեք ձևավորումը խթանելու համար
2006 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», Երևան, N 3 - 4, 2006 թ, էջ 52-56
Սեռային գիտակցության ձևավորման հոգեվերլուծական մեկնաբանումներ
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, N 2-3, Երևան, 2005, էջ 65-73
Սեռային դերերի յուրացումը երեխայի կողմից
2004 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 3-4, «Զանգակ-97», Երևան, 2004, էջ 81-88
Ծնողների հետ փոխհարաբերությունների ազդեցությունը նախադպրոցականի ինքնագիտակցության վրա
2003 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան,2003, էջ 17-19
Հայաստանում աղանդների տարածման պատճառները
2003 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2003, էջ 19-20
Սեռատարիքային նույնականացումը նախադպրոցական տարիքում
2001 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 20-21
Մանկական ագրեսիայի պատճառները
2000 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, N 3, Երևան, «Զանգակ-97» 2000, էջ 102-105