Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Մարինե Մարտունիկի Սահակյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1998 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուկտետ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2008 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Իմացական գործընթացների հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Մասնագիտական կայացման ճգնաժամեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բիզնեսի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Ինժեներական հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Գործնական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера
2017 | Թեզիս/Thesis
Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182
Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով)
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ
Արդյունավետ գործող ղեկավարի էքսպլիցիտի և իմպլիցիտի առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 216-220
|
Компоненты психограммы преподавателя
2016 | Հոդված/Article
Высшая. 2016, стр. 582-586
Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ
|
Կառավարման հոգեբանություն
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
ՈՒսումնամեթոդական ուղեցույց, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 45 էջ
|
Սոցիալական տարբեր խմբերի ներգրավվածությունը հոգեբանական պատերազմում
2014 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 147-151
Ուսանողի անձի արժեքային համակարգը և կրթության արդյունավետությունը
2014 | Հոդված/Article
ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Զանգակ հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 106-114
Շփման մեջ խոսքի հարալեզվական մասի հետ կապված հարցեր
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 86-90
Աղանդների քայքայիչ ներգործությունը անձի վրա
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի 3-րդ Միջազգային բժշկական Համագումարի նյութեր, ԵրՊԲՀ, «Ասողիկ» հրատ., 2011, էջ 210-211
Problems connected with the psychological character of the pain
2011 | Հոդված/Article
World Psychiatric Association, Regional Meeting, "Mental health in a changing world", Abstract book, 2011, Yerevan, p. 96-97
Կրոնի և հոգեբանական գիտության կապը
2010 | Հոդված/Article
«Ժամանակակից մարտահրավերներ» միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված աստվածաբանության ֆակուլտետի 15-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 26-33
Особенности личности руководителя
2010 | Հոդված/Article
"Современные Прикладные Направления и Проблемы Психологии", "Ананьевские Чтенея-2010", Материалы научной конференции, Часть I, изд-во Петербургского университета, 2010, с. 374-376
Հաղորդակցության սինտոնիկական մոդելը կառավարման հարաբերություններում
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 7-10
Արդյունավետ գործող ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», թիվ 2 (5), «Զանգակ-97», Երևան, 2009, էջ 99-105
Հոգեբանության դասախոսության կազմակերպման արդյունավետությունը և ուսանողի ինքնիրացումը
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 163-165
Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան
Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», թիվ 1-2, 2008, էջ 63-66
Գիրքը որպես հոգեամոքիչ միջոց
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 118-121
Հոգեբանության դասավանդումը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 118-120
Գարեգին Նժդեհը որպես լիդեր
2006 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2006, էջ 110-119
Հայ վաճառականության հոգեբանական առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 2-3, 2005, էջ 29-42
Մանկավարժի հաղորդակցման ընդունակության հոգեբանական արժեքավորումը
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2005, էջ 82-86
Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան
Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին
2005 | Հոդված/Article
«Ցեղասպանություններ, Հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորումը», Գիտաժողով II, Երևան, 2005, էջ 8-9
Արդյունավետ լիդերության տրամաբանական մակարդակների մոդելավորումը ՆԼԾ-ի միջոցով
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 95-105
Էմպաթիան որպես ուսուցչի գործունեության արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ պայման
2003 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2003, էջ 41-45
Հրամանատարի որոշում կայացնելու հոգեբանական հիմքերը
2003 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2003, էջ 115-119
Психологическое своеобразие управления в современных экономических отношениях
2002 | Հոդված/Article
"Рынок капитала в Армении", аналитический журнал, N 1-2 (83,84), 2002, с. 50-55
Մարդկային գործոնի դերը կառավարման հարաբերությունների զարգացման ընթացքում
2002 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2002, էջ 57-67
Հոգեբանական ծառայության հրատապությունը դպրոցում
2001 | Հոդված/Article
«Գործնական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 51-52