Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նելլի Ալավերդու Ալավերդյան

Դեկանի տեղակալ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայություն
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
«Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ»
Թ.00.04, 2015թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-Ի 013 փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանատի ծրագրավորող
1994 - 2005 թթ. փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, տրամաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Ժամանակակից փիլիսոփայություն, Սոցիալական համակարգեր և փոխակերպում, Ազգային ինքնություն, Մշակույթ և քաղաքակրթություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

nalaverdyan@ysu.am

Հետպատմականության սոցիոմշակութային բնութագիրը. ունենա՞լ, թե՞ լինել
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 38-49
|
Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները
2022 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10
|
Ժամանակակից հասարակության արժեքա-նորմատիվ բաղադրիչի վերափոխման առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Գիտությունը սպորտում․արդի հիմնախնդիրներ, գիտամեթոդական պարբերական, N2(4), Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, Երևան, 2021թ․, 124-133
|
Էթնիկականն ու քաղաքացիականը ազգային ինքնության արդիականացման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն», Գիտական հանդես, N2(5), «Անտարես» հրատ., Երևան, 2019թ., 253-259
|
Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., 160 էջ
|
Ավանդույթների և նորարարության փոխհարաբերությունը սոցիալական համակարգում
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 54-56
|
Տեղեկատվական հասարակությունը և նոր սոցիոմշակութային համակարգը
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր., Երևան, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2013թ., էջ 9-12
|
Ավանդական սոցիոմշակութային արժեքների և հասարակության փոխազդեցության մոդելը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 42-48
|
Ազգային ինքնության և նույնականության հիմնախնդիրները համաշխարհայնացման համատեքս-տում
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, (23-24 հոկտեմբեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., էջ 6-10
|
Հիշողությունը որպես սոցիոմշակութային ժառանգության մեխանիզմ
2009 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1(4), Եր.: «Զանգակ-97», 2009թ., էջ 168-174
|
Ավանդույթները որպես ազգային բնավորության ձևավորման և պահպանման մեխանիզմ
2008 | Հոդված/Article
Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն: Գիտական հոդվածների ժողովածու.-Եր.: Լիմուշ, 2008թ., էջ 86-98
|
Անհատական և կոլեկտիվ ինքնության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ: Հոդվածների ժողովածու.- Պր. 5- Եր.: Լիմուշ, Երևան, 2008թ., էջ 100- 108
|
Ավանդույթների գործառնական առանձնահատկությունները արդի համաշխարհայնացման համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ: (Հոդվածների ժղվ.).-Պր.4-Եր.: Լիմուշ.- 2008թ., էջ 70-79
|
Ծեսը որպես սոցիոմշակութային հիշողություն
2007 | Հոդված/Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ.- (Հոդվածների ժողո-վածու).- Պր. 3- Եր.: Ասողիկ, 2007թ., էջ 181-194
|
Ավանդույթների դերը հասարակական հարաբերությունների գործառնական համակարգում
2006 | Հոդված/Article
Իմաստասիրական անդրադարձներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006թ., էջ 156-166
|