Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նելլի Հայկի Հարոյան

Դոցենտ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Մակավարժության և հոգեբանության բաժին
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, Ասպիրանտուրա
2008 թ. թեկնածուական աստիճան

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչև օրս «Անդրանիկ» սոցիալ-հոգեբանական ՀԿ, հոգեբան
2003 - 2004 թթ. Գյումրիի «Նարեկ» Հոգեբանական Ծառայությունների Կենտրոն, հոգեբան
2003 - 2004 թթ. «Արևամանուկ» սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների և հատուկ մանակավարժության զարգացման հիմնադրամ
2007 թ-ից ցայսօր «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, հոգեբան-խորհդատու
2007 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից մինչև այժմ «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, ուսումնական բաժնի համակարգող
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանության մեթոդներ, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Ներազդման հոգեբանություն, Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն, Ինքնակարգավորման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Մասնագիտական կողմնորոշման խորհդատվություն, Սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2008 թթ. «Հայաստանի հոգեվերլուծության ասոցիացիա»

Հայկ Հարոյան, Նելլի Հարոյան
Ստրկամտության հաղթահարումը որպես պետական մտածելակերպի ձևավորման նախապայման
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 60-67
|
Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
Նելլի Հարոյան , Հայկ Հարոյան
Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը և գոյատևման կենսափիլիսոփայության ձևավորումը
2017 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2 (45), 21-24 էջ, Հայաստան
|
Նելլի Հարոյան , Հայկ Հարոյան
Միջնադարի հանճարեղ սուրբը. Գրիգոր Նարեկացի
2016 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը.հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ: 2016, 312-316 էջ
|
Մարի Ավետիսյան, Նելլի Հայկի Հարոյան
Ախտաբանական վշտի ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը հետազոտման գործընթացում
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 135-142 էջ
|
Նելլի Հարոյան , Մարի Ավետիսյան
Հոգեբանության կարգավիճակի հիմնահարցը հումանիտար և բնագիտական գիտությունների համակարգում
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 116-120 էջ
|
Մանիպուլյացիոն ազդեցությունները սոցիոմշակութային գործընթացների վրա որպես ժամանակակից հոգեբանության մինահարց
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. Հունիտար, բնագիտական, թե` սոցիալական, 2015, 98-102 էջ
|
Հ. Հարոյան, Ն. Հ. Հարոյան
Միջնադարի մեծ մարդասերը. Գրիգոր Նարեկացի
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013 թ., էջ 17-27
|
Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 64 էջ
Социально-психологические аспекты психического здоровья личности
2012 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 187-192
|
Феномен влияния и его основные виды
2011 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 240-243
Ароян Н.А. , Тевосян М.В.
Представления об эмпатии в межличностных и психотерапевтических взаимоотношениях
2009 | Հոդված/Article
"Интегративная психотерапия сегодня" (материалы первый международной конференции), из-во Ирано-кавказский центр, стр. 9-14, Ереван, 2009
Основные проявления аттракции в межличностных отношениях
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրաված գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 228-234, Երևան, 2009
Общетеоретические подходы к проблеме психологической безопасности личности в современном обществе
2008 | Հոդված/Article
"Материалы международной межвузовской научно-конференции", стр.55-61, Саратов, 2008
Установка как общепсихологическая категория и проблема понимания социальной установки
2007 | Հոդված/Article
«Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 15-ամյակին», էջ 305-309, Գյումրի, 2007
Эмоциональные установки студентов педагогов
2006 | Թեզիս/Thesis
"Психология 21-века", (материалы международной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов), стр.4-5, Санкт-Петербург, 2006
Экспериментальное исследование оценочных отношений студентов первого курса
2005 | Հոդված/Article
«Հանրապետական գիտական նստարշրջան նվիրված Հայոց Գրերի գյուտի 1600-ամյակին», էջ 220-224, Գյումրի, 2005
Теоретические представления аттракции в социальной психологии
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N2-3, էջ 42-48, Երևան, 2005