Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սաթենիկ Կարենի Գրիգորյան

Դասախոս | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2012- 2017` ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կառավարման և մենեջմենթի հոգեբանություն (ասպիրանտուրա)
2010- 2012` ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կառավարման և մենեջմենթի հոգեբանություն(մագիստրատուրա)
2006- 2010` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (բակալավր)

Գործունեություն
2017թ. սեպտեմբերից առ այսօր- ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2016թ. սեպտեմբերից առ այսօր- ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2015թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանատի օպերատոր

Թրեյնինգներ
2013թ. մարտ- մայիս` «Արքետիպային վերլուծություն», Յունգյան մոդել
2011թ. սեպտ.- 2013 մայիս` «Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում» (ՆԼԾ) (Մետամոդել, Խարսխման տեխնիկաներ, Ռեֆրեյմինգ, Սուբմոդալային տեխնիկաներ, Ընտանեկան հոգեթերապիա, Էրիքսոնյան հիպնոս)
2011թ. սեպտ.- դեկտ.` «Հոգեդինամիկ հոգեվերլուծություն», Յունգյան մոդել
2011թ. մարտ- հուլիս` «Հոգեվերլուծություն», Ֆրոյդյան մոդել

Սեմինարներ
2018թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակիրառական հիմնախնդիրներ» 2018
2016թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտագործնական հիմնախնդիրներ» 2016
2010թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակիրառական հիմնախնդիրներ» 2010

Կարդացվող դասընթացներ
Մեդիահոգեբանություն/բակալավրիատ/, Մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ/բակալավրիատ/, Հոգեբանական ներազդման մեթոդները հանրային կապերում և գովազդում/մագիստրատուրա/, Իմիջոլոգիա/մագիստրատուրա/:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեդիահոգեբանություն
Իմիջի հոգեբանություն
Բիզնես հոգեբանություն
Գովազդի և PR-ի հոգեբանություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանություն
Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում/ՆԼԾ/
Նեյրոմարքեթինգ
Հոգեվերլուծություն

Լեզուների տիրապետում
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դեստրուկտիվ էսթետիկայի դրսևորումները հայաստանյան մեդիայում
2020 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 3/15
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020թ., էջ 40-53:
«Օվերտոնի պատուհանի» կիրառելիությունը հայաստանյան մեդիայում
2019 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 2/14
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., էջ 61-68:
Կազմակերպության խորհրդանիշի հոգեբանական ներգործությունը PR ռազմավարության վրա
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017 թ. տարեկան գիտական նստաշրջանի նյութեր/Հասարակական գիտություններ (Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, ժուռնալիստիկա)/
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ., էջ 354-362:
Գովազդի դերն ու նշանակությունը դեռահասի առօրյայում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015 թ. տարեկան գիտական նստաշրջանի նյութեր/Հասարակական գիտություններ (Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, ժուռնալիստիկա)/
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016թ., էջ 130-133:
Գովազդի ձևավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաշուկայում
2016 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2016թ, Երևան, էջ 230-235:
Ներազդման տարաբնույթ միջոցների կիրառման հոգեբանական առանձնահատկությունները գովազդում
2014 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, «Հոգատար բարեկամ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն/ խմբագրական կազմ.- Երևան 2014թ., Էջ 33-36:
Գովազդային արտադրանքի հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», 4-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Էդիթ Պրինտ հրատ., 2013, էջ 64-67: