Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սեյրան Արտուշայի Զաքարյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
1984 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Ընդհանուրի և առանձինի փոխհարաբերության հարցը հայ փիլիսոփայության մեջ (13-14դդ.)»,1988 թ.,Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «Մարդու հիմնահարցը հայ փիլիսոփայության մեջ», (13-15 դդ.),1999 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1992 թթ. Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասիստենտ
1992 - 2004 թթ. նույն ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2001 թթ. Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2001 - 2019 փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչ
2019 թ-ից մինչև օրս փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ
2004 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն, Միջնադարյան և Վերածննդի փիլիսոփայության պատմություն, Հայկական ինքնություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայություն և մշակույթի պատմություն, հայոց ինքնություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հին հունարեն

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար

Ազգային-մշակութային ինքնօրինության տեսությունը XX դարասկզբի հայ սոցիալ-փիլիսոփայական մտքում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 3-17
|
Ազգային ինքնության կորստի վախերը և դրանց հակազդման ձևերը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ3-17
|
Գրիգոր Տաթևացին ողորմություն առաքինության մասին
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 3-17
|
Տիեզերքի բնափիլիսոփայական պատկերը ըստ Գրիգոր Տաթևացու
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 19-32
|
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միաստվածապաշտական վարդապետությունը
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 50-65
Տիեզերքի բնափիլիսոփայական պատկերը ըստ Գրիգոր Տաթևացու
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2021, թիվ 1, էջ 19-32
Աստծո անվանումների հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 172-186
Ժամանակակիցները սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 2 (32), էջ 47-58
|
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն եվ կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձեվերի համածիրում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 3-14 էջ
Ազգայնության եվ միջազգայնության մեծ տեսաբանը
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2020, 1 (69), 44-70 էջ
Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ
Ազգի բնութագրման հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (գրիգոր տաթեվացի եվ ղազար ջահկեցի)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2020, 1, 88-98 էջ
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն և կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձևերի համածիրում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 3-14
|
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական ուսմունքը
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ
Հայրենիքի և հայրենասիրության թեման «Էջմիածին» ամսագրում (1940-1960-ական թվականներ)
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, ԺԲ, էջ 34-44
Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության ակունքները, գաղափարները և իմաստասիրման եղանակի յուրահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 8-18
Գարեգին Նժդեհը արդիական խոսույթների լուսածիրում
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, Թ, էջ 132-143
Արդարության հարցը Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության մեջ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-15
|
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական հայացքները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-15
|
«Երկու ճշմարտությունների» հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-28
|
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքն առաքինությունների մասին
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Զ, 24-44 էջ
Գրիգոր տաթեվացու բարոյագիտական հայացքները
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2019, 3, 30, 3-16 էջ
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքը մեղքի մասին
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Ժ, 27-47 էջ
Միջնադարյան հայոց համալսարանը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 3(18), 3-11 էջ
Հայոց առաքելության առեղծվածը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 3-17
|
«Իմաստության» բնութագրությունը Գրիգոր Տաթևացու աստվածաբանական - իմաստասիրական ուսմունքում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-30
|
Իմաստասիրականը Հովհան Օձնեցու հոգևոր ժառանգության մեջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 44-58
|
«Մահ կամ ազատություն» երկընտրանքը հայոց ինքնության մեջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 30-42
|
Գուրգեն Մահարու «Հայկական բրիգադ»-ը ազգային ինքնության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 32-46
|
«Մենք»-ի և «նրանք»-ի կերպարները հայկական էպոսում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 12-28
|
Դամասկոսում Հովհան Օձնեցու կնքած «պայմանագրի» («ապահովագրի») գնահատման հարցի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 28-46
|
Հովհան Օձնեցու գործունեության գնահատումը ազգային ինքնության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 177-194
|
Essays on Armenian Philosophy at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21th Century
2018 | Հոդված/Article
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 7-18 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի` հոգու խնամքի իմաստասիրությունն արդիականության լուսածիրում
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, Ա, էջ 148-154
|
Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-19
|
Հովհան Որոտնեցի
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան
Արիստոտելյան գաղափարները Գրիգոր Տաթեվացու փիլիսոփայության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ, 114-134 էջ, Հայաստան
The Problem of Eternity of the World in the Philosophical-Theological Theory of Grigor Tatevatsi
2017 | Հոդված/Article
Wisdom. 2017, (1)8, pp. 95-99
|
Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 162-174 էջ, Հայաստան
|
Особенности образа «другого» (врага) в армянском эпосе
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 60-65
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 236 էջ
Аристотелизм в средневековой армянской философии
2017 | Հոդված/Article
Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 10-22
Ս. Հովհան Օձնեցու իմաստասիրական հայացքների գնահատումը հայ փիլիսոփայապատմական գրականության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2017, ԺԲ, էջ 77-100
|
Հայկական արիստոտելականություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20
|
Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17
|
XIV-XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20
|
Հովհան Որոտնեցու իմացաբանական հայացքները
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, ՀԳ տարի, Դ, 26-51 էջ, Հայաստան
Средневековый спор об универсалиях (критический анализ оценок)
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 12 /20/, стр. 133-137
Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 4, 130-146 էջ, Հայաստան
К вопросу армянского аристотелизма
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 10 /18 /, стр. 125-127
Հովհան Որոտնեցու մարդաբանական և բարոյագիտական հայացքները
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, ԺԱ, 25-52 էջ, Հայաստան
Ընդհանրականների (ունիվերսալիաների) հիմնահարցի արիստոտելյան ըմբռնումը Տաթևի դպրոցում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 157-174 էջ, Հայաստան
|
Философское учение Св. Григора Татеваци
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 11/19/, 82-84 pp.
Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին իշխանության և կառավարման մասին
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-22
|
Հայկական էպոսի հերոսների վարքագիծը ազգային ինքնության համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16
|
Հովհան Որոտնեցու ուսմունքը հոգու և մարմնի հարաբերակցության մասին
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 20-40
|
Հոգու միջնադարյան ըմբռնման յուրահատկությունները (Հովհան Որոտնեցու ուսմունքի օրինակով)
2015 | Հոդված/Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2015թ․, 6 (2), 49-53 էջ
Հովհան Որոտնեցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 55-79 էջ
|
Սոցիալական համերաշխության հարցը XIII-XV դարի հայ փիլիսոփայության մեջ
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3, 125-142 էջ
|
Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66
|
Հեթանոսականի և քրիստոնեականի հարաբերակցության հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (Ագաթանգեղոս)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 3-11
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի էությունը: Ռեալիզմի, նոմինալիզմի և կոնցեպտուալիզմի բնութագիրը
2012 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 4-19
Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի կառուցաստեղծման պատմությունից (Եղիշե)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 14-25
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանությունը 14-րդ դարի կաթոլիկ քարոզիչների աշխատություններում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 3-14
|
Նարեկացիագիտական արժեքավոր հետազոտություն
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 66-72
|
Անվանի հայագետը (պրոֆ. Հ. Ղ. Միրզոյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 78-81
|
Ունիվերսալիաների հիմնախնդրի միջնադարյան լուծումների մարքսիստական գնահատության հարցի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 39-47
|
Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 12-27
|
Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 90-102
|
Փիլիսոփայության պատմություն
2007 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2007, 359 էջ
Հայկական Վերածննդի հարցը (մեթոդաբանական վերլուծություն)
2006 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2006, 196 էջ
Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 216-221
|
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց»
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 201-203
|
Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ
Նարեկացու սխրանքը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 23-36
|
Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 19-26
|
Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 42-51
|
Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար)
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 65 էջ
Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 27-33
|
Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ
1999 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ
Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի)
1998 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ
Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 3-15
|
Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 3-15
|
Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 3-14
|
Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի)
1997 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ
Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի)
1997 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ
Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 3-13
|
Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 48-61
|
Միջնադարյան նոմինալիզմի և ռեալիզմի բնութագրման հարցի շուրջը
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (60), Երևան 1986թ., էջ 3-12
|