Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սոսե Սերգեյի Խաչիբաբյան

Դասախոս | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2018 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Անձի հոգեբանության» ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 - 2011ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Անձի հոգեբանություն և անձնային խորհրդատվություն» մագիստրոսական ծրագիր
2005 - 2009 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից Դասախոս, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2016 թ-ից ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոնի խմբավար և հոգեթերապևտ
2015 - 2018 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ, Հատուկ կրթ. Ֆակուլտետ, Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս
2013 - 2016 թթ. Մանկական զարգացման և արտ-թերապիայի «Սենդ Լենդ» կենտրոնի հիմնադիր, հոգեբան-ավազաթերապևտ
2012 - 2013 թթ. Ավազով նկարչության և արտ-թերապիայի «Սենդ-Պրո» կենտրոնի արտ-թերապևտ
2010 - 2011 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Արտ-թերապիան երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում
Արտ-թերապևտիկ մեթոդները հոգեբանական խորհրդատվության մեջ
Ավազաթերապիա
Տարիքային հոգեբանություն
Մանկան զարգացման հոգեբանություն
Հոգեբանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկան հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ընտանեկան հոգեբանություն
Արտ-թերապիա
Ավազանկարչություն, ավազաթերապիա
Ստեղծարարություն
Խմբային աշխատանքերի իրականացում հոգեբանության կիրառական ոլորտում

Խմբավարական փորձ
2013 թ-ից առ այսօր Ավազաթերապիա տեսա-գործնական ուսումնական դասընթաց (Սենդ Լենդ կենտրոն 2013-2015, Էոս 2016-2017, 2017-առ այսօր ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն), խմբավար
2018 թ-ից Ավազանկարչություն ուսումնական դասընթաց, խմբավար
2013 թ-ից առ այսօր Ավազաթերապիայի և ավազանկարչության զարգացնող մանկական խմբեր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Որակավորումներ
Մայիս 2020 թ. Բալինտյան խմբերի արտոնագրված խմբավար, Համառուսաստանյան պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա

Մասնագիտական անդամակցություն
2018 թ-ից Բալինտյան հայկական ասոցիացիայի անդամ
2020 թ-ից Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (ծրագրի նկարագրություն)
2020 | Հոդված/Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020
Սոսե Խաչիբաբյան , Խանամիրյան Ի.
Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (դեպքի նկարագրություն)
2020 | Հոդված/Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2020, стр 821-829
Ավազանկարչության դերը անձի ստեղծարարության խթանման մեջ
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես. #2 (5) Եր., Անտարես, 2019, 284-291
Անձի ստեղծարարությունը՝ որպես ժամանակակից աշխարհում հարմարվելու միջոց: Անձի զարգացման խնդիրները գլոբալիզացիայի պայմաններում. Հոգեբանա-մանկավարժական ասպեկտներ
2019 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի հրատ., Եր.: 2019, 418-423
Սոսե Խաչիբաբյան , Խանամիրյան Ի.
Ավազանկարչությունը՝ որպես կրտսեր դպրոցականների երևակայության զարգացման խթանիչ
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան 2019, №1(3), 16-25
Անձի ստեղծարարության հիմնախնդիրը հումանիստական հոգեբանության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ/. Եր.: Ասողիկ, 2018, 158-166
Ավազաթերապիայի պատմությունը և տեղը հոգեթերապևտիկ մեթոդների համակարգում
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն-գիտական հանդես. #2, Եր., Անտարես, 2018, 39-48
Ավազանկարչության դերը կրտսեր դպրոցականների ստեղծարարության զարգացման գործընթացում
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն («Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 6-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան 2017, 129-133
Ավազաթերապիայի կիրառումը հոգետրավմա տարած երեխաների հետ աշխատանքում. դեպքի նկարագրություն
2017 | Հոդված/Article
Գիտական ընթերցումներ: Հոդվածների ժողովածու.-Ստեփանակերտ: ԱրՊՀ հրատ., 2017, էջ 106-110
Особенности и роль рисования песком в развитии детского творчества
2016 | Հոդված/Article
Современные проблемы социально-гуманитарных наук. Научно-теоретический журнал; НОЦ “Знание”, 2016, 68-72 с.
Ստեղծարարության զարգացման գործոնները կրտսեր դպրոցական տարիքում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)//Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 61-67
Ավազաթերապիայի զարգացման միտումները Հայաստանում
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ/.- Եր.: Ասողիկ, 2016, 163-169