Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1989 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2002 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Է.Հասրաթյանի աշխատանքների նշանակությունը հոգեկան երևույթների մեխանիզմների ուսուցանման մեջ», Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, դոցենտ
1991 - 2002 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն, Հոգեգենետիկա, Ընդհանուր հոգեբանություն, Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն, Հոգեբանության բնագիտական հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն, Կլինիկական հոգեբանություն, Միջմշակութային հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2005 - 2007 թթ. Առաքելություն Արևելք

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2006 թ-ից առ այսօր Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն
1996 թ-ից առ այսօր «Հոգեբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան
Հոգեգենետիկայի արդի խնդիրները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 36 էջ
|
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Личность студента в контексте психологичкской безопасности
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ
|
Психологическая безопасность пользователей транспорта
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр.
|
Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72
|
Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2014 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360
В. Р. Папоян , Е. В. Севумян
Профессиональные качества и процессы деформации современного педагога, Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования»
2014 | Հոդված/Article
Сборник науч. статей, Изд-во РАУ, Ереван, 2014, c. 97-104
Վ. Ռ. Պապոյան , Ա. Ս. Գալստյան
Մասնագիտական ինքնորոշումը որպես անձի կայացման նախադրյալ, «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ»
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 420-423
В. Р. Папоян , Е. Б. Мурадян, А. С. Галстян
Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения старших школьников
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 1 (16), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 65-72
Հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրումը մասնագիտական գործունեությունում
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 318-324
Oбеспечение психологической безопасности личности студента
2012 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V международной научно-практическoй конференции, Москва РУДН, ч. 2, 2012, с. 387-391
Образовательная система с точки зрения обеспечения психологической безопасности личности студента. Безопасность личности: состояние и возможности обеспечения
2012 | Հոդված/Article
Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Колин, 2012, с.44-49
Профориентация старшеклассников как фактор повышения уровня самосознания
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 125-132
Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը
2012 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103
Профессиональная компетентность и самореализация личности преподавателя в рамках непрерывного образования
2011 | Հոդված/Article
Проблемы и перспективы развития образования в ХХI веке: проф. становл. личности, Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Прага, Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011, с. 161-166
Проблема профессионального самоопределения в системе образобания
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011, էջ 284-286
Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
Особенности обеспечения непрерывного профессионального образования в контексте Болонского процесса, Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования
2010 | Հոդված/Article
Сборник статей международной научной конференции, Ереван, 2010, с. 86-90
The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215
Վ. Ռ. Պապոյան , Ա. Գալստյան
Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 50-56
|
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Ավանեսյան Հ. Մ. , Պապոյան Վ. Ռ. , Գալստյան Ա. Ս. , Բեջանյան Ա. Տ., Ղազարյան Գ. Հ., Հովակիմյան Գ. Ռ.
Հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունում
2009 | Հոդված/Article
Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, 2009, 151 էջ
|
Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ
2009 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Ստեփանյան Ռոբերտ , Պապոյան Վարդուհի , Գալստյան Ալինա , Բեջանյան Արմեն
Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2008, էջ 108-115
Անձի գործունեության հուսալիության ապահովման տոլերանտ դրսևորումները
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2008, էջ 41-45
Проблема толерантности: анализ критериев и границ толерантных отношений
2008 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, Социально-гуманитарные науки, Ч.2, Ереван, Изд-во РАУ, 2008, с. 393-403
Նույնականության հիմնախնդրի վերլուծության ինտեգրատիվ մոտեցում հոգեբանության մեջ
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», «Զանգակ-97», 2007, էջ 42-49
Психогенетика и нейропсихология
2007 | Գիրք/Book
Учебные программы, Ереван, изд-во РАУ, 2007, 37 с.
Факторы эндогенных психозов и их проявление в юношеском возрасте
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2007, էջ 156-162
Папоян В. Р. , Мурадян Е. Б. , Галстян А. С.
Проблема контроля знаний в системе высшего образования
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 174-176
В. Р. Папоян , Л. А. Искандарян, С. Амирян
Исследование динамики психоэмоционального состояния детей страдающих лейкемией
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, том 11., вып. 2, N 8, Ереван, 2006, с. 143-148
Պապոյան Վարդուհի , Ամիրյան Սեյրան
Ինտեգրացիայի դերը անկարող երեխաներին ուսուցանելիս
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 83-88
Պապոյան Վարդուհի , Գալստյան Ալինա
Պատանիների փոխհարաբերություններում դրսևորվող միջանձնային առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 88-95
Использование НЛП (нейролингвистического программирования) для улучшения здоровья
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2005, էջ 197-206
Տոլերանտ դիրքորոշումների ձևավորումը դեռահասների մոտ
2004 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, 2004, էջ 72-74
Նվիրվում է Էզրաս Հասրաթյանի ծննդյան 100 ամյակին
2004 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2004, էջ 125-129
Դասախոսություններ մարդաբանությունից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 54 էջ
Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 87 էջ
Ս. Ս. Ամիրյան , Վ. Ռ. Պապոյան
Հոգեբանության մեջ էկոլոգիական գիտակցության զարգացման կարևորությունը
2002 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 3-4, 2002, էջ 125-130
Էկոլոգիական գիտակցության և հոգեմանկավարժության հարցերի մասին
1998 | Հոդված/Article
«Դպրոցականների ուսումնական գործունեությունը և նրանց առողջության պահպանման խնդիրները», II գիտական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1998, էջ 33-37
Անձը և էկոհոգեբանության պրոբլեմները
1997 | Հոդված/Article
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Մ. Մազմանյանի անվ. հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 62-63