Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Վիլենա Հրանտի Գրիգորյան

Պրոֆեսոր | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1954 - 1960 թթ. ԵՊԲԻ դիպլոմ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղիկի գլխուղեղի կեղևի զգայաշարժողական շրջանի նեյրոնային ացտիվության վրա ազդեցության միկրոէլեկտրոդային հետազոտությունը», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1971 թ., Գ.00.09
կ.գ.դ., «Համակարգչային օպերատորի գործունեության իրականացման նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
2014 - մինչ օրս ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 - 2014 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1979 - 2000 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1976 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի, առաջատար գիտ. աշխատող
1963 - 1976 թթ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1962 - 1963 թթ. Հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Հոգեֆիզիոլոգիա», «Կենտրոնական նյարդային համակարգի ձևաբանություն և բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա», «Նյարդահոգեբանություն», «Բժշկական հոգեբանություն», «Մարդու կազմաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, Նյարդաֆիզիոլոգիա, Նյարդահոգեբանություն, Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, Բժշկական հոգեբանություն, Ախտաբանական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ, The British and East European Psychology Group-ի անդամ

Системный анализ корковой интегративной организации левого и правого полушарий у подростков при моделировании агрессогенной среды
2015 | Հոդված/Article
V межд. научн. конф. “Современные проблемы теоретической и прикладной психологии”, 2015, 559-564 стр.
Հոգեֆիզիոլոգիա
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, 464 Էջ:
Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը
Взаимосвязь самооценки с характерологическими акцентуациями личности студентов
2014 | Թեզիս/Thesis
Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2013, 25-27 октября, стр. 247-249
Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան
Դեռահասների բացասական հուզական վիճակների ձևավորման և կարգավորման վեգետատիվ մեխանիզմների հետազոտությունը
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 39-43
|
Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան
Влияние “агрессивных” компьютерных игр на показатели сердечно-сосудистой системы у подростков (Ագրեսիվ բնույթի համակարգչային խաղերի ազդեցությունը դեռահասների հեմոդինամիկայի ցուցանիշների վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 52-58 (ռուսերեն)
|
Гендерные различия влияния «агрессивных» компьютерных игр на вариабельность сердечного ритма
2010 | Հոդված/Article
ЖВНД им. И. Павлова, Москва, 2010 60(2): 153-161
|
Վ. Հ. Գրիգորյան , Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան
Влияние конфликт-индуцирующего фактора нa уровень активности передних областей коры головного мозга (Կոնֆլիկտ հարուցող գործոնի ազդեցությունը գլխուղեղի կեղևի առջևի շրջանների ակտիվության մակարդակի վրա)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 51-58 (ռուսերեն)
|
Межполушарная асимметрия в системной деятельности мозга при коррекции подростковой агрессивности
2009 | Հոդված/Article
Ассиметрия, Москва, июнь, 2009, Том 3, N 2, 41-50
|
Վ. Հ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան
Особенности межполушарных взаимодействий у подростков при их погружении в виртуальную агрессогенную среду (Դեռահասների գլխուղեղի միջկիսագնդային փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները վիրտուալ ագրեսածին միջավայրի ազդեցության ներքո )
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 50-56 (ռուսերեն)
|
Изменения амплитуды волны Р300 под влиянием «агрессивной» компьютерной игры у подростков с различным уровнем исходной агрессивности и конфликтности
2007 | Հոդված/Article
Журнал ВНД, №4, Т. 57, Москва, 2007, с. 431–437
|
Վ. Հ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Ստեփանյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Ա. Յու. Ստեփանյան
Динамика изменения амплитуды компонента N_200 вызванных потенциалов коры головного мозга подростков под влиянием компьютерной игры агрессивного характера (Դեռահասների գլխուղեղի կեղևի հրահրված պոտենցիալների N_200 բաղադրիչի ամպլիտուդի փոփոխության դինամիկան ագրեսիվ բնույթի խաղի ազդոցությամբ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն)
|
Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Վ. Հ. Գրիգորյան , Ն. Դ. Հարությունյան, Ա. Յու. Ստեփանյան , Լ. Ս. Ստեփանյան
Влияние творческой деятельности на показатели сердечного ритма (Ստեղծագործական գործունեության ազդեցությունը սրտի ռիթմի ցուցանիշների վրա)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 84-89 (ռուսերեն)
|
Агабабян А.Р. , Григорян В.Г. , Степанян А.Ю., Арутюнян Н.Д., Степанян Л.С.
ЭЭГ-реакции при творческой деятельности
2006 | Հոդված/Article
Физиология человека, 2007, т.33, 1, 1-3
|
Григорян В.Г. , Агабабян А.Р. , Аракелян А.Н., Степанян А.Ю.
Особенности межполушарных взаимоотношений при отсутствии и наличии навыка
2006 | Հոդված/Article
Физиология человека. 2006, Т. 32, 3, 1-4
Влияние выполнения агрессивного задания на вегетативную нервную систему
2006 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария., 2006, N 6. 62-64
|
Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Վ. Հ. Գրիգորյան , Ա. Յու. Ստեփանյան, Ն. Դ. Հարությունյան, Լ. Ս. Ստեփանյան
Нейрофизиологические механизмы мозгового обеспечения творчества (Ստեղծագործական գործընթացի ուղեղային ապահովման նյարդաֆիզիոլոիական մեխանիզմները)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
Исследование вариабельности сердечного ритма при выполнении задач лабиринтного типа (Սրտի ռիթմի փոփոխականության ուսումնասիրությունը լաբիրինթոսային տիպի խնդիրների կատարման ժամանակ )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 105-110 (ռուսերեն)
|
Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան , Ա. Ն. Առաքելյան , Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ն. Դ. Հարությունյան
Особенности мозгового обеспечения выполнения лабиринтной задачи у левшей (Ձախլիկների լաբիրինթոսային խնդրի կատարման ուղեղային ապահովման առանձնահատկությունները)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 128-133 (ռուսերեն)
|
Исследование функционального состояния центральной нервной системы при решении задачи на компьютере зрительно-пространственного профиля (Կենտրոնական նյարդային համակարգի գործառական վիճակի հետազոտումը համակարգչով տեսողական տարածական բնույթի խնդիր լուծելու ժամանակ)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 147-150 (ռուսերեն)
|
Степанян А.Ю., Григорян В.Г. , Аракелян А.Н., Агабабян А.Р.
Исследование межполушарной асимметрии мозга при решении задач пространственно- образного профиля
2003 | Հոդված/Article
Ж. ВНД, 2003, Т.54, 4. 480-484
|
Исследование межполушарной асимметрии головного мозга оператора при выполнении монотонной работы на компьютере (Օպերատորի գլխուղեղի միջկիսագնդային ասիմետրիայի ուսումնասիրությունը համակարգիչով միապաղաղ աշխատելու ընթացքում)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն)
|
Изменение внутрикорковой интегративной структуры при работе на компьютере в условиях монотонии (Ներկեղևային ինտեգրատիվ կառուցվածքի փոփոխությունները համակարգչով միապաղաղ աշխատանքի պայմաններում)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 83-88 (ռուսերեն)
|
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов при выполнении зрительно-пространственной задачи на компьютере (Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակը համակարգչով տեսողական-տարածական խնդրի կատարման ընթացքում)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 86-88 (ռուսերեն)
|
Estimation of changes in cerebral cortex functional state under monotonous operator work
1997 | Հոդված/Article
Human Fiziology, 1997. V.23, 6, 27-30
|
Электрическая активность зрительной области коры и функциональное состояние человека-оператора дисплея(Կեղևի տեսողական շրջանի էլեկտրական ակտիվոթյունը և դիսփլեյի մարդ-օպերատորի ֆունկցիոնալ վիճակը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 169-171 (ռուսերեն)
|
Վ. Հ. Գրիգորյան , Ա. Գ. Կարապետյան, Ա. Ն. Հակոբյան
Изменение частотного спектра ЭЭГ лобных отделов коры в результате деятельности человека-оператора дисплея (Դիսփլեյի մարդ-օպերատորի գործունեության արդյունքում կեղևի ճակատային շրջանի ԷԷԳ-ի հաճախականության սպեկտրի փոփոխությունները)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 158-160 (ռուսերեն)
|
Некоторые электрофизиологические корреляты межполушарной асимметрии в условиях непроизвольного и произвольного внимания человека (Միջկիսագնդային ասիմետրիայի որոշ էլեկտրաֆիզիկական կոռելյատները ոչ կամային և կամային ուշադրության պայմաններում
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 116-123 (ռուսերեն)
|