Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Վլադիմիր Հակոբի Միքայելյան

Դոցենտ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1979 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1982 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ։

Աշխատանքային փորձ
1994 - 2001 թթ. Երևանի պետական մանկվարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանություն, Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն, Հոգեվերլուծության հիմունքներ, Անալիտիկ հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեթերապիա, Հոգեբանական խորհրդատվություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Եվրոպական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ

В начале было бессознательное (Սկզբից անգիտակցականն էր)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 66-75
|
Владимир Микаелян , Эрик Микаелян
Психодинамический анализ функции ритуала в структуре невроза навязчивых состояний личности (Ծիսակարգի հոգեդինամիկ վերլուծությունը անձի կպչուն վիճակների նևրոզի կառուցվածքում)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 54-68
|
Идентичность и диссоциативный процесс (Ինքնությունը և դիսոցիատիվ գործընթացը)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 63-79
|
Бессознательное, телесность, чувство «я» (К проблеме диссоциативного процесса) (Անգիտակցականը, մարմնականը, Ես-ի զգացումը (դիսոցիատիվ գործընթացի հիմնախնդրի շուրջ))
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 58-73
|
Проблема темпоральности в феноменологической психиатрии (Ժամանակայնության խնդիրը ֆենոմենոլոգիական հոգեբուժությունում)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 50-59
|
Темпоральность и парциальность. К проблеме диссо-циативного психического процесса (Տեմպորալությունը և մասնակիությունը. հոգեկանի դիսոցիատիվ գործընթացի խնդիրը)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 52-61
|
Время как основной компонент построения психотерапевтической модели (Ժամանակը որպես հոգեթերապևտիկ մոդելի ձևավորման գործընթացի հիմնական բաղադրիչ)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 43-51
|
Психическая целостность личности и диссоциативный процесс (Անձի հոգեկան ամբողջականությունը և դիսոցիատիվ գործընթացը)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 55-65
|
Ռազմական հետախուզության հոգեբանական առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 194-203
Возможные механизмы формирования диссоциативного расстройства идентичности личности (Անձի նույնականության դիսոցիատիվ խանգարման հնարավոր մեխանիզմները)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013թ., էջ 40-46
|
Психологическое время в ракурсе диссоциативного расстройства идентичности личности
2012 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները N 2, 2012 թ.,էջ 41-50
|
Психологическое время в норме и патологии личности
2012 | Գիրք/Book
Ереван, издательство Лусабац,2012,380 с.
Диссоциативное расстройство идентичности как неассимилированный возраст личности (Նույնականության դիսոցիատիվ խանգարումը որպես անձի չիրացված տարիք)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 65-75
|
The function of time in the process of dissociative identity disorder
2011 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mental Health”, V.2, 2011, Yerevan, p.88
Диссоциативное расстройство идентичности (Концептуальный подход) (Երկատումը որպես նույնականության խախտում (hայեցակարգային մոտեցում))
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 58-68
|
Современное состояние проблемы диссоциативного расстройства личности (Անձի դիսսոցիատիվ խանգարման հիմնախնդրի արդի վիճակը)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 44-53
|
Диссоциативное расстройство идентичности в свете аналитической психологии (Նույնականության դիսոցիատիվ խանգարումը վերլուծական հոգեբանության լույսի ներքո)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 63-71
|
Феномен времени в свете психического здоровья личности
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), պրակ 7, էջ 33-45, ԵՊՀ հրատ, 2010
Понимание времени в экзистенциальной психологии
2010 | Հոդված/Article
Вестник НГУ, "Психология", 2010, Т. 4, вып. 2, с. 20-26
Психологическое время человека. Краткий историко-научный экскурс (Մարդու հոգեբանական ժամանակը (պատմագիտական համառոտ ակնարկ))
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 48-57
|
Հոգեվերլուծություն
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Արվա-Փրես» հրատ., 368 էջ, Երևան, 2007
Социально-психологические детерминанты формирования этнорелигиозной интолерантности
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», Հատոր 4, էջ 94-100, Երևան, 2005
Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт
2005 | Գիրք/Book
"Егея", стр. 96, Ереван 2005
Զինծառայողների սոցիալական հարմարման խնդիրները
2005 | Գիրք/Book
Ռազմական սոցիոլոգիա (ուսումնական նյութերի ժողովածու), էջ 193-198, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005
Мужчина и женщина. Психосексуальный конфликт
2005 | Գիրք/Book
Монография, "Егея", стр. 96, Ереван, 2005
The Social and Psychological Characteristics of the Modern Armenian Society
2004 | Հոդված/Article
"The Nagorno Karabakh Conflict: in Search of the Way Out", pp. 146-149, "Amrots" group. Yerevan, 2004
The Social-Psychological State of Karabakh War Veterans
2004 | Հոդված/Article
"The Nagorno Karabakh Conflict: in Search of the Way Out", pp. 120-122, "Amrots" group, Yerevan, 2004
Психологическое время человека
2003 | Հոդված/Article
Сборник материалов республиканской конференции ГГПИ-70, стр. 121-124, Гюмри, 2003
Состояния психической активности. Норма и патология
2001 | Հոդված/Article
"Мышление и поведение" (сборник статей), №1, стр. 107-128, Ереван, 2001
Սթրեսային վիճակների առանձնահատկությունները զինծառայողների մոտ
2001 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», Հատոր 2, էջ 129-134, Երևան, 2001
Г. Адлер. Сравнительное исследование
2001 | Հոդված/Article
"Мышление и поведение" (сборник статей) №1, стр. 145-150, Ереван, 2001
Психологическое время человека
2001 | Հոդված/Article
"Мышление и поведение" (сборник статей, №1, стр. 101-106, Ереван, 2001
К. Хорни. Норма и невротичность
2001 | Հոդված/Article
"Мышление и поведение" (сборник статей), №1, стр. 129-137, Ереван, 2001
Protective Mental Mechanisms and Their Attitude to the Problems of Norms and Pathology
1998 | Հոդված/Article
24th International Congress of Applied Psychology, pp. 9-14, USA, San-Francisco, 1998