Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ելենա Բորիսի Մուրադյան

Ավագ գիտաշխատող | Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
1982-1987 Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական Ինստիտուտ,
1987-1990 Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի
Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Ասպիրանտ
2000-2002 Երևանի պետական համալսարանի գործնական հոգեբանների պատրաստման կենտրոն,
1972-1982 Պուշկինի N 8 դպրոց, ք. Երևան

Աշխատանքային փորձ
2007-մ/ա ԵՊՀ «Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա», ավագ գիտաշխատող
2008-մ/ա Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարան Երևանի մասնաճյուղ,
Հասարակական գիտությունների ամբիոն, ավագ դասախոս
2004-2007 Նորքի տուն-ինտերնատ N 1, պրակտիկ հոգեբան
1992-2007 Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Գիտաշխատող

Վերապատրաստումներ
2012 Արխետիների թատրոն, 1մոդուլ, վարող՝ Չեգլովա Ե.

Գիտական կոչում, աստիճան
1999 թ.Շնորհվել կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչում, <Հարթ մկանների կրճատման և թրոմբոցիտների ագրեգացման նոր մեխանիզմ Տ-100 և p67 –ի մասնակցությամբ>, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաէիմիայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Հոգեբանություն և մանկավարժություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002-2003 Երևանի պետական համալսարան, Հոգեբանների պատրաստման ծրագիր, մենեջեր

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Internet

Մասնագիտական անդամակցություն
«ՀՀ Հոգեբանների ասոցիացիա» ՀԿ, անդամ

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Психологический аспект формирования профессиональной компетентности у студентов вузов с учетом фактора самостоятельности
2016 | Հոդված/Article
Ввсшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 281-285
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Личность студента в контексте психологичкской безопасности
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ
|
Психологическая безопасность пользователей транспорта
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр.
|
Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72
|
Образовательная система с точки зрения обеспечения психологической безопасности личности студента. Безопасность личности: состояние и возможности обеспечения
2012 | Հոդված/Article
Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Колин, 2012, с.44-49
Учебная мотижация студента в ракурсе психологической безопасности личности
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Էդիտ Պրինտ», 2012, 119-125
Теоретические представления о психологической безопасности личности
2012 | Հոդված/Article
"Человек в информационном обществе" сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, МОиНРФ, МГУ, Пенза, 2012, с. 186-190
Психологическая безопасность личности: методологический аспект
2011 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 32-34
Mental health and person’s psychological safety (diagnostic aspect)
2011 | Թեզիս/Thesis
Armenian Journal of Mental Health (Official Journal of Armenian Psychiatric Association), Abstracts presented at the Regional Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, 2011, p.59
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Сказка как фактор развития личности ребенка в межкультурном пространстве
2008 | Հոդված/Article
Личность в межкультурном пространстве: Материалы III Международной конференции, посвященной 100-летию социальной психологии. Ч. I, 2008г., Москва, РУДН, М.,РУДН, с. 70-73
Психологическая безопасность личности в периоды поздней взрослости и старости
2008 | Հոդված/Article
Психологический журнал РАН, том 29, N 3, 2008, C. 22-29
Психологическая безопасность личности и причинная обусловленность возникновения депрессии
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ», միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 32-40
Механизмы воздействия сказкотерапии на личностное развитие ребенка
2005 | Հոդված/Article
"Образование и наука в Арцахе", NN 1-2, 2005, с. 65-68