Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ե. Հ. Գրիգորյան, Ն. Ա. Դեմյոխինա
Расчет выходов и сечений реакции фоторасщепления с помощью полуэмпирических формул. I. (Ֆոտոճեղքման ռեակցիաների ելքերի և կտրվածքների հաշվումը կիսաէմպիրիկ բանաձևերի օգնությամբ։ I )
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 66-72 (ռուսերեն)
|
Ա. Լ. Մամյան, Հ. Գ. Նալբանդյան
Распределение примеси в кристаллах, выращенных из расплавов с переменной скоростью кристаллизации при наличии конвекции (Փոփոխական արագությամբ հաչույթից աճեցված բյուրեղներում խառնուրդի բաշխումր կոնվեկցիայի առկայության դեպքում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 62-65 (ռուսերեն)
|
Formation of the disclination defects in the dye-doped cholesteric liquid crystalline structure under the influence of the laser beam (Դիսկլինացիոն արատների ձևավորումը ներկանյութով հարստացրած խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքներում լազերային ճառագայթման ազդեցությամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 55-59
|
Ա. Վ. Ասատրյան, Ա. Կ. Անդրիասյան, Ա. Ա. Հակոբյան, Շ. Ա. Տոնոյան , Ե. Շ. Մամասախլիսով , Վ. Ֆ. Մորոզով
Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54
|
Influence of nanoparticles of CuO on the stability and conductivity of BLM (Պղնձի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության և հաղորդականության վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 41-46
|