Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Formation of the disclination defects in the dye-doped cholesteric liquid crystalline structure under the influence of the laser beam (Դիսկլինացիոն արատների ձևավորումը ներկանյութով հարստացրած խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքներում լազերային ճառագայթման ազդեցությամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 55-59
|
Ա. Վ. Ասատրյան, Ա. Կ. Անդրիասյան, Ա. Ա. Հակոբյան, Շ. Ա. Տոնոյան , Ե. Շ. Մամասախլիսով , Վ. Ֆ. Մորոզով
Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54
|
Influence of nanoparticles of CuO on the stability and conductivity of BLM (Պղնձի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության և հաղորդականության վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 41-46
|
Լ. Ս. Սիմոնյան
On convergence of the Fourier double series with respect to the Vilenkin systems (Վիլենկինի համակարգերով Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի զուգամիտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 12-18
|
Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Լ. Մարգարյան, Ս. Ա. Մկրտչյան, Ա. Գ. Մելիքջանյան, Կ. Օ. Դովլետով
Перспективный фотоанод для фотоэлектролиза вода (Հեռանկարային ֆոտոանոդ ջրի ֆոտոէլեկտրոլիզի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 163-164 (ռուսերեն)
|
Шастиволновая дифракция рентгеновских лучей в двухблочной кристаллической системе
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН Армения, Физика, т.52, №1, 2017, с. 110-121
Basics of nonlinear wave theory
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 45 p.
Лекции по курсу общей физики том 1
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
Лекции по курсу общей физики том II
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
Quantum entanglement in two coupled kerr-nonlinear resonators
2017 | Հոդված/Article
Semiconductor micro- and nanoelectronics. 2017, p. 31-34
|