Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Наведение гиротропиии микроскопическим эффектом увеличения веществ вращающимся полем (Գիրոտրոպիայի մակածումը նյութի մեջ՝ պտտվող դաշտով նյութի տարվելու միկրոսկոպիկ էֆեկտի շնորհիվ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 164 (ռուսերեն)
|
Система уравнений для функций Грина двухкомпонентной сверхтекучей ферми-жидкости при абсолютном нуле температур (Երկկոմպոնենտ գերհոսելի ֆերմի-հեղուկի Գրինի ֆունկցիաների հավասարումների համակարգը բացարձակ զրո ջերմաստիճանում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 62-70 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Հարությունյան , Հ. Ռ. Կուցանյան
К нестационарной задаче отражения и прохождения частиц в одномерных средах (Միաչափ միջավայրերում մասնիկների անցման և անդրադարձման ոչ ստացիոնար խնդրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Об экспериментальной возможности определения функции Грина электрона в трехмерном кристалле методом дифракции медленных электронов (Դանդաղ էլեկտրոնների դիֆրակցիայի մեթոդով եռաչափ բյուրեղում էլեկտրոնի Գրինի ֆունկցիայի փորձնական որոշման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 52-57 (ռուսերեն)
|
DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90
|
Minas Sukiasyan , Narek Karapetyan, Hrach Toneyan , Aghavni Kutuzyan , Levon Mouradian
Measurement of the ultrashort pulse spectral phase based on dispersive Fourier transformation
2019 | Հոդված/Article
Appl. Opt. 58, 2817-2822 (2019)
Լ. Գ. Պետրոսյան
К вопросу течения структурных жидкостей в окрестности критической точки (Կրիտիկական կետի շրջակայքում ստրուկտուրային հեղուկների հոսքի հարցի վերաբերյալ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 24-30 (ռուսերեն)
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Осесимметричное течение несимметричной несжимаемой вязкой электропроводной жидкости вблизи критической точки в магнитном поле (Մագնիսական դաշտում կրիտիկական կետին մոտ ոչ սիմետրիկ անսեղմելի մածուցիկ էլեկտրահաղորդիչ հեղուկի առանցքասիմետրիկ հոսքը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 36-41 (ռուսերեն)
|
Պ. Պ. Յասեմ
Влияние мочевины на термостабильность ДНК (Կարբամիդի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ջերմակայունության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 145-146 (ռուսերեն)
|
Ա. Մ. Եղիազարյան
К вопросу об однозначной расшифровке рентгеновских муаровых картин (Ռենտգենյան Մուարի պատկերների միարժեք վերծանման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 60-64 (ռուսերեն)
|