Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Աննա Լյուդվիգի Ասատրյան

Դոցենտ | Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթությունը
1991 մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա», Ա.04.10, ԵՊՀ, գիտ. թեզը` “Ցածր չափայնությամբ համակարգերի ռելաքսացիոն և մագնիսական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրություն”, դիպլոմ`Ա № 00925

Կոչումը
2007 դոցենտ, դիպլոմ` Դ № 01404

Աշխատանքը
2008-ցայսօր դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2020-ցայսօր ղեկավար, գիտական թեմա՝ «InP-միջուկով կոլոիդային քվան-տային կետերում ֆոնոնների մասնակցությամբ էքսիտոնի կազմավորման և վերամիավորման տեսական ուսումնասի-րություն» (ծածկագիր՝ 20TTWS-1C014)
2019-ցայսօր ավագ գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետա-զոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2021-ցայսօր գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Գրաֆենում տաք լիցքա-կիրների դինամիկայի կառավարում արտա¬քին դաշտերով եւ բևեռային տակդիրների ընտրությամբ: Գրաֆե¬նա¬յին հենքով տաք լիցքակրային տրանզիստորի մոդելի լավարկում եւ գործնական իրականացում» (ծածկագիր՝ 21AG-1C048)
2018-2020 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոններով միջնորդված սպինային ռելաքսացիայի փականային կառավարումը գրա-ֆենում տակդիրով մակածված սպին-ուղեծրային փոխազդե-ցության միջոցով» (ծածկագիր՝ 18T-1C247)
2015-2017 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ և երկյակ քվանտային կետերում սպինային և լիցքային վիճակների` ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում» (ծածկագիր՝ 15T-1C363)
2013-2015 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազ-դեցությամբ և ռամանյան ցրումով մակածված սպինային անցումները գրաֆենային և սիլիցիումային քվանտային կետերում» (ծածկագիր՝ 13-1C196)
2001-2008 ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004-2009 գիտաշխատող, «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր
1992-2010 ավագ գիտաշխատող, թեմա՝ «Նանոկառուցվածքների կինետիկական և օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն», ԵՊՀ
1992-2001 ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991-1992 գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երևույթները ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերում, էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում

Ուսուցում
Ավելի քան 20-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն, Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում, Ֆոնոններն անհամասեռ պինդմարմնային կառուց-վածքներում

Գիտակրթական պարգևներ, մրցանակներ, դրամաշնորհներ
ANSEF (Grant No. condmatth-3821, “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems”, 2015)
SCS-CNRS-2013 (Grant No. 13IE-038, “Coupled plasmon–phonon modes and carrier kinetics in single semiconductor nanowires”, 2014)
ANSEF (Grant No. condmatth-2955, “New Phonon-Assisted Carrier Relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields”, 2012)
Open Society Foundations Armenia, University of Cambridge, Sabbatical leave (Clare College, University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)
ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228, “Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots”, 2006)
ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95, “Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”, 2004)
INTAS (Project No. 99-00928, “Stranski-Krastanow Quantum Dots in a Microcavity”, 03.10.2000-31.07.2003)
INTAS Young NIS Scientist Conference Grant (2002).
ANSEF (Grant No. PS24-01, “Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures”, 2002)
CRDF (Project No.375100 “Carrier Scattering in Quantum Nanosystems” , 1999)

Գիտաժողովներ
Միջազգային գիտաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում, մասնավորապես՝
International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2002), University of Bologna, Italy (1-6 June, 2002)
College on Physics of Nano-Devices, ICTP, Trieste, Italy, (10-21 July, 2006)
19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19), University of Salamanca, Spain, (29 June - 2 July, 2015)
18th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (II-IV 2017), San Juan, Puerto Rico (24-29 September, 2017)
International Young Scientist School and Workshop “Advanced Nanomaterials and Methods” (ANAM’2019), Yerevan, Armenia (25 September-2 October, 2019)

annaa@ysu.am

A. Asatryan , A. Movsisyan, A. Vartanian
External electric and magnetic field effects on the polaron in a wurtzite nitride nanowire embedded in a nonpolar matrix
2021 | Հոդված/Article
European Physical Journal B, 2021, N 94 (3), 70/8
Influence of image charges on the impurity-related optical properties of near-surface quantum wells under a transverse electric field
2019 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 113, 115-120 էջ
Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field
2019 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ
Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field
2018 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ
A.Asatryan , A.Stepanyan, M.Yeranosyan , A.Kirakosyan , A.Vartanian
The influence of the transverse electric field on the hot electron energy loss rate via polar-optical phonons in nanowires
2018 | Հոդված/Article
International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-3
Polaron and dielectric mismatch effects on impurity-related optical absorption and refractive index changes in a spherical quantum dot
2018 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2018, 113, 442-458 pp.
Impurity-Bound Polaronic States in ZnSe Quantum Dots Under Electric Field: Image Charge Effect
2018 | Հոդված/Article
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2018, Vol. 47, Issue 8, 4303-4307 pp.
Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficients and refractive index changes in a spherical quantum dot
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures. 2017, 103, pp. 205-212
Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field
2017 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107
Ա․ Լ․ Վարդանյան , Ա․ Լ․ Ասատրյան , Ա․ Ա․ Մխիթարյան, Ս․ Ս․ Ավետիսյան, Ա․ Ա․ Կիրակոսյան
Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127
|
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ
V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan , A. Vartanian
Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100
Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89
Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121
Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot
2016 | Հոդված/Article
Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.
Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices
2016 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ
|
Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
Impurity-bound polaronic states under an external electric field in quantum dots: Image charge effect
2015 | Թեզիս/Thesis
3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 119
The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org
The influence of electric field on the interface polaron properties in a wurtzite nitride nanowire
2015 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 77, 286-294 (2015). dx.doi.org/10.1016
Polaronic effects due to quasi-confined optical phonons in wurtzite nitride nanowire in the presence of an electric field
2015 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 83, 588-594 (2015). dx.doi.org/10.1016
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
Influence of both electric and magnetic fields on the polaron properties in a finite-potential quantum well wire
2013 | Հոդված/Article
Physica E 47, 134-140, 2013. dx.doi.org/10.1016
Phonon confinement effect on the polaron basic parameters in nanowires in the presence of external fields
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Volume 350, Issue 1, pp. 012022 (2012), 6 pp.. dx.doi.org
Confined and interface polarons in cylindrical quantum wire in perpendicular magnetic and electric fields
2011 | Հոդված/Article
Proc. VIII Int. Conf. “Se-miconductor Micro and Nanoelectronics”, Yerevan, 2011, pp. 163-166
Quantum capture of electrons and intra-dot relaxation by means of Auger processes in quantum dots
2010 | Հոդված/Article
Physica E, Volume 42, Issue 4, p. 878-880 (2010). dx.doi.org/10.1016
Hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in InGaAs quantum wire
2008 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 5, pp. 963-966 (2008). dx.doi.org/10.1002
Hot-electron energy-loss rate via PO-phonon scattering in CdZnSe/ZnSe quantum wire
2007 | Հոդված/Article
Physica B, Volume 389, Issue 2, p. 258-262 (2007). dx.doi.org/10.1016
Energy-loss rate of hot electrons via LA-phonon scattering in free standing quantum wire
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀպինդ մարմնի ‎ֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007թ., էջ 84-89
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
The energy-loss rate via polar-optical phonon scattering in quantum wires
2005 | Հոդված/Article
Physica E, v. 28, iss. 4, p. 545-551 (2005). dx.doi.org/10.1016
Electron interaction with confined and interface polar optical phonons and electron mobility in quantum wires
2003 | Հոդված/Article
Physica E, Volume 16, Issue 2, p. 230-236 (2003). dx.doi.org/10.1016
The polaronic shift of exciton binding energy in quantum dots with a degenerate valence band
2002 | Հոդված/Article
J. Phys.: Condens. Matter, Volume 14, Issue 48, pp. 13357-13365 (2002). iopscience.iop.org
Scattering of electron by confined and interface PO-phonons in quantum wires
1999 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 34, No.2, 92-97 (1999)
Magnetic susceptibility of size-quantized wire
1998 | Հոդված/Article
“Diamagnetic-paramagnetic” size transition in wires. J. Contemp. Phys. 33, No.2, 55-63 (1998)
Confined and Interface Phonon-Induced Shift in Shallow Donor Binding Energy of Quantum Wires
1998 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 210, issue 2, pp. 711-715 (1998). dx.doi.org/10.1002
Mobility Calculation of Quasi-Two-Dimensional Electron Gas by the Energy Loss Method
1997 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 203, Issue 1, pp.169-178 (1997). Phys. Stat. Sol. B 203, 169-178 (1997). dx.doi.org/10.1002
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 2. Scattering on surface roughnesses and alloy disorder of quantum well
1995 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 30, No.4, 149-155 (1995)
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 1. Scattering on charged impurities
1994 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 29, No.3, 101-109 (1994)