Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Արշակ Լյուդվիգի Վարդանյան

Ամբիոնի վարիչ | Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթությունը
1979 մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1984 ասպիրանտուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, թեզ՝ «Կիսահաղորդչային կառուցվածքներում երկչափ քվազիմասնիկների կինետիկական բնութագրերի ուսումնասիրում», ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, դիպլոմ`ФМ № 039725
2013 ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, թեզ՝ «Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցության առանձնահատկությունների տեսական ուսումնասիրում», Երեւանի պետական համալսարան, դիպլոմ`Բ № 00952

Կոչումը
պրոֆեսոր, դիպլոմ`Պ № 01018

Աշխատանքը
2018-ցայսօր պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2015-ցայսօր պրոֆեսոր, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2022-ցայսօր առաջատար գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2020-2022 ավագ գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2021-ցայսօր ղեկավար, առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմա՝ «Գրաֆենում տաք լիցքակիրների դինամիկայի կառավարում արտաքին դաշտերով եւ բևեռային տակդիրների ընտրությամբ: Գրաֆենային հենքով տաք լիցքակրային տրանզիստորի մոդելի լավարկում եւ գործնական իրականացում» (ծածկագիր՝ 21AG-1C048)
2018-2020 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոններով միջնորդված սպինային ռելաք-սացիայի փականային կառավարումը գրաֆենում տակդիրով մակածված սպին-ուղեծրային փոխազդեցության միջոցով» (ծածկագիր՝ 18T-1C247)
2015-2017 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ եւ երկյակ քվանտային կետերում սպինային եւ լիցքային վիճակների` ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում» (ծածկագիր՝ 15T-1C363)
2013-2015 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցությամբ եւ ռամանյան ցրումով մակածված սպինային անցումները գրաֆենային եւ սիլիցիումային քվանտային կետերում» (ծածկագիր՝ 13-1C196)
2013-2015 համաղեկավար, հայ-ֆրանսիական «Կապված պլազմոն-ֆոնոնային մոդերը և լիցքակիրների կինետիկան միայնակ կիսահաղորդչային նանոլարերում» (ծածկագիր՝ 13IE-038) համատեղ գիտական ծրագիր
1993-2015 դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004-2009 ավագ գիտաշխատող, «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր
1992-2010 ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ թեմա՝ «Նանոկառուցվածքների կինետիկական եւ օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն»
1991-1993 ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1984-1991 ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1981-1984 ասպիրանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1979-1981 լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն եւ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Պինդմարմնային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային հատկություններ

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երեւույթներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Պոլարոնային վիճակներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Լիցքակիրների դինամիկան կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում:

Ուսուցում
Ավելի քան 30-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում:
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Մագնիսականության քվանտային տեսություն, Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ, Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում:

Մրցանակներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ ֆիզիկայի զարգացման բնագավառում ներդրած նշանակալի ավանդի համար

Գիտակրթական պարգեւներ, դրամաշնորհներ
2015. ANSEF (condmatth-3821) “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems” - Principal Investigator
2012. ANSEF (condmatth-2955) “New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields” - Principal Investigator
2006. ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) “Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots”
2004. ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) “Effect of the Strain Field on the Eectron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”
2003. INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator

Գիտական ղեկավարում
Երեք թեկնածուական ատենախոսություն` նվիրված կիսահաղորդչային նանոկառուց-վածքների էլեկտրոնային հատկություններին

vardan@ysu.am

A. Vartanian , A. Asatryan, A. Stepanyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan
Effect of spin–orbit coupling on the hot-electron energy relaxation in nanowires
2020 | Հոդված/Article
International Journal of Modern Physics B, 2020, Vol. 34, N 32, 2050322 (1-13)
Influence of image charges on the impurity-related optical properties of near-surface quantum wells under a transverse electric field
2019 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 113, 115-120 էջ
Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field
2019 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ
Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field
2018 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ
Magnetic field control of phononmediated decoherence of spin-based qubit in two-dimensional quantum dot embedded in a suspended slab
2018 | Հոդված/Article
International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-2
Polaron and dielectric mismatch effects on impurity-related optical absorption and refractive index changes in a spherical quantum dot
2018 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2018, 113, 442-458 pp.
Impurity-Bound Polaronic States in ZnSe Quantum Dots Under Electric Field: Image Charge Effect
2018 | Հոդված/Article
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2018, Vol. 47, Issue 8, 4303-4307 pp.
Effect of Rashba spin-orbit coupling on polaron properties in CdSe nanowire under electric field
2018 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2018, 119, 224-228 pp.
Spin relaxation mediated by spin-orbit and acoustic phonon interactions in a single-electron two-dimensional quantum dot
2018 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, 2018, 122, 548-556 pp.
|
Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficients and refractive index changes in a spherical quantum dot
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures. 2017, 103, pp. 205-212
Energy-loss rate of hot electrons due to confined acoustic phonon modes in a semiconductor quantum wire under transverse electric field
2017 | Հոդված/Article
Physica B-Condensed Matter. 2017, 519, pp. 102-107
Frohlich polaron in nanowire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit couplings
2017 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures. 2017, 109, pp. 655-661
|
One-dimensional fröhlich polaron with spin-orbit coupling
2017 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки. 2017, 1, стр. 41-46
|
Ա․ Լ․ Վարդանյան , Ա․ Լ․ Ասատրյան , Ա․ Ա․ Մխիթարյան, Ս․ Ս․ Ավետիսյան, Ա․ Ա․ Կիրակոսյան
Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127
|
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ
V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan , A. Vartanian
Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100
K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian , A. Kirakosyan
Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103
Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89
Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121
Image Charge and Electric Field Effects on Hydrogen-like Impurity-bound Polaron Energies and Oscillator Strengths in a Quantum Dot
2016 | Հոդված/Article
Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2016, 45. 11, 5847-5852 pp.
Electric field and image charge effects on impurity-bound polarons in a CdS colloidal quantum dot embedded in organic matrices
2016 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter. 2016, 503, 70-74 pp.
Influence of spin-orbit interactions on the polaron properties in wurtzite semiconductor quantum well
2016 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 75, pp. 330-335 (2016). dx.doi.org/10.1016
Influence of the image charge effect on the hydrogen-like impurity-bound polaron in a spherical quantum dot in the presence of an electric field
2016 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 75, pp. 174-180 (2016). dx.doi.org/10.1016
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ
|
Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
Spin-orbit interaction enhanced polaron effect in wurtzite semiconductor quantum well
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, 45-47 pp.
Spin Relaxation in the Presence of Spin-Orbit Interactions in Single Electron Quantum Dots Embedded in a Suspended Phonon Cavity
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 49-50
Arshak Vartanian , Karen Vardanyan, Armen Stepanyan, Albert Kirakosyan
Dilatational and flexural acoustic-phonon mediated spin relaxation in a two-dimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field
2015 | Թեզիս/Thesis
3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 134
Impurity-bound polaronic states under an external electric field in quantum dots: Image charge effect
2015 | Թեզիս/Thesis
3rd International Symposium “Optics and its Applications”, 2015, p. 119
Influence of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS/H2O Quantum Dots
2015 | Թեզիս/Thesis
17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, p. 243
Vartanian A. L. , Vardanyan K. A., Mughnetsyan V. N., Kirakosyan A. A.
Electron capture processes in quantum dots due to one-and two-phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Volume 647, Issue 1, article id. 012017, 4pp. (2015). dx.doi.org
Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields
2015 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 456, pp. 365-370 (2015). dx.doi.org/10.1016
Effect of Phonon Confinement on Optical Phonon-Mediated Carrier Capture into CdSe/ZnS Quantum Dots
2015 | Հոդված/Article
Journal of Electronic Materials, Volume 44, pp. 2779-2785 (2015). dx.doi.org/10.1007
Vardanyan K. A., Vartanian A. L. , Mughnetsyan V. N., Dvurechenskii A. V., Kirakosyan A. A.
Effect of phonon confinement on one- and two-polar optical phonon capture processes in quantum dots
2015 | Հոդված/Article
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 66, pp. 268-274 (2015) dx.doi.org/10.1016
The influence of electric field on the quasi-confined and interface polaron basic parameters in a wurtzite nitride quantum wire
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series 647, 012048, 4 pp. (2015). dx.doi.org
The influence of electric field on the interface polaron properties in a wurtzite nitride nanowire
2015 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 77, 286-294 (2015). dx.doi.org/10.1016
Polaronic effects due to quasi-confined optical phonons in wurtzite nitride nanowire in the presence of an electric field
2015 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures 83, 588-594 (2015). dx.doi.org/10.1016
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ
A. L. Vartanian , K. A. Vardanyan, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan
Electron capture processes in quantum dots due to one‐and two‐phonon assisted transitions: The role of optical phonon confinement
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012017, 4 pp.
K. A. Vardanyan, A. L. Vartanian , A. G. Stepanyan, A. A. Kirakosyan
Confined acoustic phonon-mediated spin relaxation in a twodimensional quantum dot in the presence of perpendicular magnetic field
2015 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 2015, 647, 012043, 4 pp.
Ա. Լ. Վարդանյան , Վ. Ն. Մուղնեցյան, Կ. Ա. Վարդանյան, Ա. Վ. Դվուրեչենսկի, Ա. Ա. Կիրակոսյան
Influence of optical phonon confinement on two-phonon capture process in quantum dots ( Քվանտային կետերում օպտիկական ֆոնոնների սահմանափակման ազդեցությունը երկֆոնոնային կալանման պրոցեսների վրա )
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 50-53
|
The effect of phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in double quantum rings in the perpendicular electric and magnetic fields
2014 | Հոդված/Article
Advanced Materials Research Vol. 829 , 795-799 (2014)
Polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic field
2013 | Հոդված/Article
Superlattersand Microstructures 57, 85–94 (2013). dx.doi.org/10.1016
Phonon confinement effect on the polaron states in a double quantum ring structure in the presence of electric and magnetic fields
2013 | Թեզիս/Thesis
EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 94 (2013)
The polaron effects on the binding energy of hydrogenic impurity with finite confining potential quantum wires in electric and magnetic fields
2013 | Թեզիս/Thesis
EDISON18 Matsue, Japan July 22-26, p. 21 (2013)
Two-dimensional Fröhlich polaron with Rashba and Dresselhaus spin-prbit coupling
2012 | Հոդված/Article
Eur. Phys. J. B., 85, 367, 5 p., 2012. dx.doi.org/10.1140
The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the perpendicular electric and magnetic fields
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Volume 350, Issue 1, pp. 012021 (2012)
The polar optical phonon confinement effect on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires under applied electric and magnetic fields
2011 | Հոդված/Article
Journal of Low Temperature Physics, 165, p. 101-113, 2011. dx.doi.org/10.1007
Polaron effects on the binding energy of a hydrogenic impurity in parabolic quantum wires in perpendicular electric and magnetic fields
2011 | Հոդված/Article
Superlattices and Microstructures, Volume 49, Issue 4, p. 382-389 (2011). dx.doi.org/10.1016
Confined and interface polarons in cylindrical nanowires in an electric field (Սահմանափակ և միջմակերևութային պոլարոնները գլանային նանոլարերում էլեկտրական դաշտում)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #2, էջ 55–62
|
Electron capture and intra-band relaxation by means of Auger processes in colloidal semiconductor nanocrystals
2011 | Հոդված/Article
Physica B: Physics of Condensed Matter, Volume 406, Issue 3, p. 331-334 (2011). dx.doi.org/10.1016
Confined and interface polarons in cylindrical nanowires in an electric field
2011 | Հոդված/Article
European Physical Journal B Volume 83, Issue 4, p. 481-486 (2011). dx.doi.org/10.1140
The influence of polar optical phonon confinement on the binding energy of a hydrogenic impurity in quantum wires in the presence of external fields
2011 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts of the Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, September 5-9, p.114 (2011)
Impurity bound polaron in a nanowire under electric and magnetic fields: Effect of phonon confinement
2011 | Հոդված/Article
Proc. 8th Int. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, Yerevan, July 1-3, p.159-162 (2011)
Electron-phonon effect on the ground-state binding energy of hydrogenic impurity in parabolic quantum-well wire in presence of an electric and magnetic fields
2010 | Հոդված/Article
18th Int. Symposium :Nanostructures: Physics and Technology", QWQD.16p, pp.116-117, St. Petersburg, Russia, June 21-26, 2010
Quantum capture of electrons and intra-dot relaxation by means of Auger processes in quantum dots
2010 | Հոդված/Article
Physica E, Volume 42, Issue 4, p. 878-880 (2010). dx.doi.org/10.1016
The polaron properties in GaAs and CdSe quantum-well wires under an applied electric field
2009 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 246, issue 10, pp. 2279-2286 (2009). dx.doi.org/10.1002
Hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in InGaAs quantum wire
2008 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 5, pp. 963-966 (2008). dx.doi.org/10.1002
Влияние электрического поля на собственную энергию и эффективную массу полярона в полупроводниковой квантовой проволоке (Էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը քվանտային լարում պոլարոնի սեփական էներգիայի և արդյունարար զանգվածի վրա)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 49-52 (ռուսերեն)49-52
|
Effect of electric and magnetic fields on the binding energy of a Coulomb impurity bound polaron in a cylindrical quantum dot
2008 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 245, issue 1, pp. 123-131 (2008). dx.doi.org/10.1002
Effect of electric and magnetic fields on the binding energy of the Coulomb impurity bound polaron in a quantum dot
2008 | Հոդված/Article
Physica E, v. 40, iss. 5, p. 1513-1516 (2008). dx.doi.org/10.1016
Hot-electron energy-loss rate via PO-phonon scattering in CdZnSe/ZnSe quantum wire
2007 | Հոդված/Article
Physica B, Volume 389, Issue 2, p. 258-262 (2007). dx.doi.org/10.1016
Hydrogenic impurity bound polaron in a cylindrical quantum dot in an electric field
2007 | Հոդված/Article
Physics Letters A, Volume 360, Issue 4-5, p. 649-654 (2007). dx.doi.org/10.1016
The polaronic shift of the exciton binding energy in quantum well wires
2007 | Թեզիս/Thesis
Proc. of Conference on Solid state physics (2007)
Exciton-phonon Interaction in GaAs¬/AlAs and CdSe/ZnCdSe Quantum wires
2007 | Հոդված/Article
Proc. of Conf. on Laser Physics -2006, pp. 40-43, Ashtarak, Armenia (2007)
Polaronic shift of the Wannier-Mott exciton binding energy in a quantum wire with allowance for the phonon confinement effect
2007 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), vol. 42, issue 6, pp. 230-234 (2007). dx.doi.org/10.3103
Electron phonon effect on the ground state binding energy of hidrogenic impurity in quantum-well wires in presence of an electric field
2007 | Հոդված/Article
Physica B, Volume 390, Issue 1-2, p. 256-262 (2007). dx.doi.org/10.1016
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
Polar-Optical Phonon-Limited Electron Mobility in Quantum Wires
2006 | Հոդված/Article
International Journal of Modern Physics B, Volume 20, Issue 21, pp. 3015-3025 (2006). dx.doi.org/10.1142
Exciton-phonon Interaction in Cylindrical Quantum wire: Effect of phonon Confinement on Exciton binding energy
2006 | Հոդված/Article
Int. Conf. “New Tech. for develop. of heterosemiconductors for device applications”, Yerevan, Armenia, pp75-76 (2006)
The binding energy of a hidrogenic impurity in quantum-well wires in an electric field:The effective mass mismatch effect
2006 | Հոդված/Article
Proc. of Conf. on Laser Physics-2005, pp. 73-76, Ashtarak, Armenia (2006)
Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires
2005 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 242, Issue 7, pp.1482-1490 (2005). dx.doi.org/10.1002
The energy-loss rate via polar-optical phonon scattering in quantum wires
2005 | Հոդված/Article
Physica E, v. 28, iss. 4, p. 545-551 (2005). dx.doi.org/10.1016
The polaronic shift of the ground state binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field
2005 | Հոդված/Article
Proc. of Conf. on Laser Physics-2004, pp. 68-71, Ashtarak, Armenia (2005).
Effect of applied electric field of the bound polaron energy spectrum in quantum-well wires
2005 | Հոդված/Article
Proc. V Int. Conf. “Semiconductor Micro and nanoelectronics”, Agveran, 157-160 (2005)
The polaron effect on the binding energy of a shallow donor impurity in quantum-well wires in an electric field
2005 | Հոդված/Article
Physica E, v. 27, iss. 4, p. 447-456 (2005). dx.doi.org/10.1016
Electron interaction with confined and interface polar optical phonons and electron mobility in quantum wires
2003 | Հոդված/Article
Physica E, Volume 16, Issue 2, p. 230-236 (2003). dx.doi.org/10.1016
The polaronic shift of exciton binding energy in quantum dots with a degenerate valence band
2002 | Հոդված/Article
J. Phys.: Condens. Matter, Volume 14, Issue 48, pp. 13357-13365 (2002). iopscience.iop.org
Confined and Interface Phonon-Induced Shift in Shallow Donor Binding Energy of Quantum Wires
1998 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 210, issue 2, pp. 711-715 (1998). dx.doi.org/10.1002
Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Լ. Վարդանյան
Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն. Մաս 1
1997 | Գիրք/Book
Երեւանի համալսարան, Երեւան, 128 էջ, 1997թ.
Mobility Calculation of Quasi-Two-Dimensional Electron Gas by the Energy Loss Method
1997 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 203, Issue 1, pp.169-178 (1997). Phys. Stat. Sol. B 203, 169-178 (1997). dx.doi.org/10.1002
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 2. Scattering on surface roughnesses and alloy disorder of quantum well
1995 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 30, No.4, 149-155 (1995)
Mobility calculation of quasi-two-dimensional charge carriers in semiconductor structures by energy loss method. 1. Scattering on charged impurities
1994 | Հոդված/Article
J. Contemp. Phys. 29, No.3, 101-109 (1994)
Calculation of the charge carrier mobility of a size quantized semiconductor film by the energy-loss method
1986 | Հոդված/Article
Physica Status Solidi (B), vol. 133, issue 1, pp. 389-394 (1986). dx.doi.org/10.1002