Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Գայանե Գրիգորի Ղազարյան

Դոցենտ | Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթությունը
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի, ասպիրանտուրա
1997 թ. ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում, ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ:
Ատենախոսությունը «Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված որոշ ոչ գծային հավասարումների կառուցւմն ու ուսումնասիրումը», գիտական ղեկավար` պրոֆ. Ա. Հովհաննիսյան
2006 թ. դոցենտի գիտական կոչման շնորհում մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեությունը
2006 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես ասիստենտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ հաշվողական կենտրոնում որպես ավագ ինժեներ մաթեմատիկոս
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում որպես ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1997 -ից Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
1994 - 2005 Մաթեմատիկական անալիզ
2000 -ից Դիսկրետ մաթեմատիկա
2006 -ից Դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված դիֆերենցյալ հավասարումներ
Խմբերի վերլուծություններ և դասակարգումներ մասնակի դիֆերենցյալ հավասարումների համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nareh@ysu.am

On the uniform convergence of double Furier–Walsh series (Ուոլշի կրկնակի համակարգով Ֆուրիեի հավասարաչափ զուգամիտությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 20-28
|
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
2016 | Մեթոդական ձեռնարկ
մեթադական ձեռնարկ, էջերի քանակը՝ 202, Երևան 2015
Т. М. Григорян, Г. Г. Казарян , А. Б. Минасян
Универсальные ряды по двойной системе шаудера
2015 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում: 2015թ․11, 18-21 էջ
O тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами
2011 | Հոդված/Article
"МАТЕМАТИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ", 2011, Том 7, № 1, ст. 43-48
О расходимости алгоритма “Greedy” относительно системы Уолша
2005 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2005 թ., թիվ 3, էջ 16-22
Գ. Գ. Ղազարյան , Ա.Վ. Պողոսյան, Գ. Հ. Հակոբյան
Գծային հանրահաշիվ և կիրառություններ
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2005
Գ. Գ. Ղազարյան , Գ. Հ. Հակոբյան, Ա.Վ. Պողոսյան
Գծային հանրահաշիվ. ընթացիկ քննությունների տարբերակներ և լուծումներ
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004
Об одном нелинейном уравнении третьего порядка (Երրորդ կարգի ոչ գծային հավասարման մասին)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 14-17 (ռուսերեն)
|
Групповой анализ некоторых нелинейных уравнений (Որոշ ոչ գծային հավասարումների խմբային անալիզը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 14-20 (ռուսերեն)
|
Групповая классификация одного класса нелинейного эволюционного уравнения третьего порядка
1997 | Հոդված/Article
Деп. В Арм. НИИНТИ, N 1, 1997
Преобразование Беклунда и групповой анализ для одного нелинейного уравнения (Բեկլունդի ձևափոխությունը և խմբային անալիզը մի ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարման համար)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 30-34 (ռուսերեն)
|
Г.Г. Казарян , А.О. Оганесян
Принцип Гюйгенса и нели-нейные дифференциальные уравнения
1994 | Հոդված/Article
Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, 1994, v. 29