Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Կարինե Կառլենի Քարամյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1982- 1985 Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:
1975-1980 Երևանի պետական համալսարան Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող:
1965-1975 Թեթրիծղարոյի թիվ 2 ռւսական միջնակարգ դպրոց, Վրաստան

Աշխատանքային գործունեություն
2012-Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
2007-Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից “Մակրոմոլե-կուլների ֆիզիկա” գիտահետազոտական լաբորա-տորիա
1980-2012 Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, հատուկ կուրսի

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուց¬վածքի վրա:
Թաղանթների հատկութույններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002- 2006 - ISTC A-773
2002- 2007 - ISTC #A-301.2
2013-2015 - ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ #13-1F127

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Մոլեկուլային ֆիզիկա
2012 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79
Влияние высокомолекулярных добавок на мицеллярные характеристики водных растворов пентадецилсульфоната натрия (Բարձրամոլեկուլային միացությունների ազդեցությունը նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ջրային լուծույթների միցելային բնութագրերի վրա)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 15-21 (ռուսերեն)
|
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2009 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24
ArakelyanV.B., Aramyan K.S., Arustmyan V.M, Gevorgyan H.K., Karamyan K.K. , Vardanyan V.I. , Potikyan G.G.
Isotherms of particle adsorbtion on membranes on account of adsorption center changes
2009 | Հոդված/Article
Procedings of the Yerevan State Uneversity. Physycal and Mathematical Sciences. 2009, No1, p.49-53
Վ. Բ. Առաքելյան, Կ. Ս. Արամյան, Է. Վ. Ավանեսյան, Հ. Կ. Գևորգյան, Կ. Կ. Քարամյան , Վ. Ի. Վարդանյան, Գ. Հ. Փոթիկյան
Isotherms of particle adsorption on membranes on account of adsorption center changes (Թաղանթների վրա մասնիկների ադսորբման իզոթերմերը ադսորբման կենտրոնի կառուցվածքային փոփոխությունների առկայությամբ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #2, էջ 60–62
|
Վ. Բ. Առաքելյան , Կ. Ս. Արամյան, Վ. Մ. Առուստամյան, Ա. Կ. Գևորգյան, Կ. Կ. Քարամյան , Վ. Ի. Վարդանյան, Գ. Հ. Փոթիկյան
The kinetics of vesicles swelling in presence of transmembrane difference of potentials (Վեզիկուլների ուռչման կինետիկան պոտենցիալների անդրթաղանթային տարբերության առկայությամբ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 49–53
|
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2006 | Գիրք/Book
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
Зависимость термодинамических параметров ДНК фасоли от содержания 137Cs и 40K (Լոբու ԴՆԹ-ի ջերմադինամիկ պարամետրերի կախվածությունը 137Cs-ի և 40K-ի պարունակությունից)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 97-104 (ռուսերեն)
|
Viscometric investigation of interaction of some porphyrins with DNA
2005 | Թեզիս/Thesis
International Symposium on HTMR-2005, Tsakhkadzor, Armenia, Mar. 1-5, 2005, p.59
N.H.Karapetyan , Y.B.Dalyan , K.K.Karamyan , P.O.Vardevanyan, E.Gevorgyan
Evaluation of the DNA stability and grow parameters of bean seeds of Armenian NPP location regions
2005 | Թեզիս/Thesis
International Conference dedicated to N.W.Timofeeff-Ressovsky ,,Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution,, Yerevan, September 8-11, 2005, P.119
Tikunov B. , Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S., Dalyan E.B , Karamyan K.K., , KarapetyanN.H
Stability of the DNA and grow parameters of wheat seeds of Armenian NPP location regions
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference URM 2004, Yerevan, 2004, p.64-70
К.К. Карамян , Х.С.Киракосян
Релаксационные исследования полимерных материалов
1987 | Թեզիս/Thesis
Тез.доклад. «Науч. конф. молодых ученых», Ереван-1987