Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Լուսինե Ռաֆիկի Ալոյան

Ասիստենտ | Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Բակալավրիատ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2002 թթ.Մագիստրատուրա, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) - «Կողմնային խմբերի դերը ԴՆԹ-ի հետ պիրիդիլ պորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում» 2008, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2017 թթ. Junior Associate, ICTP (Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն), Տրիեստ, Իտալիա
2005 - 2016 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիա
2003 - 2004 թթ. Ֆիզիկայի ուսուցիչ, ՀՀ գյուղատնտեսական ակադեմիայի բազային կոլեջ
2002 - 2003 թթ. Գիտ. աշխատող, սինխրոտրոնային ճառագայթման կենտրոն (CANDLE)
2002 - 2005 թթ. Գիտ. աշխատող, ՀՀԳԱԱ-ի Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
2000 - 2002 թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀՀԳԱԱ-ի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներ, բակալավրիատ, I կուրս
Կոնֆորմացիոն անցումների սպեկտրոսկոպիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ մագիստրատուրա I կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների-ի ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում ( թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր – լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 թ. IUPAP/UNESCO Travel Grant
2006 թ. INTAS Conference Individual Grants Ref. N° 05-99-2025
2008 թ. ANSEF 08

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 - 2006 թթ. SPIE
2006 - 2007 թթ. SPP (Society of Porphyrins and Phthalocyanines)
«Տապան» - էկո ակումբ ՀԿ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

aloyan@ysu.am

L. Aloyan , A. Avetisyan, Y. Dalyan, L. Grigoryan, N. Karapetyan, V. Kocharyan, A. Mkrtchyan, A. Movsisyan, A. Saharian , A. Shahbazyan, A. Baldin
FLAP Collaboration: Tasks and Perspectives.Study of Fundamentals and New Applicationsof Controllable Generation of Electromagnetic Radiationby Relativistic Electrons Using Functional Materials
2021 | Հոդված/Article
Physics of Particles and Nuclei Letters, 2021, Vol. 18, N 3, p. 338-353
The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation.
2019 | Հոդված/Article
Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ
The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation.
2019 | Հոդված/Article
International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ
High energy electron beam radiation influence on DNA in the presence of porphyrins
2018 | Հոդված/Article
ISTC International Workshop: Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding, 2018, 38-39 էջ
The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins
2017 | Թեզիս/Thesis
BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36
|
L. R. Aloyan , V. V. Margaryan, K. T. Hayrapetyan, S. N. Noreyan, V. A. Khachatryan, A. A. Kiziridi
Focusing of X-Rays inside a single crystal under the temperature gradient
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2017, 52(3), 264-270 pp.
Influence of porphyrins on DNA damage induced by higher energy electrons
2016 | Թեզիս/Thesis
Восьмой международный научный семинар и Шестая международная молодежная школа-семинар "Современные методы анализа дифракционных данных и актуальные проблемы рентгеновской оптики". 2016, стр. 10-11
|
V. M. Tsakanov , R. M. Aroutiounian , G. A. Amatuni, L. R. Aloyan , L. G. Aslanyan, V. Sh. Avagyan, N. S. Babayan, V. V. Buniatyan, Y. B. Dalyan , H. D. Davtyan, M. V. Derdzyan, B. A. Grigoryan, N. E. Grigoryan, L. S. Hakobyan, S. G. Haroutyunian , V. V. Harutiunyan, K. L. Hovhannesyan, V. G. Khachatryan, N. W. Martirosyan, G. S. Melikyan, A. G. Petrosyan, V. H. Petrosyan, A. A. Sahakyan, V. V. Sahakyan, A. A. Sargsyan, A. S. Simonyan, S. Sh.Tatikyan, G. V. Tsakanova, E. Tsovyan, A. S. Vardanyan, V. V. Vardanyan, A. S. Yeremyan, H. N. Yeritsyan, G. S. Zanyan
AREAL low energy electron beam applications in life and materials sciences
2016 | Հոդված/Article
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2016, Volume 829, 248-253 pp.
|
New Porphyrins/Calf Thymus DNA Complexes - Their Thermostability
2015 | Հոդված/Article
Advanced Materials Research, V. 1084, pp. 554-558, (2015)
Development of anticancer drug transporter on base of gold nanoparticles
2015 | Թեզիս/Thesis
International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, Yerevan, Armenia, Abstracts Book, p. 70-71(2015)
|
Peculiarity of Zn-containing mezo-tetra-(3N-phyridyl) porphyrins with DNA
2014 | Գիրք/Book
Vestnik IAELPS, Vol.10, No.6, 245-249 (2005)
Influence of cationic porphyrins on melting parameters of Calf Thymus DNA (Կատիոնային պորֆիրինների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հալման պարամետրերի վրա)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 51-56
|
The melting of DNA in the presence of meso-tetra-pyridyl porphyrins with different peripheral substituents
2013 | Թեզիս/Thesis
JBSD, V 31, N 1, p.56 (2013)
The stability of DNA-porphyrin complexes in the presence of Mn(II) ions
2011 | Հոդված/Article
Biophys. Chem. 156 (1) pp. 96-101 (2011)
The Stability of DNA-Porphyrin Complexes in the Ppresence of Mn(II) ions
2010 | Թեզիս/Thesis
International Symposium “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, Tsakhkadzor, Armenia, Book of abstracts, p. 37 (2010)
The Comparative Study of CuTButPyP4 and CoTButPyP4 Porphyrins with DNA
2009 | Թեզիս/Thesis
Int.Conf. “Biotechnology and health-3” & DAAD Alumni seminar. Yerevan, Armenia, October 15-17, 2009, p. 122
A.A. Ghazaryan, V.I. Vardanyan , L.R. Aloyan , M.A. Paytyan, E.B. Dalyan
The role of hydratation in “entropic” interaction of porphyrins with DNA
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference of Modern Problem of Chemical Physics, Yerevan, Armenia, book of Abstract, p.112 (2008)
Effect of modification of porphyrins on interaction with DNA. The influence of ionic strength
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference on “Modern problems of Chemical Physics, October 21-24, 2008, Yerevan, Book of Abstracts, p. 108.
Thermodynamic investigation of the interaction with DNA of mezo-tetra-(3N-butylphyridyl) porphyrin and it’s Zn- containing analog
2007 | Թեզիս/Thesis
International Symposium “Problems of Biochemistry, Molecular, Radiation Biology and Genetics” Yerevan-Ashtarak, Armenia, book of Abstract, p.82 (2007)
The Influence of ionic strength on the interactionof Porphyrins with DNA
2007 | Հոդված/Article
Vestnik SPSU, V 4, N2, pp. 48-52 (2007)
Complexes of bovine serum albumin with water-soluble Cu and Co containing cationic meso-tetra-(4-N-oxyethylpyridyl)-porphyrins
2007 | Հոդված/Article
J. Porphyrins Phthalocyanines, V 11, N 7, pp.475-480 (2007)
Interaction of Mn(III)-containing porphyrins with DNA
2007 | Թեզիս/Thesis
Int.Conf. “New Polymers and Radioprotectors for Biology and Medicine”. Yerevan, Armenia, 8-10 October, p.11-12, 2007
The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA
2007 | Հոդված/Article
Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007
N.H.Karapetyan , L.R. Aloyan , R.K.Ghazaryan, Y.Mamasakhlisov
Complexes of Bovine Serum Albumin with Cu and Co containing Cationic Meso-tetra-(4-N-oxyethylpyridyl)Porphyrins
2007 | Հոդված/Article
J. Porphyrins and Phthalocyanines, 2007, 11, 475-480
Влияние боковых групп порфиринов на их взаимодействие с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ պորֆիրինների փոխազդեցության վրա նրանց կողմնային խմբերի ազդեցությունը)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 40-45 (ռուսերեն)
|
Interaction of Porphyrins with DNA. Effect of Central metal and Peripheral Substituents
2006 | Թեզիս/Thesis
XIII Symposium of intermolecular interaction and conformations of molecules, Saint -Petersburg, Russia, book of Abstract, p.181 (2006)
The Influence of Ionic Strength on the Binding of New Porphyrins to Calf Thymus DNA
2006 | Թեզիս/Thesis
J. Porphyrins Phthalocyanines; 10, p. 536 (2006)
Е. Б. Далян , Л. Р. Алоян , Г. В. Ананян , В. И. Варданян, А. А. Казарян
Взаимодействие порфиринов с ДНК. Эффект центрального металла и бокового радикала
2006 | Թեզիս/Thesis
XIII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул. Санкт-Петербург 19-23 июня, 2006, с. 181
Взаимодействие порфиринов с ДНК. Эффект ионной силы
2006 | Թեզիս/Thesis
Конф. "Современные проблемы молекулярной биофизики". Санкт-Петербург 15-16 июня, с. 31, 2006
The Influence of peripheral substituents on Interaction of porphyrins with DNA
2006 | Հոդված/Article
Scientific Notes of YSU, 3, pp. 40-45 (2006)
Interaction of Zn-containing meso-tetra-(3N-pyridyl) porphyrins with DNA. Effect of Peripheral Substituents.
2005 | Թեզիս/Thesis
International Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhadzor, Armenia, Abstracts, p. 55 (2005)
The effect of peripheral substituent on interaction of meso-tetra-(3N-pyridyl)porphyrins with DNA
2005 | Թեզիս/Thesis
European Biophysics Journal, Vol.34, No.6, p. 667 (2005)
Ye. B. Dalyan , G. V. Ananyan , A. A. Ghazaryan, L. R. Aloyan , V. I. Vardanyan
Interaction of new porphyrin drugs with DNA
2005 | Թեզիս/Thesis
The SECOND Int.Conf. “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and evolution” dedicated to N.W.Timofeev-Ressovsky, Yerevan, 8-11 Sept,2005, p.58.
R.K. Ghazaryan, L.A. Sahakyan, A.G. Tovmasyan , S.G.Vardanyan, A.Gazaryan, L.Aloyan , G.V. Gyulkhandanyan, V.E. Hovhannesyan
Synthesis of New Water-soluble Cationic Porphyrins and Their Catalytic and Biological Activity
2004 | Թեզիս/Thesis
7th ISTC SAC Seminar "Scientific Advances in Chemistry: Heterocycles, Catalysis and Polymers as Driving Forces" Yekaterinburg, Russia, book of Abstract, p. 40 (2004)
Binding of New Meso-Tetra-(3N-Pyridil) Porphyrins to DNA
2003 | Թեզիս/Thesis
HUPO 2nd Annual and IUBMB XIX World Congress, October 8-11, Monreal.Molecular and Cellular Proteomics, 2003. v.2, # 9, p.972