Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Սուրիկ Արարատի Բզնունի

Ասիստենտ | Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1994 – 1999 թ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2002 թ. Թեկնածուական «Երկռեակտորային էլեկտրոմիջուկային համակարգեր մաթ: մոդելավորումը», Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ, ՌԴ, Դուբնա

Աշխատանքային փորձ
1999 – 2002 թթ. Ասպիրանտ, ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. Գիտաշխատող, Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ
2003 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ
2003 թ-ից մինչ այժմ Առաջատար մասնագետ, Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում
Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, բաժանվող նյութեր պարունակող համակարգերի կրիտիկության անվտանգություն, միջուկային վառելիքի ջերմա-մեխանիկական բնութագրերի մոդելավորում, աշխատած միջուկային վառելիք իզոտոպային կազմի մոդելավորում, ռեակտորի իրանին նեյտրոնային ֆլյուենսի մոդելավորում, նեյտրոն - միջւկային փոխազդեցության կտրվածքների գրադարանների մշակում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ն. Հ. Բաղդասարյան, Ս. Ա. Բզնունի , Ա. Մ. Ամիրջանյան
Assessment of the reactivity bias and bias uncertainty due to WWER-440 fuel depletion uncertainties (ՋՋԷՌ-440-ի օգտագործված միջուկային վառելիքի հաշվարկային անորոշություններով պայմանավորված նեյտրոնների բազմապատկման գործակցի անորոշությունների և շեղման գնահատումը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 60–65
|
Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները: Մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Բազմախմբային մոտավորություն: Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան 2013: 188 էջ
Bznuni S. , Poghosyan Sh., Amirjanyan A.
Axial Burnup Profile Influence on Criticality Safety of WWER Spent Fuel
2006 | Հոդված/Article
International Conference on Nuclear Engineering- ICONE-14, July, 2006, Miami, Florida, USA, pp. 1-5
Impact of Axial Burn up Profile on Criticality Safety of ANPP Spent Fuel Cask
2005 | Հոդված/Article
6th International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support Congress Center Albena, Bulgaria, 19 – 23 September, 2005, pp. 1-7
Perspective two-reactor electronuclear systems
2003 | Գիրք/Book
Fiz. Elem. Chast. i At. Yadra, v. 34, p. 977, (2003)
С. А. Бзнуни , В. С. Барашенков, В. М. Жамкочян , А. Полански
Перспективные электроядерные системы
2003 | Հոդված/Article
Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2003, Т.34, , Выпуск.4, с. 977-1032
С. А. Бзнуни , В. С. Барашенков, В. М. Жамкочян , А. Полански, А. Н. Соснин, А. Г. Худавердян
Каскадные электроядерные системы с жидкокадмиевым вентилем
2003 | Հոդված/Article
Атомная энергия, 2003, Т.94 , Выпуск 3, с. 214-220
Choosing optimal configurations of active zones for advanced power reactor systems
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of National Academy of Sciences of Armenia, Physics, 2003, volume 41, N2, p. 51-61
Characteristics of two-reactor electronuclear systems
2002 | Գիրք/Book
Atomnaya Energiya, v. 92, p. 344 (2002)
Monte Carlo Modeling of Bireactor Electronuclear System
2002 | Գիրք/Book
Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, v. 2, p. 21, (2002)
Bznuni S. A. , Khudaverdyan A. H., Zhamkochyan V. M. , Barashenkov V. S., Sosnin A. N., Polanski A.
Monte Carlo Modelling of Bireactor Electronuclear System Based on PWR
2002 | Հոդված/Article
Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2002, v. 2, issue 1-2, p. 21-29
С. А. Бзнуни , В. С. Барашенков, В. М. Жамкочян , А. Полански, А. Н. Соснин, А. Г. Худавердян
Характеристики двухреакторных электроядерных систем
2002 | Հոդված/Article
Атомная энергия, 2002, Т.92 , Выпуск 5, с. 344-351
Parameters of two-reactor subcritical systems drived by accelerators
2000 | Հոդված/Article
Atomnaya Energiya, v. 88, p. 316, (2000)
Monte Carlo Simulation of Cascade Subcritical Accelerator Driven Systems
2000 | Հոդված/Article
Second International Conference "Modern Trends of Computational Physics", Dubna, Russia, July 24-29, 2000, p. 245-251
Bznuni S. A. , Zhamkochyan V. M. , Khudaverdyan A. H.
Basic Features of Advanced Reactor Systems
2000 | Հոդված/Article
Proceedings of National Academy of Sciences of Armenia, Physics, 2000, volume 35, N 4, p. 90-98
С. А. Бзнуни , В. М. Жамкочян , А. Г. Худавердян
Параметры двухреакторных систем, управляемых ускорителями
2000 | Հոդված/Article
Атомная энергия, 2000, Т .88, Выпуск 4, с. 316-319