Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Ալիքային պրոցեսների տեսության և տիեզերքի ֆիզիկա
ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Խ. Ս. Սահակյան
Analytical description of plasmon reflection from the free edges of metal slit structures (Մետաղական ճեղքային մակերևութային պլազմոնի անդրադարձման անալիտիկ նկարագիրը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 83-91
|
Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10
|
Local existence theorem for the equations of motion of viscous liquid in Hölder weight spaces (Մածուցիկ սեղմող հեղուկի շարժման հավասարումների համար լոկալ գոյության թեորեմ հոլդերյան կշռային դասերում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 56-62
|
Ս. Խ. Ներկարարյան, Ա. Ժ. Բաբաջանյան
Specifications of Rabi oscillations in the quantum emitters systems coupled to the localized plasmon polaritons (Ռաբի օսցիլացիաների առանձնահատկությունները տեղայնացված պլազմոն պոլյարիտոններով կապված քվանտային ճառագայթիչների համակարգում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 48-52
|
Ֆարուխ Նազարի
Investigation of efficiency of nonlinear interaction of electromagnetic waves in the ferromagnetic (Ֆեռոմագնիսական միջավայրում էլեկտրամագնիսական ալիքների ոչ գծային փոխազդեցության արդյունավետության հետազոտությունը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 59-63
|