Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների 
համակարգչային մոդելավորում և նմանակում

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Функция Грина одномерной контактной задачи (Միաչափ կոնտակտային խնդրի Գրինի ֆունկցիան)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Կարապետյան
Ондуляторное излучение в прямоугольном волноводе (Օնդուլյատորային ճառագայթումը ուղղանկյուն ալիքատարում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 125-126 (ռուսերեն)
|
Ա. Խ. Նազարյան
Взаимодействие электромагнитных волн в магнитоактивной плазме в условиях аномального скин-эффекта (Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը մագնիսաակտիվ պլազմայում անոմալ սկին էֆեկտի պայմաններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 51-56 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Կարապետյան
Преобразования Лоренца спектральной мощности и спектральной интенсивности излучения в волноводе (Լորենցի ձևափոխությունները ճառագայթման սպեկտրալ ինտենսիվության համար ալիքատարում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն)
|
Դ. Մ. Մինասյան, Վ. Մ. Ասլանյան
Теория поляризации двойных жидких систем (Երկկոմպոնենտ հեղուկ համակարգերի բևեռացման տեսությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 85-91 (ռուսերեն)
|