Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Առաջին կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Չորորդ կուրս
     2016 - 2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար