Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>
Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն
Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Բայրոնագիտության կաբինետ
Բրիտանական գրականության և լեզվամշակույթի գիտահետազոտական լաբորատորիա