Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Դասացուցակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ռուսաց լեզու»
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ռուսաց լեզու և գրականություն»
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Դասացուցակ
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար