Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Դիանա Հայրապետյան , Սահակյան Լուսինե
Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2/14, էջ 231-236
К публикации статьи Р. Д. Орловой «Драматургия Сарояна» (Ռ. Օռլովայի «Սարոյանի դրամատուրգիան» հոդվածի հրապարակման առիթով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 42-51
|
Прагматический и лингвокультурологический паспорт персуазивов конечно, может быть, кажется (Իհարկե, միգուցե, կարծես թե պերսուազիվների պրագմատիկ և լեզվամշակութաբական անձնագիրը)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 61-74
|
Русские префиксы как элемент национальной языковой картины мира в сопоставлении с армянским (Ռուսերենի նախածանցները որպես ռուսական լեզվական նկարի տարրեր հայերենի հետ համեմատությամբ)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 75-83
|
Интимная лирика Н. Заболоцкого как часть картины мира (Ն. Զաբոլոցկու մտերմիկ քնարերգությունը, որպես աշխարհի պատկերի մաս)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 48-59
|
Смысловые триады в русском дискурсе (Իմաստային եռյակները (տրիադաները) ռուս խոսույթում)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 60-71
|
Стереотипы и творчество (Կարծրատիպերը և ստեղծագործությունը)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 72-83
|
Марина Цветаева в ереванских публикациях и изданиях (1962-2017) (Մարինա Ցվետաևան երևանյան հրապարակումներում և հրատարակություններում (1962-2017))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 3 (9), էջ 3-20
|
О кластеризации сложных синтаксических конструкций (Բարդ շարահյուսական կառույցների դասակարգման մասին)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 3 (9), էջ 50-59
|
Вера Адамян
Косвенные способы выражения речевого акта просьбы (Խնդրանքի արտահայտման խոսքային գործողության անուղղակի ձևերը)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 3 (9), էջ 60-66
|