Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Պայմանական ասույթները թարգմանություններում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 13-22
|
Н. А. Гончар , М. Р. Андреева
О некоторых ключевых образах цикла «Армения» О. Мандельштама (0. Մանդելշտամի «Արմենիա» շարքի որոշ առանցքային կերպարների մասին)
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 82-93
|
Բարդ ասույթների գործաբանական իմաստների վերլուծության շուրջ
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 169-176
|
Вокруг Цветаевских страниц в «Литературной Армении» 1960-х, с публикацией писем А. С. Эфрон (1960-ական թվականներին «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում տպագրված ցվետաևյան էջերի շուրջ՝ Ա. Ս. Էֆրոնի նամակների հրապարակմամբ)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 58-74
|
Уильям Сароян в отношении к литературной классике (Վիլյամ Սարոյանը և դասական գրականությունը)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 81-95
|
Анализ языковых выражений импликации
1992 | Գիրք/Book
Ереван. Изд-во “АОУ”, 1992 (374 с.)
О некоторых актуальных проблемах синтаксиса и действующих в языке тендециях(Շարահյուսական արդիական որոշ պրոբլեմների և լեզվում գործող միտումների մասին)
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 175-180
|
Богатство связей - богатство литератур
1990 | Հոդված/Article
Литературная Армения, 1990, №8, 5 с.
Из истории переводов "Записок охотника" И.С.Тургенева на армянск ий язык
1990 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения, вып.3, Ер., 1990, 7 с.
Армянская дореволюционная критика о "Записках охотника" И.С.Тургенева и об их авторе
1989 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения, Ер., 1989, 9 с.