Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Դիանա Յուրիի Գազարովա

Դեկանի տեղակալ | Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Որոշակիության/անորոշության կարգի արտահայտման գործառնական-քերականական միջոցները (անորոշ և որոշյալ դերանունների նյութի հիման վրա)», 2009 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Պարգևներ
2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիր;
Հարցազրույցի հղում՝

Դասախոսությունների հղում՝ https://www.youtube.com
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թվականի «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
05/11/2018 – 10/11/2018 «Erasmus+ HE Staff mobility agreement teaching» փոխանակման ծրագիր, ռուսաց լեզվի դասախոսություններ, Իտալիա, Բոլոնիայի համալսարան, Ժամանակակից լեզուների, գրականությունների և մշակույթների ֆակուլտետ
22/03/2017 – 28/03/2017 «Համալսարանների միջազգային համագործակցություն՝ տեսությունն ու պրակտիկա» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան
21/09/2016 – 28/02/2017 «Լեզու, մշակույթ և միջմշակութային հաղորդակցություն» վերապատրաստման ծրագիր, Ռուսաստան, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան
17/09/2016 – 19/09/2016 «Հրատարակչական ու նախագծային գործունեություն Եվրոպական միության երկրներում» վերապատրաստման ծրագիր, Չեխիա, Պրահայի որակավորման բարձրացման համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն
XX դարի լեզվաբանական ուղղություններ
Գրավոր թարգմանության պրակտիկայի ներածություն
Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկությունները
Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Գործաբանական լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Լեզվաքաղաքագիտություն
Համացանցային լեզվաբանություն
Թարգմանության տեսություն ու պրակտիկա
Որոշակիության/անորոշության կարգը. քերականական, իմաստանաբանական և գործաբանական ասպեկներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չեխերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ

dgazarova@ysu.am

Семантика оценки в местоимениях (Դերանունների գնահատման իմաստաբանությունը)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 1 (18), էջ 43-57
|
Способы преломления действительности в произведениях С. Довлатова: ложь, умолчание, молчание (Իրականության բեկման ձևերը Ս. Դովլաթովի ստեղծագործություններում. սուտը, թերասությունը և լռությունը)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 75-83
|
Неопределенные местоимения как способы выражения оценки
2019 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы и перспективы русистики, Իսպանիա, 464-472 էջ, 2019
Безличность как отражение русской ментальности (Անդեմությունը որպես ռուսական մտածողության արտացոլում)
2018 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 68-77
|
Ад А. Солженицына vs ад С. Довлатова
2018 | Հոդված/Article
Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, 2018, стр. 392-400
|
Технология обмана в произведениях Сергея Довлатова (на примере некоторых глаголов) (Խաբեության տեխնոլոգիան Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործություններում (որոշ բայերի հիման վրա))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 65-75
|
Об относительной неопределенности в русском языке (на материале неопределенных местоимений)
2016 | Հոդված/Article
Вопросы методики преподавания в вузе. 2016, 5 (19-2), стр. 96-103
|
Ад аду рознь, или семантико-прагматические особенности «лагерной прозы» А. Солженицына, В. Шаламова и С. Довлатова (Դժոխքը դժոխքից տարբեր է, կամ Ա. Սոլժենիցինի, Վ. Շալամովի ու Ս. Դովլաթովի «ճամբարային արձակի» իմաստային և գործաբանական առանձնահատկությունները)
2016 | Հոդված/Article
"Banber Yerevani hamalsarani. Russian Philology", 2016 № 1 (4), p. 66-82
|
Категория определенности/неопределенности в повестях Сергея Довлатова (Որոշակիության/անորոշության կարգը Սերգեյ Դովլաթովի վիպակներում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-66
|
Методические рекомендации к использованию пособия "Русская орфография в упражнениях"
2015 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 46-48 стр.
|
Русская орфография в упражнениях
2013 | Գիրք/Book
Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова
2012 | Հոդված/Article
“Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 4, с. 34-41
Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова (продолжение)
2012 | Հոդված/Article
“Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 5, с. 15-27
Местоимения с -то и -нибудь как способы выражения категории определенности / неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова
2011 | Հոդված/Article
Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011 г. Ереван. - Ереван, Издательство ЕГУ, 2011, с. 31-38
Особенности сочетаний неопределенных местоимений с прилагательными в русском и армянском языках
2011 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 3. Ереван, Эдит Принт, 2011, с. 65-75.
Неопределенные местоимения в конструкциях с косвенным отрицанием
2009 | Հոդված/Article
Межвузовская научная конференция, посвященная 90-летию Ереванского государственного университета. Материалы. 7 октября 2009 г. Ереван. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 80-83.
Местоимения в системе частей речи в русской и армянской лингвистических традициях
2009 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 2. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 38-49.
Некоторые особенности непрототипического употребления числительных “один” и “մի” в аспекте категории определенности/неопределенности
2008 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, Ереван, 2008, N 2, c. 33-41.
Об относительной неопределенности в русском и армянском языках (на материале неопределенных местоимений)
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 120-122.
К вопросу о денотативном и сигнификативном аспектах местоимений иной, другой, այլ, ուրիշ
2007 | Հոդված/Article
Русский язык: теория и практика, сборник статей, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 53-61.
О дискурсивных особенностях местоимений иной, другой
2007 | Հոդված/Article
III международный конгресс исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы. Москва, 2007, c. 271-272.
Особенности употребления слов один и մի
2006 | Հոդված/Article
Проблемы функционирования русского языка в Республике Армения. Материалы Международной научной конференции, Ереван “Лингва”, 2006, с. 22-23.
Денотативный и сигнификативный аспект определительных местоимений иной, другой
2006 | Հոդված/Article
Материалы XIII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. Искусствоведение. Филология. Юридические науки. Том III, Москва, 2006, С. 47-49.
Текстовые функции неопределенных местоимений
2004 | Հոդված/Article
Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Материалы III международной научно-методической конференции, Москва, 2004, с. 66-68.
Роль контекста в сужении неопределенности
2004 | Թեզիս/Thesis
“Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты”. Республиканская научная конференция, посвященная памяти профессора кафедры, академика Э.Р. Атаяна. Тезисы. Ереван, Издательство ЕГУ, 2004, с. 49-51
Некоторые особенности употребления неопределенных местоимений в тексте
2003 | Հոդված/Article
Тезисы докладов Международной конференции, посвященной памяти академика Левона Мкртчяна. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2003, c. 123-125.
Дейксис и анафора указательных местоимений в поэтическом тексте
2002 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, Ереван, 2002, N 3-4, с. 67-71.