Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Հասմիկ Միքայելի Շատիրյան

Դոցենտ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Գորկու անվան Գրական ինստիտուտ, ք.Մոսկվա, 1967 - 1972
Գորկու անվան Մոսկվայի Գրական ինստիտուտի ասպիրանտուրա, 1972 - 1975

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` Հայ գեղարվեստական արձակի թարգմանության զարգացման փուլերը ռուսերեն լեզվով, 10.01.03, 1980, ՀՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվան Հայ գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979 թ-ից` դասախոս, ԵՊՀ
1987 թ-ից`Բնագիտական ֆակուլտետների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, մասնագիտացված տեքստերի ձեռնարկների մշակման տեսական և գործնական ասպեկտները, արտալսարանային ընթերցանության կազմակերպումն ու անցկացումը` որպես ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման մոտեցում, գեղավեստական և ուսուցողական թարգմանության տեսական և գործնական ասպեկտները, հայերենի համեմատությամբ` ռուսաց լեզվի դարձվածքաբանական արտահայտությունների ուսուցում

Մասնակցություն դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Բնագիտական ֆակուլտետների համար ռուսաց լեզվի գործնական դասընթացի» մշակման համար դրամաշնորհ, 1995

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

(+374 10) 54-64-25

Русский перевод романа Х. Абовяна «Раны Армении» (Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի ռուսերեն թարգմանությունը)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 1 (18), էջ 18-30
|
Принципы организации работы по усвоению студентами терминологической лексики на Экономическом факультете ЕГУ
2021 | Հոդված/Article
«Проблемы современной русистики», 2021, N 7 (11), с. 97-105
Обучение терминологической лексике на уроках русского языка (на примере математических терминов)
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 2017, 2 (41), էջ 313-317
|
О методических рекомендациях и принципах разработки текстов по специальности для армянской неязыковой аудитории
2017 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2017, 3 (106), стр. 59-62
|
Учебный перевод как один из действенных способов обучения русскому языку
2017 | Հոդված/Article
Проблемы Современной Русистики, 2017, 3, стр. 73-80
Шатирян А. М. , Орманян Н.Г.
Учебное пособие по русскому языку для студентов математических факультетов
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ереван, издательство ЕГУ 2011
Изучение терминологической лексики на экономическом факультете ЕГУ
2010 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, Ер., РАУ, 2010, с. 387-394
Изучение глаголов движения в неязыковой аудитории
2009 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, Ер., РАУ, 2009, с. 105-108
Обучение студентов терминологической лексике специальных текстов по экономике
2007 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, Ер., ЕГУ, 2007, с. 290-293
Учебное пособие по русскому языку для студентов экономических факультетов
2006
Учебное пособие
Ер., Изд-во ЕГУ, 2006, 185 с.
Ерицян Ф.П., Шатирян А.М.
Новые подходы в практике обучения русскому языку и литературе студентов неязыковых факультетов
2003 | Հոդված/Article
“Русский язык в Армении”, No4, Ер., 2003, с.32-35
Некоторые методические рекомендации по преподаванию студентам русской литературы
2002 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, Ер., РАУ, 2002, с. 67-68