Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Լևոն Գեորգիի Հակոբյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս գրականության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան. Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ (1971-1976 թթ.)
Հունաստանի պետական կրթաթոշակների հիմնադրամ Նոր հունարեն լեզվի և մշակույթի չորրորդ ծրագիր (Աթենք, 1996թ.)
Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարան.Նոր հունարեն լեզվի առաջընթաց դասընթաց (Աթենք, 1996-1997 թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – «Քնարական շարքի պոետիկա /19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի հայկական և ռուսական պոեզիայի նյութի հիման վրա/», 17.03.1992, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի Խորհրդի որոշմամբ:

Աշխատանքային փորձ
2007-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ:
1999-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Հունագիտության կենտրոն-գրադարանի ղեկավար:
1997-1999 - Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարանի /Հունաստան/ ռուսաց լեզվի դասախոս:
1995-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ:
1992 - 1995 -ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս:
1989 - 1992 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս:
1988 - 1989 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս:
1978 - 1988 - ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի համահամալսարանական ամբիոնի լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի ռուս գրականության պատմություն
Ռուսական դեկադանսի պոեզիա
Հունարեն լեզու /գործնական դասընթաց/
Մագիստրատուրայում
Ռուս գրականությունը` եվրոպականի համատեքստում
Ռուսական բանաստեղծական շարք
Մոդեռնիզմի համեմատական տիպաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական, ռուսական և հայկական մոդեռնիզմ,
Գերտեքստային միասնությունների տեսություն,
Գրականության տեսություն,
Հունագիտություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Ալեքսանդրոս Ս. Օնասիս» հասարակական բարեգործական հիմնադրամի գիտահետազոտական դրամաշնորհների 6-րդ ծրագիր /1998/:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, հունարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն:

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» հանդեսի պատասխանատու խմբագիր:

Культурные контексты цикла А. Блока «Пляски смерти» (Ա. Բլոկի «Մահվան պարեր» բանաստեղծական շարքի մշակութային համատեքստերը)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 3-20
|
Ранние венки сонетов в. Брюсова: от первых опытов до "Рокового ряда"
2016 | Հոդված/Article
Брюсовские чтения. 2016, стр. 123-135
|
Ласточка, Психея, Персефона (о стихотворении О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням...») (Ծիծեռնակ, Փսիքե, Պերսեփոնե (Օ. Մանդելշտամի «Երբ Փսիքե-կյանքը ...» բանաստեղծության մասին))
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 1 (4), էջ 25-41
|
Межтекстовые взаимодействия в венке сонетов
2015 | Հոդված/Article
Вестник Российского университета дружбы народов, 2015, N3, 21-29 стр.
|
«Роковой ряд» В. Брюсова и проблемы поэтики венка сонетов (Վ. Բրյուսովի «Ճակատագրական շարքը» և սոնետների պսակի պոետիկայի հիմնախնդիրները)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 45-56
|
Лирический цикл и параметры цикличности
2007 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып. 9, Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 3-12
Диалектика образа в цикле А. Блока «На поле Куликовом»
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 3-6
Поэтика лирического цикла
2005 | Գիրք/Book
Пособие для студентов филологических факультетов. – Ер., Изд. ЕГУ, 2005. – 151 стр.
Основы поэтики лирического цикла
2005 | Հոդված/Article
Учебное пособие, Пособие для студентов филологических факультетов. Изд. ЕГУ, Ереван, 2005, 127 стр.
Кулис Алепис и его антология “Армянская муза”
2004 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.7, Изд ЕГУ, Ереван, 2004, с. 19-24
Аспекты системности лирического цикла
2003 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2003. Հոդվածների ժողովածու. ԵՊՀ հրատ., Երեվան, 2003, էջ 48-62
Поэтический текст в системе лирического цикла
2000 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.5, Изд ЕГУ, Ереван, 2000, с. 107-114
Окказиональные синонимические ряды в поэтическом тексте (Օկոզիոնալ շարքերը բանաստեղծական տեքստում)
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (56), Երևան 1985թ., էջ 199-205
|
Окказиональные синонимические ряды в поэтическом тексте
1985 | Գիրք/Book
Вестник Ереванского университета, №2, 1985, с. 199-205