Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Լիաննա Բենիամինի Մաթևոսյան

Պրոֆեսոր | Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականութան ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ստացիոնար նախադասությունները ժամանակակից ռուսերենում», 10.19.02 - «Ռուսաց լեզու», 1989, Մոսկվայի Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
դոկտորական - «Կարծրատիպ ասույթը ինչպես խոսքային հաղորդակցման կառուցվացքային հիմք», 10.02.19 - «Լեզվի տեսություն», 2005, Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռւս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1992 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1981 - 1989 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ Ռւսաց լեզու և գռականության ֆակուլտետի Ռռւսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Նյուրենբերգյան համալսարան, Էռլանգեն, Գերմանիա, 2019 հունիս
Պան-Եվրոպական համալսարան, Բրատիսլավա, Սլովակիա, 2012 հոկտեմբեր
Վիադրինայի Եվրոպական համալսարան, Ֆրանկֆուրտ Օդերի, Գերմանիա, 2001 փետրվար, 2002 փետրվար, 2003 փետրվար, 2006 փետրվար
Պոլ Վալերիի անվան համալսարան, Մոնպելիե, Ֆրանսիա, 2000 մայիս – հունիս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
Ռուս հնչույթաբանության հիմունքները
Մասնագիտության արդիական խնդիրները
Խոսողական ստանդարտի տեսություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Հոգոլեզվաբանության հիմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցման տեսություն
Խոսողական ստանդարտի տեսություն
Նեյրոլեզվաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Էրազմւս+» միջազգային ծրագիր, 2019
Սլովակիայի կառավարության «Ազգային թոշակ», 2012
«Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամ, 2012
Գերմանիայի Վիադրինայի Եվրոպական համալսարանի ստաժավորում, 2003
Հայաստանի «Բաց հասարակություն ինստիտուտ» հիմնադրամ, 1998

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Ռ ուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի թղթակից անդամ, 2011
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 2009
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 059 մասնագիտական խորհրդի անդամ, 2005
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, 2002

Գիտական հանդեսի խմբագրություն
«Проблемы современной русистики», 2015
«Բանբեր Երևանի համալսարանի, Ռուս բանասիրություն», 2015
«Вестник Новосибирского государственного университета, История, Филология», 2012
«Вестник Восточно-Сибирской открытой академии»: [Электронный научный журнал], 2012
Всероссийская научно-практическая конференция «Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия»: [Электронный научный сборник] 2011
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», 2009

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 2019
ՌԴ Դիպլոմ «Россотрудничество», 2015
ԵՊՀ Պատվոգիր, 2014
Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի Գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչ, 2011
ԵՊՀ Պատվոգիր, 2009

Да/нет– доминанты толерантного множества согласие/ несогласие (на материале русского языка) (Այո/ոչ՝ համաձայնություն/ոչ համաձայնություն համանիշային խմբի դոմինանտներ (ռուսերենի նյութի հիման վրա))
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 2 (17), էջ 70-76
|
О сбалансированной языковой политике в Армении (на примере русского языка)
2020 | Հոդված/Article
«Проблемы современной русистики», 2020, N 6 (10), c. 22-30
Россия в культурной жизни Армении
2019 | Հոդված/Article
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ, Սլովակիա, Вып. 19, 58 - 65 էջ, 2019
Русский - язык интеграции в евразийское пространство (на примере Республики Армения)
2019 | Հոդված/Article
Многоязычие и образование, Գերմանիա, 44 - 49 էջ, 2019
Стереотипный пласт языкового сознания – составляющая коммуникативной модели
2018 | Հոդված/Article
DOCTRINA MULTIPLEX, VERITAS UNA УЧЕНЬ БАГАТО, ІСТИНА ОДНА, Ուկրաինա, 196 - 207 էջ, 2018
Русский язык в образовательном пространстве Армении: прошлое и настоящее
2018 | Հոդված/Article
Евразийский интеграционный проект: цивилизационная идентичность и глобальное позиционирование / Международный Байкальский форум, Ռուսաստան, 55 - 60 էջ, 2018
Стереотипы и творчество (Կարծրատիպերը և ստեղծագործությունը)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 72-83
|
Обучение детей мигрантов стереотипным “формулам” коммуникативной модели (на материале русского языка)
2018 | Հոդված/Article
Материалы Всероссийского научно-практического семинара для учителей образовательных организаций, работающих в классах с полиэтническим составом учащихся. 2018, стр. 47-55
Высказывание в контексте (на материале русского языка)
2018 | Հոդված/Article
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 178-191
Стереотипы коммуникативной модели
2017 | Հոդված/Article
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, Филология. 2017, 16, 6, стр. 99-105
|
Стереотипный пласт лингвокультурного сознания - cтруктурная основа порождения речи
2017 | Հոդված/Article
Вопросы филологии и межкультурной коммуникации: научные исследования и практические решения. 2017, 1 (1), стр. 1-17
|
Русский язык в образовательном пространстве Армении
2017 | Հոդված/Article
Текст культуры и культура текста. Материалы iv международного педагогического форума. 2017, 4, стр. 622-626
Стереотипные высказывания – составляющая коммуникативной модели
2017 | Հոդված/Article
Методика преподавания русского языка (как иностранного, как второго): история, современное состояние, перспективы развития. 2017, 2, стр. 328-345
Этикетные формулы как стереотип коммуникационной модели
2016 | Հոդված/Article
Коммуникативная культура современности. 2016, стр. 51 - 53
Разговорные стереотипы русской культуры комммуникации
2016 | Հոդված/Article
Разговорные стереотипы русской культуры комммуникации. 2016, стр. 238-243
|
Стереотипные "формулы" как составляющая коммуникативной модели
2016 | Հոդված/Article
Русский язык - гарант диалога культур, научного сотрудничества, межнационального и межличностного общения в ХХI веке: Материалы научно-практической конференции преподавателей и учителей русского языка и литературы, студентов, магистрантов и аспирантов. 2016, стр. 59 - 66
|
Высказывание в "паутине" контекста (на материале русского языка)
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 68 - 69, Հայաստան
Стереотипный пласт лингвокультурного сознания: рефлекс vs. осознанная необходимость (Լեզվամշակութային գիտակցության կարծրատիպ շերտը. ռեֆլեքս vs. գիտակցված անհրաժեշտություն)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 2 (5), էջ 66-75
|
Стереотипный пласт лингвокультурного сознания – основа продуцирования речи
2016 | Հոդված/Article
Мир русского слова. 2016, 1, стр. 49-55
Stereotypical layer of linguistic and cultural consciousness (with special reference to russian)
2016 | Հոդված/Article
European Journal of Natural History. 2016, 5, 135 - 139 pp.
|
Высказывание "на поводу" у говорящего (на материале русского языка)
2016 | Հոդված/Article
Universitas catholica rosenbergensis. Studia russico–slovaca 2016. Том 5, стр. 62 - 72
Высказывание в "Паутине" контекста
2016 | Հոդված/Article
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Общественные и гуманитарные науки. 2016, № 7-1 (160) Нояб, стр. 56 - 61
|
Русский язык в образовательном пространстве Армении: вчера, сегодня, завтра
2016 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. 2016, 3 (100), стр. 18 - 22
|
Модус и подтекст: иллюзия сходства (Մոդուսը և ենթատեքստը. նմանության պատրանք)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3), էջ 53-61
|
Сложность восприятия скрытых смыслов иностранцами
2015 | Հոդված/Article
Русский язык и литература в пространстве мировой культуры, 2015, 684-688 стр.
Стереотипные высказывания как лингводидактический феномен (на материале русского языка)
2015 | Հոդված/Article
Лингвистика и методика преподавания иностранных языков, 2015, Вып. 7, 280 - 292 стр.
Стереотипный пласт лингвокультурного сознания: рефлекс, или неосознанная необходимость
2012 | Գիրք/Book
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 88 с.
Стереотипный пласт языкового сознания: от стандартного к оригинальному
2012 | Գիրք/Book
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 188 с.
Русский язык в образовательном прстранстве Армении: вчера, сегодня, завтра
2011 | Հոդված/Article
Русский язык во времени и пространстве: Материалы XII Конгресса МАПРЯЛ. T. I. Шанхай, 2011, с. 103 – 105
Стереотипный пласт языкового сознания как структурная основа речи
2011 | Հոդված/Article
Иностранные языки и литература в международном образовательном пространстве: Сборник материалов IУ Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, Уральский Федеральный Университет, 2011 г.
Стереотипный пласт языкового сознания как лингвокультурологический феномен
2011 | Հոդված/Article
Русский мир и русское слово в межкультурном пространстве: Материалы Международной научно-практической конференции, 25 – 27 мая 2011 г. Fatih University, Стамбул, 2011, с. 219 – 221
Լեզվագիտակցության կարծրատիպ շերտը` իրական անհրաժեշտություն կամ անհրաժեշտ իրականություն
2011 | Հոդված/Article
Նշան, համակարգ, հաղորդակցում, Հոդվածների ժողովածու` նվիրված Է.Աթայանի հիշատակին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, Էջ 160 – 166
Стационарные предложения как лингводидактический феномен
2011 | Հոդված/Article
Вопросы преподавания и изучения иностранных языков на Дальнем Востоке: Научно-практическая конфернeция, кафедра гуманитарных социально-экономических дисциплин Дальневосточного филиала Российской правовой академии, 14 – 15 апреля 2011 г., Хабаровск. Хабаровск, 2011, с. 3 – 5
Стереотипный пласт языкового сознания: рефлекс, или неосознанная необходимость
2010 | Հոդված/Article
IV Международный конгресс “Русский язык: исторические судьбы и современность”: Материалы, Москва, МГУ, Москва, 2010, с. 262
Cтереотипные высказывания: от стандартного к оригинальному
2010 | Հոդված/Article
Русский язык – гарант диалога культур, научного сотрудничества, межличностного и межнационального общения в XXI веке: Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей русского языка Армении, России, стран СНГ и Балтии. Ереван: Велас принт, 2010, с. 292 – 298
Русский язык в социокультурном пространстве Армении
2010 | Հոդված/Article
Русский язык – гарант диалога культур, научного сотрудничества, межличностного и межнационального общения в XXI веке: Материалы Международной научно-практической конференции преподвателей русского языка Армении, России, стран СНГ и Балтии. Ереван: Велас принт, 2010, с. 35 – 38
Языковое сознание: от стандартного к оригинальному
2010 | Թեզիս/Thesis
India and Russia in the Third Millennium: Dialogue of Cultures: 3rd International Conference, 15 – 17 September 2010, New Delhi. New Delhi, 2010, с. 48
Стереотипный пласт языкового сознания в свете стереолингвистики
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Եր., 2009. էջ. 155 – 158
Stereotypical Statements as Social- Psycholinguistic Phenomenon
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika: International of English Studies. 1 – 2(6), 2009. Yerevan. p. 51 – 58
Лингвокультурологическая сущность речевого стереотипа
2009 | Հոդված/Article
Информационное и образовательное пространство: международная планета “Русский язык”: II Электронная научно-практическая конференция, МЭСИ ЕФ, Ереван, “Лимуш”, 2009, с. 75 - 78
Русский язык в Армении
2009 | Հոդված/Article
300 лет русскому языку в Китае: Материалы Международной конференции. Шанхай: Шанхайское издательство педагогической литературы по иностранным языкам, 2009, с. 192 – 194
Лень – движущая сила эволюции языка (взгляд Е.Д.Поливанова на эволюцию языка)
2009 | Հոդված/Article
Межвузовская научная конференция, посвященная 90-летию Ереванского государственного университета: Материалы, Ереван, Ереван. Изд-во ЕГУ, 2009, с. 107 – 111
Значение как категория знакового множества
2009 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования: Сборник статей, Вып. 2. Ереван. Изд-во ЕГУ, 2009, с.
Русский язык в языковом и образовательном пространстве Армении
2009 | Հոդված/Article
Русский язык за рубежом. М., 2009, № 2(213), с. 108 – 110
Русский язык в языковом и образовательном пространстве Армении
2008 | Հոդված/Article
Челօвек. Сознание. Коммуникация. Интернет: Maтериалы IУ Международной научной конференции “Русский язык в языковом и образовательном пространстве Европы и мира”, 8 – 12 мая 2008 Варшава. Варшава, 2008, с. 454 – 456
Языковое сознание: стереотипный пласт
2007 | Գիրք/Book
Монография, М., Ереван. Институт языкознания РАН; Авторское издание, 2007, 72 с.
Путешествие в Армению
2007 | Հոդված/Article
Учебное пособие по русскому языку. Ереван. Авторское издание, 2007, 58 с.
Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры
2006 | Հոդված/Article
Учебное пособие, Ереван. Изд-во Ереванского университета, 2006,170 с.
Стационарное предложение: от стандартного к оригинальному
2005 | Հոդված/Article
Монография, М., Ер.: Институт языкознания РАН; Изд-во ЕГУ, 2005, 184 с.
Актуальные проблемы русского языкознания. Лекции для магистратуры
2004 | Հոդված/Article
Учебное пособие, Ер.: Изд-во Ереванского университета, 2004, 222 с.
Модус и подтекст: иллюзорное сходство
2004 | Հոդված/Article
Текст и комментарий - 3: Материалы рабочего совещания. М.: МАКС Пресс, 2003. с. 29 - 33
Русский язык в Армении. Ер., 2004, № 3, с. 24 - 26
Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный конгресс иследователей русского языка: Труды и материалы. М.: Изд-во МГУ, 2004, с. 404 – 405
Использование технологии “Критического мышления” на уроках русского языка в вузе
2003 | Հոդված/Article
Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века: Материалы 4-й Международной научно-методической конференции памяти И.Н.Ульянова. Ульяновск: УлГУ, 2002, с. 196 – 198
Русский язык в Армении, Ереван, № 1(16), 2003, с. 35 – 37
Эмоциональная и лингвокультурологическая обусловленность многозначности высказывания
2003 | Հոդված/Article
Русское слово в мировой культуре: Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. Санкт-Петербург, Русский язык и русская речь сегодня: старое-новое-заимствованное. СПб.: Политехника, 2003, с. 44– 47
О роли эмотивного компонента значения в преподавании РКИ/Двойная жизнь значений
2002 | Հոդված/Article
Слово. Грамматика. Речь: Сборник научно-методических статей по преподаванию РКИ. М.: Изд-во МГУ, Вып. 4. 2002, с. 48 – 51
Обучение профессиональной речи: итоги и перспективы (из опыта работы Ереванского государственного университета)
2001 | Հոդված/Article
Вопросы филологии. М., № 3(9). 2001, с. 99 – 102
Роль и значение компьютера при изучении разговорного стандарта
2000 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. Ер., № 1, 2000, с. 10 – 12
Теория “культурно обусловленных сценариев” и “двойная жизнь” значений
2000 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. Ер., № 3, 2000, с. 11 – 13
Тесты и задания по русскому языку (итоговый контроль знаний студентов)
2000 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Ереван. Изд-во Ереванского университета, 2000, 52 с.
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Գիրք/Book
Ереван, 2000
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Հոդված/Article
Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000, 54 с.
О некоторых актуальных проблемах синтаксиса и действующих в языке тендециях(Շարահյուսական արդիական որոշ պրոբլեմների և լեզվում գործող միտումների մասին)
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 175-180
|