Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Լիլիթ Գեորգի Բրուտյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1975 - 1979 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` «Ընդհանուր լեզվաբանություն» մասնագիտության գծով

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Կոնյունկցիայի լեզվական արտահայտությունների լեզվաբանական վերլուծությունը», 1980, ԵՊՀ
Դոկտորական - «Ներակայման լեզվական արտահայտությունների վերլուծությունը», 1992, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության, և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ
2006 թ. փետրվար – հունիս Վ.Բրյուսովի անվան Լեզվաբանական համալսարանի լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ
1994 - 2006 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
1994 - 1996 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
1994 - 1995 թթ. Մոնթքլեյրի պետական համալսարանի (ԱՄՆ) հրավիրված պրոֆեսոր
1984 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող
1984 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ
1979 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվափիլիսոփայություն
Հաղորդակցման տեսություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Ընդհանուր լեզվաբանություն
Ժամանակակից լեզվաբանական ուղղություններ
Գիտական աշխատանքի նախապատրաստման մեթոդաբանություն
Խոսողական ակտերի տեսություն
Թարգմանության տեսություն
Ռուսական հատկանունաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվափիլիսոփայություն
Հոգելեզվաբանություն
Ճանաչողական լեզվաբանություն
Գործաբանական լեզվաբանություն
Գենդերային լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Հաղորդակցման տեսություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Փաստարկման տեսություն
Տեղանունների ուսումնասիրություն
Երեխաների խոսքի ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
IREX, 1994 - 1995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 019 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
Փաստարկման ուսումնասիրության միջազգային ընկերության անդամ (Նիդերլանդներ)
Գործաբանության միջազգային ասոցիացիայի անդամ (Բելգիա)
Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի անդամ
Միջազգային կենսագրական կենտրոնի անդամ (Մեծ Բրիտանիա)
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետին կից մասնագիտության որակավորման քննության հանձնաժողովի նախագահ
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
“Проблемы современной русистики” գիտամեթոդական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
“Journal of US-China Foreign Language”, USA խմբագրակազմի անդամ
“Journal of Sino-US English Teaching”, USA խմբագրակազմի անդամ
«Լեզու և լեզվաբանություն» միջազգային ժողովածուի խմբագրակազմի անդամ

Պարգևներ
Հայոց Փիլիսոփայական Ակադեմիայի Դավիթ Անհաղթի մեդալ - 2012
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր - 2009
«Աշխարհի առաջատար մանկավարժ 2005» - Մեծ Բրիտանիա - 2005
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Комплименты в свете гендерных и межкультурных различий
2020 | Հոդված/Article
Проблемы современной русистики. Научно-методический журнал, Ереван, 2020, 5 (9), стр. 107-121
Русские антропонимы в контексте межкультурной коммуникации
2020 | Հոդված/Article
«Коммуникативные аспекты грамматики и текста» II (под ред. Д. Худык и А.Стапенко), Жешув, 2020, с. 115-125
Комплименты с зоонимами и фитонимами: лингвокультурологический анализ
2020 | Հոդված/Article
Языковая политика и вопросы гуманитарного образования: сб. научных статей V Международной научно-практической конференции. Пенза: Изд-во ПГУ, 2021, с. 27-30
Межкультурная коммуникация в очерках
2019 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ереван, Изд-во “Лимуш”, 2019, 202 стр.
От грамматики русского языка к русской языковой личности
2018 | Հոդված/Article
ФОРТУНАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В КАРЕЛИИ, 65-67 էջ, 2018
«Ինչպե՞ ս եք (ես)». որպիսության մասին խոսողական ակտը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, Հայաստան, 2 (19 ), 25-33 էջ, 2018
И снова в пути
2018 | Գիրք/Book
Ереван, “Лимуш”, 2018, 158 стр.
Гендер сквозь призму языка
2018 | Հոդված/Article
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 135-147
|
Научная коммуникация: социокультурные особенности
2017 | Գիրք/Book
Наука в общественном диалоге: ценности, коммуникация, организация. 2017, стр. 36-39
|
Комплимент комплименту (Анализ речевого акта комплимента)
2017 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ереван, “Лимуш”, 2017, 70 стр.
Комплименты в русской лингвокультуре
2017 | Հոդված/Article
Языковая политика и вопросы гуманитарного образования. 2017, стр. 14-19
|
Социокультурные особенности научной коммуникации
2017 | Հոդված/Article
III Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию РАУ. 2017, стр. 386-392
|
Դավիթ Անհաղթը լեզվաբան
2017 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2017, 2 (17), էջ 3-9
Հաճոյախոսությունը որպես խոսքային գործունեություն
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Ս.Գ.Ամրահամյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ: 2016, 10-12 էջ
|
Зоонимы в контексте разных культур
2016 | Հոդված/Article
Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии. Материалы I Международной научной конференции МИТРО. 2016, стр. 10 - 18
|
Культурный код антропонимов
2016 | Հոդված/Article
«Актуальные вопросы филологических исследований». 2016, стр. 59-66
|
Прагматические особенности мужского и женского дискурса
2016 | Հոդված/Article
IV международная научная конференция "Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации". 2016, стр. 60-67
|
Публичный дискурс
2016 | Գիրք/Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2016թ․, 214 էջ
Русская идентичность сквозь призму языка
2016 | Հոդված/Article
“Языковая политика и вопросы гуманитарного образования”. Материалы Международной научно-практической конференции. 2016, стр. 3-7
|
Гендер сквозь призму языка
2016 | Թեզիս/Thesis
«Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո»: Միջազգային գիտաժողով - 4. 2016, էջ 66
|
От грамматики русского языка к русской языковой личности
2016 | Հոդված/Article
Международный научный симпозиум "Русская грамматика 4.0". 2016, стр. 72-76
|
Улыбка в контексте межкультурной коммуникации
2016 | Հոդված/Article
Научный вестник воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 2016, Вып. 4 (23), стр. 70-76
|
Compliment to a compliment: an analysis of the speech act of a compliment
2016 | Հոդված/Article
Wisdom. 2016, 2 (7), 28-34 pp.
|
Հաճոյախոսության խոսքային ակտի վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն: 2016թ․, 2/15 /, 3-9 էջ, Հայաստան
|
Говорим, не говоря (Невербальная коммуникация в разных культурах)
2015 | Ուսումնական ձեռնարկ
Изд-во ЕГУ, Ереван, 2015, 76 с.
Комплименты в русской лингвокультуре в контексте межкультурной коммуникации
2015 | Հոդված/Article
“Русский язык и литература в пространстве мировой культуры”. Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ, 2015, 51- 55 стр.
Художественный текст: вопросы интерпретации и перевода
2015 | Հոդված/Article
“Художественная литератра как культурный ансамбль”. Сборник статей II Международной научной конференции, посвященной Году литературы в России, 2015, 11-18 стр.
Речевой этикет в свете межкультурной коммуникации
2015 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей, 2015, Выпуск 5, 24-32 стр.
Беседы о межкультурной коммуникации
2014 | Դասագիրք
“Эдит Принт”, Ереван, 2014, 399 стр.
К вопросу о гендерной дискриминации в русском языке в сопоставлении с английским и армянскими языками
2011 | Հոդված/Article
Русский язык и литература во времени и пространстве. XII Конгресс международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Под ред. Вербицкой Л.А., Лю Лиминя, Юркова ЕЕ., т.2, Shanghai Foreign Language Education Press, Шанхай, 2011, с. 595-600
Американский менталитет через призму топонимов
2011 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей под общ. редакцией Л.Г. Брутян. Вып. 3, Ереван: Эдит Принт, 2011, с. 52-54
К вопросу о детской аргументации
2011 | Հոդված/Article
Նշան, համակարգ, հաղորդակցում. Հոդվածների ժողովածու` նվիրված Էդվարդ Աթայանի հիշատակին: - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 246-258
Окно в мир, или дорога к себе
2011 | Գիրք/Book
Ереван. Изд-во ЕГУ, 2011 (126 с.)
Антропонимы и обращения сквозь призму гендерной лингвистики
2010 | Հոդված/Article
Гендер и проблемы коммуникативного поведения. Сборник материалов четвертой международной научной конференции, Новополоцк, Полоцкий государственный университет, 2010, с. 164-166
К анализу лексем с гендерной маркированностью
2009 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում», 2009, N1, էջ 8-17
Понятие гендера в языке
2009 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей под общ. редакцией Л.Г. Брутян. Вып. 2, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 26-28
К анализу условной семантики в пьесе В. Шекспира “Гамлет” (в тексте оригинала и его переводах)
2009 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Выпуск 10, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 47-54
Американский менталитет через призму топонимов
2009 | Հոդված/Article
Материалы межвузовой научной конференции, посвященной 90-летию Ереванского государственного университета, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, 101-103
Сопоставительный анализ условной семантики в тексте оригинала и в переводах (на материале романа Л. Толстого “Война и Мир” и рассказа О. Туманяна “Гикор”)
2008 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2008, N2, стр. 27-32
Язык и гендер
2008 | Հոդված/Article
Монография, Ереван. Изд-во “Международная академия философии” 2008,150 с.
Понятие гендера в русском языке в сопоставлении с армянским и английским языками
2007 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ, Ереван, 2007, с. 116-117
К анализу условных высказываний с союзом “если бы”
2007 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2007, N4, с. 24-30
Arguments in child language
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the VI Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Sic Sat 2007, the Netherlands, p. 179-183
О сопоставительном изучении текстов оригинала и перевода (на материале романа Л. Толстого “Война и мир” и повести О. Туманяна “Гикор”)
2007 | Հոդված/Article
Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, МГУ, 2007, с. 64-66
Проблема гендера через призму антропонимов (на материале русского языка в сопоставлении с армянским и английским языками)
2007 | Հոդված/Article
Русский язык в странах СНГ: современный статус и перспективы развития. Материалы III международной научно-методической конференции 30 ноября-2 декабря 2007г., Ереван, Изд-во РАУ, 2007, с. 132-133
К типологии импликативного дискурса
2006 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении”, 2006, N III-IV, с. 39-43
К анализу условных высказываний с союзом “если бы”
2006 | Հոդված/Article
Проблемы функционирования русского языка в Республике Армения. Материалы Международной научной конференции, Ереван “Лингва”, 2006, с. 20-21
Топонимы Северной Америки (анализ названий городов и штатов)
2005 | Գիրք/Book
Монография, Ереван. Изд-во “Ноян Тапан”, 2005, 49 с.
On the pragmatics of argumentative discourse
2005 | Հոդված/Article
Argumentation in Practice", edited by Frans van Eemeren and P. Houtlosser, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2005, p. 115-124
К типологии импликативного дискурса
2005 | Հոդված/Article
Материалы лекций и семинаров IV Международной школы по лингвистической типологии и антропологии”, Москва, 2005, с. 97-98
On children's discourse as the representation of their mentality
2005 | Հոդված/Article
Pragmatics today, editor Piotr Cap, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2005, Lodz, Poland, p. 485-494
Դավիթ Անհաղթի լեզվաբանական հայացքների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 98-103
|
Դավիթ Անհաղթի լեզվաբանական հայացքների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2004, N3, 98-10
Преподавание топонимов как средство интенсификации знаний студентов
2003 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, Yerevan, 2003, N3, 164-177
Ներակայման տեսության հիմունքները
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 2002, 169 էջ
On the pragmatics of argumentative discourse
2002 | Հոդված/Article
Proceedings of the V International Conference on Argumentation. Amsterdam, 2002, p 401-404
Топонимы США: синхроническое изучение
2001 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2001, N4, c. 21-31
Заметки о детской речи
2001 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2001, N1, 14-22
On the Pragmatics of Conditionals
2001 | Հոդված/Article
Semiotics and Language Teaching. Theoretical Principles and Practical Applications (Proceedings), Edited by Dora Sakayan, Mc Gill University, Printed by Caravan Books, Ann Arbor, USA, 2001, 21-27
Some Aspects of Text Linguistics: Implicitness, Implication, Presupposition
2001 | Հոդված/Article
Atti del IX Convegno di Linguisti. Milano, Italia, 2001, 10-20
Анализ языковых ошибок детей (интерференция при двуязычии)
2000 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2000, N2, 16-21
Говорите: мне интересно, или мы и наши дети
1999 | Գիրք/Book
Учебник, Ереван. Изд-во “Айастан”, 1999 (54 с.)
Դավիթ Անհաղթի լեզվաբանական հայացքները
1999 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, «Նաիրի» հրատարակչություն, 1999 (37 էջ)
Պարզ նախադասությունները որպես ներակայման հարաբերակիցներ
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 57-60
|
Պայմանական ասույթները թարգմանություններում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 13-22
|
Բարդ ասույթների գործաբանական իմաստների վերլուծության շուրջ
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 169-176
|
Анализ языковых выражений импликации
1992 | Գիրք/Book
Ереван. Изд-во “АОУ”, 1992 (374 с.)
Познавательность коммуникации (Представления и процессы) Ред. Л. Вайна и Я. Хиндикка (Հաջորդականության ճանաչողականությունը (նկարագրությունները և ընթացակարգերը), խմբագիրներ՝ Լ. Վայնա և Յա. Հինդիկա
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 215-218
|
Лингвистический анализ языковых выражений коньюнкции
1983 | Գիրք/Book
Учебник, Ереван. Изд-во ЕГУ, 1983 (171 с.)
Потенциальная конъюнкция, квазиконъюнкция и их выражение в естественных науках (Պոտենցիալ կոնյուկցիան, քվազիկոնյուկցիան և դրանց արտահայտությունը բնական լեզուներում)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 218-223
|