Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Մարինա Դմիտրիի Կեսայան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1983 - 1989 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) դասախոս
1989 - 1997 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետի միներալոգիայի և պետրոգրաֆիայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրոըթյունների շրջանակը
Ռուս դարձվածաբանություն
Ռուս և հայ դարձվածաբանական համարժեքության խնդիրները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Особенности фразеологической омонимии в русском и армянском языках
2021 | Հոդված/Article
«Проблемы современной русистики», 2021, N 7 (11), с. 120-127
Учебное пособие по русскому языку (для студентов факультета географии и геологии по специальности "Туризм и сервис")
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 178 էջ
Нуне Айвазян, Вероника Арутюнян , Марина Бабаханян, Марина Кесаян , Лусине Мурадян
Учебник по русскому языку
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 254 էջ
Особенности полисимии фразеологизмов и опыт работы над многозначными ФЕ в нерусской аудитории
2011 | Հոդված/Article
В журнале “Русский язык в Армении”, N2, 2011, с. 16-20
К вопросу о фразеологической антонимии и ее связи с синонимией
2011 | Հոդված/Article
В журнале “Кантех”, N6, 2011
О некоторых проблемах фразеологической эквивалентности
2009 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր. Գյումրի, 2009, էջ 145-148
К вопросу об изучении паронимов нерусскими учащимися
2008 | Հոդված/Article
Միջազգային կրթական գիտաժողով «Օտարերկրացիների ուսուցումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ եվ լուծումներ», Երևան, 2008, էջ 113-115
Особенности синонимических отношений во фразеологизмах эмоционально-экспрессивного характера
2002 | Հոդված/Article
В сб. “Лингвистические исследования”, Ереван, 2002, с. 65-73