Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Ռուզան Ռուբենի Գրձելյան

Պրոֆեսոր | Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
1982 - 1986 թթ. ասպիրանտուրա ԳԱ Մոսկվայի Սլավոնագիտության և բալկանագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի լեզուների տիպաբանության բաժնին առընթևր

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Другой, иной, второй իմաստաբանական շարքի գործառութա-տիպաբանական վերլուծոըթյունը ռուսերենում և հայերենում», 10.02.20., 1988 Լենինգրադի Ժդանովի անվ. Պետական համալսարան
դոկտորական - «Բարի իմաստային կազմավորման տիպաբանությունը», Ժ.02.03. 2010, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1989 թթ. ԵՊՀ դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1993 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ դոցենտ.

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Իմաստաբանության արդի հարցերը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Լեզուների տիպաբանություն
Ռուս բառարանագիտության արդի հարցերը
Թարգմանչական քերականություն
Ռուսաց լեզվաբանական ուսմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմաստաբանություն
Լեզուների տիպաբանություն
Խոսույթի /դիսկուրսի/ տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Типологические особенности лексикализации (Բառացման (լեքսիկալիզացիայի) տիպաբանական առանձնահատկությունները)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 2 (19), էջ 52-64
|
Лексическая синтагматика: способы описания и представления
2021 | Հոդված/Article
Славянские чтения 2021. Сб. материалов международной научно-практической конференции, 2021, c. 36-41, Россия
Лингвистические принципы создания пособия по лексикологии (Բառագիտության ձեռնարկի ստեղծման լեզվագիտական հիմունքները)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 2 (17), էջ 41-55
|
«Красный» цвет в армянской и русской лингвокультурах («Կարմիր» գույնը հայկական և ռուսական լեզվամշակույթներում)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 60-71
|
Предмет и качество сквозь призму языка (Առարկան և հատկանիշը լեզվի տեսանկյունից)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 64-74
|
«Грамматика» слова солнце
2019 | Հոդված/Article
Языковая политика и вопросы гуманитарного образования, Ռուսաստան, 154 - 158 էջ, 2019
Грамматика и перевод (Քերականություն և թարգմանություն)
2018 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 58-67
|
Смысловые триады в русском дискурсе (Իմաստային եռյակները (տրիադաները) ռուս խոսույթում)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 60-71
|
Методика исследования функциональной семантики дискурсивных слов (шифтеров-местоимений)
2017 | Հոդված/Article
Международная научно-практическая котференция "Славянские чтения - 2017". стр. 157-162
|
Лексические склейки в русском дискурсе
2017 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. 2017, 3, стр. 31-45
|
Ռ․ Ռ․ Գրձելյան , Ն․ Ա․ Բայբուրթյան, Ի․ Կ․ Մանուչարյան , Ի․ Մ․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Ա․ Չիտչյան
Ռուսաց լեզու 11-րդ դասարան
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ
Ռ․ Գրձելյան , Ն․ Բայբուրթյան, Ի․ Մանուչարյան , Ի․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Չիտչյան
Ռուսաց լեզու 10-րդ դասարան
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ
Методология лингвистики как основа гуманитарного (лингвистического) образования
2017 | Հոդված/Article
Материалы II Международной научно-практической конференции. 2017, стр. 112 -117
|
Валоризация в жизни и в языке (Վալորիզացիան կյանքում և լեզվում)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 49-59
|
Р. Р. Грдзелян , Р. Э. Агаян, Н. А. Байбуртян
Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, паронимов
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մանմար: 2016թ․, 464 էջ
|
Роль гуманитарного знания в процессе научного мышления
2016 | Հոդված/Article
Языковая политика и вопросы гуманитар ного образования. 2016, стр. 118 -121
|
О границах лингвистики как науки и как учебной дисциплины (Լեզվաբանության և լեզվագիտական ուսումնական առարկաների սահմանները)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 47-54
|
Ռուսաց լեզու: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք
2015 | Գիրք/Book
Երևան: ՄԱՆՄԱՐ, 2015, 192 с. (В соавторстве).
К методике исследования цветообозначений
2015 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей, 2015, Вып. 5, 33-47 стр.
|
Ռուսաց լեզու: Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի դասագիրք
2014 | Դասագիրք
Երևան:ՄԱՆՄԱՐ, 2014, 192 с. (В соавторстве).
Русский язык. Учебник для 12-го класса старшей школы (гуманитарное направление)
2012 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2012, 176 с. (В соавторстве).
Русский язык. Учебник для 10-го класса старшей школы (гуманитарное направление)
2011 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2011, 207 с. (В соавторстве).
Русский язык. Учебник для 11-го класса старшей школы (гуманитарное направление)
2011 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2011, 207 с. (В соавторстве).
Русский язык 10-12. Пособие для учителя
2011 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2011, 100 с. (В соавторстве).
Источники и методы лексико-семантического описания (к постановке задач «неграмматического» анализа
2011 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сб.ст. Вып.3 Ереван: Эдит Принт, 2011, с. 76-85
Грдзелян Р.Р. , Тер-Аракелян Р.А.
К вопросу о лексической грамматике
2011 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сб.ст. Вып.3 Ереван: Эдит Принт, 2011, с. 86-94.
И. Манучарян , Р.Р.Грдзелян , Н.А.Байбуртян, М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян
Русский язык 10 Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար
2010 | Գիրք/Book
Учебник, Ереван. Манмар, 2010, 183 с.
Русский язык. Учебник для 11-го класса общеобразовательной школы (общее и естественно-математическое направления)
2010 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2010, 184 с. (В соавторстве)
Русский язык. Учебник для 10-го класса общеобразовательной школы (общее и естественно-математическое направления)
2010 | Դասագիրք
Ереван, Манмар, 2010, 184 с. (В соавторстве)
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И. Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян
Русский язык
2010 | Գիրք/Book
Учебник, Ереван. Манмар, 2010, 183 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян
Русский язык 11 Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար
2010 | Գիրք/Book
Ереван. Манмар, 2010, 183 с.
Слово в словаре и дискурсе
2009 | Հոդված/Article
Методы описания Ереван, Эдит Принт, 2009, 360 с.
Лингвистика в зеркале эпистемологии
2009 | Հոդված/Article
Международная научная конференция. Материалы.- Ереван: Изд-во гос-го ун-та, 2009, с. 103-105
Словарное толкование как источник и метод лексико-семантического описания
2009 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Вып.2. Ереван. Изд-во ЕГУ, 2009, с.57-67
Р.Р.Грдзелян , Р.А.Тер-Аракелян, Р.Г.Рафаелян
Русский язык
2009 | Գիրք/Book
Учебник для 9-го класса общеобразовательной школы Ереван, Макмиллан-Армения, 2009
Р.Р.Грдзелян , Р.Г.Рафаелян, Тер-Аракелян Р.А.
Русский язык
2008 | Գիրք/Book
Учебник для 8-го класса общеобразовательной школы Ереван, Макмиллан-Армения, 2008
Слово в ореоле смысла Ереван
2007 | Հոդված/Article
Монология, Эдит Принт, 2007, 360 с.
Смысловая организация русских окказиональных сложных прилагательных
2007 | Հոդված/Article
Третий Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, МГУ, 2007
Р.Агаян, Н.Байбуртян, Р.Грдзелян
Русско-армянский словарь омонимов
2006 | Գիրք/Book
Ереван, Макмиллан - Армения, 2006, 180 с.
Р.Агаян, Н.Байбуртян, Р.Грдзелян
Русско-армянский словарь антонимов
2005 | Գիրք/Book
Ереван, Макмиллан - Армения, 2005, 144 с.
Р.Агаян, Н.Байбуртян, Р.Грдзелян
Русско-армянский словарь паронимов
2005 | Գիրք/Book
Ереван, Макмиллан - Армения, 2005, 124 с.
Н.Байбуртян, Р.Грдзелян
Русско-армянский словарь синонимов
2004 | Գիրք/Book
Ереван, Макмиллан - Армения, 2004, 224 с.
Р.Э.Агаян, Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , Р.А.Тер-Аракелян
Русско-армянский словарь фразеологизмов
2003 | Գիրք/Book
Ереван, Макмиллан - Армения, 2003, 144 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Хрестоматия по русской литературе XIX в. (для IX класса общеобразовательной школы)
2002 | Գիրք/Book
Макмиллан-Армения, Ер. 2002, 192 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Хрестоматия по русской литературе XX в. (для X класса общеобразовательной школы)
2002 | Գիրք/Book
Макмиллан-Армения, Ер., 2002, 192 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Сборник текстов для письменных работ по русскому языку. IX - X классы
2001 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Макмиллан-Армения, Ер. 2001, 175 с.
The Word Other In Terms of a Pragmatic Vector Semiotics and Language Teaching
2001 | Հոդված/Article
Caravan Books, 2001, с. 175-183
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Русский язык и литература в IX-X классах
2000 | Գիրք/Book
Учебно-методическое пособие, Пособие для учителя. Макмиллан-Армения, Ер. 2000, 55 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Русский язык и литература
2000 | Գիրք/Book
Учебник для X класса общеобр.школы. Макмиллан-Армения, Ер. 2000, 175 с.
Н.А.Байбуртян, Р.Р.Грдзелян , И.К.Манучарян , И.М.Мелик-Оганджанян
Русский язык и литература
2000 | Գիրք/Book
Учебник для IX класса общеобр.школы. Макмиллан-Армения, Ер. 2000, 175 с.
Функционально-семантическая характеристика оператора противопоставления другой («Другой» բառը իբրև հակադրության օպերատոր և նրա իմաստաբանական բնութագրումը)
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 237-241
|