Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Վերա Արթուրի Ադամյան

Ասիստենտ | Ռուս գրականության ամբիոն
Կրթություն
2016-2018 թթ․ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի հայցորդ
2012-2014 թթ․ ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2011թ․ Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարան.Նոր հունարեն լեզվի առաջընթաց դասընթաց
2008-2012 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – «Խնդրանքի խոսողական ակտը ռուսական լեզվամշակույթում», ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Սլավոնական լեզուներ – 059 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ / 19.03.2018թ․ (վկայագիր Ա № 08935)/

Աշխատանքային փորձ
2018 թ.-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուս գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
2019թ․-ից մինչ օրս «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի հումանիտար և սոցիալ-բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ, ռուսաց լեզվի դասախոս
2018 թ.-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս (դասավանդվող առարկա՝ մասնագիտական տեքստի թարգմանություն)
2018 թ.-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի օտար լեզուների ամբիոնի ռուսաց լեզվի դասախոս
2015-2018 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուս գրականության ամբիոնի ավագ լաբորանտ՝ համատեղությամբ դասախոս
2017 թ. «Սփյուռք» ամառային դպրոց (հայերենի արագացված ուսուցում ռուսախոսների համար), դասախոս
2012-2013 թթ.«ArmInfo» լրատվական գործակալություն, թղթակից

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուս գրականության պատմություն
19-րդ դարի երրորդ կեսի ռուս գրականության պատմություն
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն օտարերկրացիների համար
Ռուս գրականության պատմություն
Գործնական տեքստերի թարգմանություն (գործնական, հայերենից ռուսերեն)
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն (գործնական, հայերենից ռուսերեն)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականությունը հոգեբանության լույսի ներքո; Գրականությունը փիլիսոփայության լույսի ներքո; Տեքստի լեզվաբանություն; Խոսողական ակտերը գեղարվեստական տեքստերում; Հոգելեզվաբանություն։

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հունարեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
МАПРЯЛ–ի (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы) անդամ

Մրցանակ
2018 «ԱՊՀ երկրների երիտասարդ գիտնականների մրցույթ» (II)

Речевой акт просьбы в контексте межкультурной коммуникации (Խնդրանքի խոսքային ակտը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 2 (14), էջ 71-81.
Императив с семантикой просьбы в разговорном дискурсе (на материале русского и английского языков)
2018 | Հոդված/Article
Фортунатовские чтения в Карелии: сборник докладов международной научной конференции. (10—12 сентября 2018 года, г. Петрозаводск) : в 2 ч. / науч. ред. Н. В. Патроева ; Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2018. С. 78-82.
Речевой акт просьбы в свете социопрагматических факторов
2017 | Հոդված/Article
Международная научно-практическая конференция молодых ученых “Языки. Народы. Культуры: альманах научных статей”. – Москва : РУДН, 2017. – С. 11-17.
Косвенные способы выражения речевого акта просьбы
2017 | Հոդված/Article
Вестник Ереванского университета. Русская филология, № 3 (9). – Ереван, 2017. – С.60-66.
|
Перформативные просьбы
2017 | Հոդված/Article
Сборник научных статей СНО ЕГУ: Социальные науки. – Ереван, YSU PRESS, 2017, 1.2 (19). – С. 234-242.
|
Речевой акт просьбы в письменном дискурсе
2017 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. – Ереван, 2017, №4 (107). – С.12-18.
Реакция на речевой акт просьбы
2017 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. – Ереван, 2017, №2 (105). – С.17-25.
Морфолого-синтаксические особенности выражения речевого акта просьбы
2017 | Հոդված/Article
Вестник Ереванского университета. Русская филология, № 2 (8). – Ереван, 2017. – С.76-83.
|
Речевой акт просьбы в свете гендерных различий. Актуальные вопросы филологических исследований
2016 | Հոդված/Article
Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технический университет», под ред. В.Е. Зиньковской, Е.А.Берецкой. – Краснодар: Изд. дом – Юг, 2016. – С.72-79.
|
Речевой акт просьбы в русской, армянской и английской лингвокультурах
2015 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции «Проблемы современной филологии», посвященной 150-летию Манука Абегяна. МОН РА, Ванадзорский госуниверситет. Ереван: ИО «Вардан Мкртчян Феодори», 2015. – С.22-29.
Речевой акт просьбы в сфере обслуживания
2015 | Հոդված/Article
Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия «Иностранная филология. Методика преподавания иностранных языков». Выпуск 81, Харьков, 2015. – С.81-92.
|
Косвенный речевой акт просьбы как дискурсивная стратегия
2015 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. – Ереван, 2015, №8 (93). – С.43-48.
“Повести Белкина” А.С. Пушкина: Еще одна попытка социокультурного комментария
2014 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сб. статей. Ереван, изд.-во ЕГУ, 2014. – С. 5-14.