Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Համայնքների խոշորացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 36-47
|
Արեմ Մկրտչյան
Գյուղացիական ինքնության հիմնախնդիրը միգրացիայի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 28-35
|
«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27
|
Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան
Կինը և բանակը. հիմնախնդիրներ, մարտահրավերներ և հնարավորություններ
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 140 էջ, Հայաստան, Երևան
Քոթանջյան Հ. Ս., Աթանեսյան Ա. Վ.
Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրների և գերակայությունների վերլուծությունը ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում:
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ: 2016թ․, 1 (87), 9-20 էջ, Հայաստան
|
Имидж лидера в системе политических коммуникаций
2016 | Հոդված/Article
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, 2, 6/8, стр. 237-240
ԶԼՄ զարգացման պատմական ընթացքը
2016 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2016թ․, N 3 (67), 50-65 էջ, Հայաստան
|
Заславская М. И. , Аветисян П. С., Галикян Г. Э.
Проблемы и перспективы модернизации систем высшего образования стран ЕАЭС в контексте создания и развития единого образовательного пространства.
2016 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского Университета: гуманитарные и общественные науки. 2016, N 2 (23), стр. 7-29
Հայաստանում բանակի և զինծառայողների հեղինակության ապահովման հիմնախնդիրնները ազգ-բանակ հայեցակարգային մոդելի մշակման համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ: 2016թ․, 4, 121-135 էջ, Հայաստան
|